Άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Νομικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97259f20-e616-4f17-91c4-ff96f142f82b 298134

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Τμήμα A΄ Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΔΕ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  13 έως 15 +
  (2)

  Κόστος

  250
  -
  2500

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙKHΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Παραγωγή εγγράφου

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Επίσημος τίτλος

        Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Νομικό Πρόσωπο ή σε Νομικά Πρόσωπα που Συμμετέχουν σε Ενώσεις Προσώπων

        Γλώσσες παροχής

        Αγγλικά

        Τρόπος παροχής υπηρεσιών

        Εγκατάστασης

         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

          Τύπος

          Εξωστρεφής

          ,


         • 85.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
         • Κωδικός SDG N1
          Τίτλος SDG Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων
          Περιγραφή SDG απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα


         • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
          • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

          Όχι Όχι

         • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

          Όχι Όχι

         • 3 Διοικητικές Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου να βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 4 Διοικητικές Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 5 Εργασιακές Για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio: οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 6 Εργασιακές Για τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής: να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 7 Οικονομικές Να μην έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 8 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου ΟΤΑ. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 9 Οικονομικές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 10 Διοικητικές Στον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή στον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει επιβληθεί (στον ίδιο ή στο νομικό πρόσωπο), η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 12 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 13 Διοικητικές Να διαθέτουν διακριτικό τίτλο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραρτήματος Θ3 του ν. 4093/2012 (παρ. 17).

          Όχι Όχι

         • 14 Πολεοδομικές Να διαθέτουν κατάλληλη κτιριολογική υποδομή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παραρτήματος Θ3 του ν. 4093/2012.

          Όχι Όχι

         • 15 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: Ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού.

          Όχι Όχι

         • 16 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός οργάνου διοίκησης.

          Όχι Όχι

         • 17 Εργασιακές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να μην έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου ΟΤΑ.

          Όχι Όχι

         • 18 Φορολογικές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

          Όχι Όχι

         • 19 Πτωχευτικού δικαίου Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.

          Όχι Όχι

         • 20 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να μην του έχει επιβληθεί (στον ίδιο ή στο νομικό πρόσωπο), η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία.

          Όχι Όχι

         • 21 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να μην έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

          Όχι Όχι

         • 22 Εργασιακές Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: ορισμός υπευθύνου που να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.

          Όχι Όχι

         • Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου (ΚΑΕ 3444), 2.000€ για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή100€ για νηπιαγωγεία έως 60 νηπίων. 100 € - 2000 €

          Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

          Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Όχι

         • Χρηματικό παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ (150€ έως 300 τμ, 300€ από 300 τμ και άνω ή 500€ από 600 τμ και άνω). 150 € - 500 €

          Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

          Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

          Όχι

         • 1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση

          Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (ΚΑΕ 3444). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

          Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (ΚΑΕ 3444).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (υπέρ ΕΟΠΠΕΠ). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

          Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (υπέρ ΕΟΠΠΕΠ).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: - η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και - ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και - το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

          Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: - η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και - ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και - το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 5 Πρόσφατο Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ. Πιστοποιητικό

          Πρόσφατο Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 6 Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων

          Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 7 Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου. Φορολογική ενημερότητα

          Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

          Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος του Νομικού Προσώπου να δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου ΟΤΑ. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος του Νομικού Προσώπου να δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου ΟΤΑ.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 9 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: - ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού, - ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα, - ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, - ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: - ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού, - ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα, - ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, - ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 10 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου: - περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, - περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης, - ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

          Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου: - περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, - περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης, - ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοσής τους. Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 11 Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 12 Φορολογική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων. Φορολογική ενημερότητα

          Φορολογική ενημερότητα του νόμιμου εκπρορώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 13 Πιστοποιητικά πρωτοδικείου για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

          Πιστοποιητικά πρωτοδικείου για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε νομικό πρόσωπο στις ενώσεις νομικών προσώπων.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 14 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση άδειας. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση άδειας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 15 Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης περί του οργάνου διοίκησης και του υπευθύνου της ένωσης. Αντίγραφο εγγράφου

          Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης περί του οργάνου διοίκησης και του υπευθύνου της ένωσης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

          Όχι

         • 16 Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ: - Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ - Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν. 4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. - Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Στις περιπτώσεις νηπιαγωγείων απαιτείται επιπρόσθετα: - Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας ως προς τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση. Πιστοποιητικό πολεοδομίας

          Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ: - Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ - Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν. 4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. - Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Στις περιπτώσεις νηπιαγωγείων απαιτείται επιπρόσθετα: - Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας ως προς τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 17 Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

          Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

          Όχι

         • Νόμος 4093 2012 222 Α

          Περιγραφή Παράγραφος Θ3, (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις). Τροποποιήσεις: - ν. 4547/2018, (Α΄ 102), άρθρο 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 ν.4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’ (κτιριολογικές προϋποθέσεις). - ν. 4495/2017, (Α΄ 167), άρθρο 107, παρ. 6, 7 και 8, (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις). - ν. 4415/2016, (Α΄ 159), άρθρο 36, παρ. 5.1, τροπ. παραγράφου Θ3, ν. 4093/2012 περ. 5.γ, (προϋποθέσεις). - ν. 4229/2014, (Α΄ 8), άρθρο 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), άρθρο 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του ν. 4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας). - ν. 4264/2014, (Α΄ 118), άρθρο 48, περ. 5. τροποποίηση – προσθήκη παράγραφος Θ3 ν. 4093/2012, (χρόνος υποβολής αιτήσεων). - ν.4218/2013, (Α΄ 268), άρθρο 6, παρ. 3, περ. 4 τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 ν. 4093/2012, (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος), άρθρο 6, παρ. 3, περ. 6, προσθήκη στην παράγραφο Θ3, περ. 5α, του ν. 4093/2012, (προϋποθέσεις). - Ν.4186/2013, (Α΄ 193), άρθρο 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις). - Ν.4111/2013, (Α΄ 18), άρθρο 30, παρ. 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), άρθρο 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), άρθρο 30, παρ.18α, προσθήκη παρ. 19 στην παράγραφο Θ3 του ν. 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών), άρθρο 30, παρ. 6α, προσθήκη στη παράγραφο Θ3 Ν.4093/2012 περ. 5ζ, (προϋποθέσεις).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8VcYaROL9Gu95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRFSfhR3nsvkZCmW0JSYiDFuNST1mbGj A8-3lTMFmEB

         • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10135 2012 3057 Β

          Περιγραφή Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. Τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 34566/2013 (Β΄ 756).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8DrfpbbFUTyv3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVEgm6W6a8t7TQsQTDMdPNa9lpcqRXd3ay7ZXNUm8eVu

         • Κοινή Υπουργική Απόφαση 182167/ΙΑ 2013 3087 Β

          Περιγραφή Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8i7PTwEqwc3X3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtX7m ELRFd78l uN9BDols1BAlgREKOhRrkg2Xxk8Yi2

         • Υπουργική Απόφαση 151678/IA 2012 3324 Β

          Περιγραφή Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ. Τροποποιήσεις: ΥΑ 182167/ΙΑ/2013, (Β΄ 3087), (διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ–ΕΚΕ). ΥΑ 84151/ΙΑ/2013, (Β΄ 1584), άρθρο 1, παρ. 2, τροποποίηση άρθρου 2, περ. 1 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές), άρθρο 1, παρ. 3, τροποποίηση άρθρου 1, περ. 3 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές) ΥΑ 52887/ΙΑ/2013 (Β΄ 1059), άρθρο μόνον, παρ. 1, τροποποίηση -κατάργηση της περ. 2 της YA 151678/2012, (κτιριολογικές προδιαγραφές).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8O3ZSlWmxqUB zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtV0Wl YGNioeF1g9O05MwrJXeSv CCMoV XKQq5uLtfX

         • 1 Εκκίνηση διαδικασίας          Όχι Όχι


         • 2 Υποβολή αίτησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει είτε μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της Περιφερειακής Ενότητας είτε απευθείας στο Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την αίτηση για χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Νομικό Πρόσωπο ή σε Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαχωρίζονται σε δύο φακέλους: (α) στον Διοικητικό φάκελο, ο οποίος απευθύνεται στο Υπουργείο, και (β) στον φάκελο με τα έγγραφα κτιριολογικού ελέγχου, ο οποίος απευθύνεται στον ΕΟΠΠΕΠ.

          Ναι Όχι


         • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


          Ναι Όχι


         • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Παραλαμβάνονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ ασυμβίβαστες, ιδιότητες εκπροσώπου Νομικού Προσώπου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εκπροσώπου και ΝΠ σε ισχύ, κλπ). Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

          Όχι Όχι


         • 5 Διενέργεια Αυτοψίας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ή συμπληρώθηκαν μετά την κάλυψη των ελλείψεων από τον ενδιαφερόμενο, διαβιβάζεται ο φάκελος κτιριολογικού ελέγχου στο ΕΟΠΠΕΠ ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων και την διενέργεια αυτοψίας.

          Όχι Όχι


         • 6 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Ενεργοποίηση υποδιαδικασίας «Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων» η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα εκ μέρους το ΕΟΠΠΕΠ: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων - πραγματοποίηση αυτοψίας - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων - σύνταξη αρνητικής ή θετικής γνωμοδότησης - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας

          Όχι Όχι


         • 7 Διατύπωση γνώμης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ μετά τον έλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων που διενήργησε.

          Όχι Όχι


         • 8 Απόφαση χορήγησης άδειας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Συντάσσεται σχετική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

          Όχι Όχι


         • 9 Υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

          Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και προωθείται στον Υπουργό.

          Όχι Όχι


         • 10 Υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

          Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

          Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τον Υπουργό.

          Όχι Όχι


         • 11 Δημοσίευση άδειας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης άδειας και προωθείται στην Γραμματεία της κυβέρνησης για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

          Όχι Όχι


         • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση άδειας και πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Όχι


         • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)
         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.