Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ae826e7-48a5-4444-b84b-93f4c5276e3a 397564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 έως 13 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας και απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου

  Σημειώσεις

  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται: τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου, η επωνυμία, το είδος της Μονάδας (Βρεφική/Νηπιακή, Παιδική, Προεφηβική και Εφηβική, Ξενώνας Φιλοξενίας Νέων), η έδρα, ο μέγιστος αριθμός των φιλοξενουμένων ανά κατηγορία (βρέφη, νήπια, παιδιά, προέφηβοι, έφηβοι, Νέοι), ο συγκεκριμένος σκοπός της Μονάδας και ο τίτλος της Μονάδας «Μονάδα Προστασίας Παιδιού ....... (τίθεται ο διακριτικός τίτλος)».

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     NACE

     • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Οι χώροι της μονάδας πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου. Οι χώροι της μονάδας πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λπ.)

        Όχι Όχι

       • 4 Πολεοδομικές Στην άδεια δόμησης (ή οικοδομική άδεια) θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

        Όχι Όχι

       • 5 Πολεοδομικές Οι χώροι του κτιρίου είναι λειτουργικοί και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα κτίρια πρόνοιας

        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία, ...) και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων

        Όχι Όχι

       • 7 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει οίκημα.

        Όχι Όχι

       • 8 Τεχνικές Το κτίριο για το οποίο θα χορηγηθεί η άδεια, να εκπληρώνει τις απαιτήσεις πυρασφάλειας σύμφωνα με τη χρήση

        Όχι Όχι

       • 9 Ασφαλιστικές Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι ενήμερο ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις

        Όχι Όχι

       • 10 Φορολογικές Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι ενήμερο ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις

        Όχι Όχι

       • 11 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ.5 α, β του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄)

        Όχι Όχι

       • Επίσημο έγγραφο Απόφαση 25/VII 2012 2618 Β

        Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8 q7ut2PVjhruFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtahJarHfl7t xUIc9hQwDGBT-m0xMxt5k59Yrx6xeYGp

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1β/ΓΠ.οικ.123827 2011 2662 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8ESpgp0AljOvnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtWO4ynBEBARo0Yz7BLma0ttUERv7oT-9Yg tkLnSRIXW

       • Νόμος 2345 1995 213 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1273 1986 856 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 7291/Εγκ. 454/25-05-1971 "Λειτουργία Ιδρυμάτων και Εκδηλώσεων Κοινωνικής Πρόνοιας".

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEjGnbAWBkpTXdtvSoClrL81FGpAZJSg2B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuebcuRoViTQIDtQjTaur9n6LXyVTPneG0j4uEqJsKwUW

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1β/ Γ.Π.οικ.4866 2012 152 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8OXOocP4PeJR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZMS-w4ureJb5ADpkSP2MLIyNqoAHUrr-n5ZXkf XMCW

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ27/οικ.16952/707 2013 1327 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8yznwqApJ Lv3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRqRPGdMRmJQ00L fvqenQEG1R gi7Syxx7AMorPF4Up

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή O Ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ και υποβάλλει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Χορήγηση Πρωτοκόλλου Αίτησης - Διαβίβαση Φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου ή ο Υπάλληλος του ΚΕΠ- ΕΚΕ, χορηγεί τον Αρ. Πρωτ. προς τον Ενδιαφερόμενο και διαβιβάζει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και το φάκελο Δικαιολογητικών – Εντύπωση στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος παραλαμβάνει τον Φάκελο και ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα που υποβλήθηκαν ως προς τη πληρότητά τους. Εάν διαπιστωθεί ότι λείπει κάποια από τα δικαιολογητικά, ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο για την προσκόμισή τους.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την ορθότητά τους

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας Κτιρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος διαβιβάζει τα σχέδια/μελέτες του κτιρίου στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλόλητας Κτιρίων

        Όχι Όχι


       • 8 Έλεγχος Σχεδίων / Μελετών - Σύνταξη Εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας Κτιρίων ελέγχει τα σχέδια/μελέτες και συντάσσει εισήγηση για την προέγκριση των σχεδίων/μελετών από πλευράς λειτουργικότητας

        Όχι Όχι


       • 9 Διαβίβαση Εισήγησης Προέγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας Κτιρίων διαβιβάζει την εισήγηση προέγκρισης των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή Σχεδίων / Μελετών και Εισήγησης Προέγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος υποβάλλει τα σχέδια/ μελέτες και την εισήγηση προέγκρισης από πλευράς λειτουργικότητας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου Δήμου για την έκδοση άδειας δόμησης

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση άδειας δόμησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου Δήμου εκδίδει την άδεια δόμησης

        Όχι Όχι


       • 12 Υποβολή αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης πυρασφάλειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα χορήγησης βεβαίωσης πυρασφάλειας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προσκομίζοντας την άδεια δόμησης

        Όχι Όχι


       • 13 Διενέργεια αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί αυτοψία στην εγκατάσταση της μονάδας

        Όχι Όχι


       • 14 Σύνταξη έκθεσης για τη χορήγηση άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας συντάσσει έκθεση για τη χορήγηση άδειας και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα

        Όχι Όχι


       • 15 Σύνταξη Εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο του Τμήματος

        Όχι Όχι


       • 16 Υπογραφή εισήγησης από Τμηματάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 17 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 18 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον Γενικό Γραμματεία του Δήμου

        Όχι Όχι


       • 19 Υπογραφή εισήγησης από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον Αντιδήμαρχο

        Όχι Όχι


       • 20 Υπογραφή εισήγησης από τον Αντιδήμαρχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στο Δήμαρχο

        Όχι Όχι


       • 21 Υπογραφή Άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Δήμαρχος υπογράφει την άδεια και τη διαβιβάζει στο Τμήμα για να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για παραλαβή

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του αρμόδιου Υπουργείου για την έκδοση οικοδομικής άδειας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Οικοδομική άδεια Πιστοποιητικό πολεοδομίας

        Οικοδομική άδεια

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οικοδομική άδεια

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πιστοποιητικό υφιστάμενου κτιρίου Πιστοποιητικό πολεοδομίας

        Πιστοποιητικό υφιστάμενου κτιρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση, ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

        Όχι

       • 4 Βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου Βεβαίωση

        Βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση, ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

        Όχι

       • 5 Τεχνική έκθεση του μηχανικού Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική έκθεση του μηχανικού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση του μηχανικού η οποία έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φιλοξενούμενων κατά ηλικία, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου. β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και των εξόδων διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης. γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός λειτουργίας

        Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, του (Ν.Π.Ι.Δ.), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα αναφέρει ότι: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με τη δραστηριότητα του νομι-κού προσώπου, Φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α. γ) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων δ) δεν διώκεται για κάποιο αδίκημα και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ε) μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ότι θα προσλάβει το προσωπικό που προβλέπεται στην παρούσα για τη λειτουργία της Μονάδας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία, ...) και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 10 Συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Όχι

       • 11 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Ασφαλιστική Ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Ασφαλιστική Ενημερότητα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Σημειώσεις: Ασφαλιστική Ενημερότητα του Νομικού προσώπου, ιδρύματος, φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 13 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

        Φορολογική Ενημερότητα

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Σημειώσεις: Φορολογική Ενημερότητα του Νομικού προσώπου, ιδρύματος, φιλανθρωπικού Σωματείου κ.α.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 14 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 5 α, β του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.