Άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φυσικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd8484361-0ce7-4ae5-941f-dab22ce1ce54 191251

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Τμήμα A΄ Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΔΕ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  10 έως 11

  Κόστος

  250
  -
  2500

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φυσικό Πρόσωπο (ΦΠ) ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Παραγωγή εγγράφου

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Επίσημος τίτλος

        Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φυσικό Πρόσωπο ή σε Φυσικά Πρόσωπα που Συμμετέχουν σε Ενώσεις Προσώπων

        Γλώσσες παροχής

        Αγγλικά

        Τρόπος παροχής υπηρεσιών

        Εγκατάστασης

         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

          Τύπος

          Εξωστρεφής

          ,


         • 85.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
         • Κωδικός SDG N1
          Τίτλος SDG Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων
          Περιγραφή SDG απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα


         • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

          Όχι Όχι

         • 2 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, για κάθε Φυσικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, για κάθε Φυσικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 4 Εργασιακές Να μην έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κληρικού. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, για κάθε Φυσικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 5 Δικαστικές Να μην έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, για κάθε Φυσικό Πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 6 Εργασιακές Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, για κάθε φυσικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 7 Δικαστικές Να μην τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, για κάθε φυσικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 8 Οικονομικές Να μην έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχουν καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, για κάθε φυσικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 9 Διοικητικές Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, για κάθε φυσικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 10 Διοικητικές Να διαθέτουν διακριτικό τίτλο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραρτήματος Θ του ν. 4093/2012.

          Όχι Όχι

         • 11 Πολεοδομικές Να διαθέτουν κατάλληλη κτιριολογική υποδομή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παραρτήματος Θ3 του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Όχι Όχι

         • 12 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων: Ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού.

          Όχι Όχι

         • 13 Ηλικιακές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 14 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ε.Ε (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 15 Εργασιακές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να μην έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κληρικού. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 16 Εργασιακές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 17 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 18 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου στον οποίο πρέπει να μην του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 19 Οικονομικές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος πρέπει να μην έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου)

          Όχι Όχι

         • 20 Διοικητικές Στην περίπτωση ενώσεων φυσικών προσώπων, ορισμός υπεύθυνου ο οποίος να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. (πλήρωση προϋπόθεσης Φυσικού Προσώπου).

          Όχι Όχι

         • Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου (ΚΑΕ 3444), 2.000€ για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 100€ για νηπιαγωγεία έως 60 νηπίων. 100 € - 2000 €

          Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

          Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Όχι

         • Χρηματικό παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ (150€ έως 300 τμ / 300€ από 300 τμ και άνω, και 500€ από 600 τμ και άνω): 150 € - 500 €

          Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

          Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

          Όχι

         • 1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση

          Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (ΚΑΕ 3444). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

          Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (ΚΑΕ 3444).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (υπέρ ΕΟΠΠΕΠ). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

          Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου (υπέρ ΕΟΠΠΕΠ).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 4 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών) Αντίγραφο εγγράφου

          Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών)

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στο οποίο ο αιτών δηλώνει τα ακόλουθα: •ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού, •ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα, •ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, •ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία, •τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στο οποίο ο αιτών δηλώνει τα ακόλουθα: •ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού, •ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα, •ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, •ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία, •τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 6 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος: •περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, •περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση •ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους. Πιστοποιητικό

          Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος: •περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, •περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση •ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοσής τους. Προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 7 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Ασφαλιστική ενημερότητα.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 8 Φορολογική ενημερότητα. Φορολογική ενημερότητα

          Φορολογική ενημερότητα.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Προσκομίζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο στις ενώσεις φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και για τον υπεύθυνο αυτών.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 9 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 10 Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ, Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν. 4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Στις περιπτώσεις νηπιαγωγείων απαιτείται επιπρόσθετα: Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας ως προς τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

          Υποφάκελος ΕΟΠΠΕΠ Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης ΕΟΠΠΕΠ, Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν. 4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Στις περιπτώσεις νηπιαγωγείων απαιτείται επιπρόσθετα: Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας ως προς τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 11 Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης στο οποίο να ορίζεται το όργανο διοίκησης και ο υπεύθυνος της ένωσης. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

          Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης στο οποίο να ορίζεται το όργανο διοίκησης και ο υπεύθυνος της ένωσης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

          Όχι

         • Νόμος 4093 2012 222 Α

          Περιγραφή Παράγραφος Θ3, (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις) Τροποποιήσεις: - ν.4547/2018, (Α΄ 102), άρθρο 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’, (κτιριολογικές προϋποθέσεις). - ν. 4495/2017, (Α΄ 167) άρθρο 107, παρ. 6, 7 και 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 ν.4093/2012, περ. 8α (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις). - ν. 4229/2014, (Α΄ 8), άρθρο 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), άρθρο 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του ν. 4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας). - ν. 4264/2014, (Α΄ 118), άρθρο 48, παρ. 5, τροποποίηση –προσθήκη παράγραφος Θ3 ν. 4093/2012, παρ. 3 (χρόνος υποβολής αιτήσεων). - ν. 4218/2013, (Α΄ 268), άρθρο 6, παρ. 3, περ. 4, τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 ν. 4093/2012 (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος). - ν. 4186/2013, (Α΄ 193), άρθρο 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις). - ν. 4111/2013, (Α΄ 18), άρθρο 30, παρ. 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), άρθρο 30, παρ. 4α, τροπ. παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, παρ. 4 περ. ζ., (προϋποθέσεις), άρθρο 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), άρθρο 30, παρ.18α, προσθήκη παρ. 19 στην παράγραφο Θ3 του ν. 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8VcYaROL9Gu95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRFSfhR3nsvkZCmW0JSYiDFuNST1mbGj A8-3lTMFmEB

         • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10135 2012 3057 Β

          Περιγραφή Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. Τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 34566/2013 (Β΄ 756).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8DrfpbbFUTyv3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVEgm6W6a8t7TQsQTDMdPNa9lpcqRXd3ay7ZXNUm8eVu

         • Κοινή Υπουργική Απόφαση 182167/ΙΑ 2013 3087 Β

          Περιγραφή Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8i7PTwEqwc3X3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtX7m ELRFd78l uN9BDols1BAlgREKOhRrkg2Xxk8Yi2

         • Υπουργική Απόφαση 151678/IA 2012 3324 Β

          Περιγραφή Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ. Τροποποιήσεις: ΥΑ 182167/ΙΑ/2013, (Β΄ 3087), (διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ–ΕΚΕ). ΥΑ 84151/ΙΑ/2013, (Β΄ 1584), άρθρο 1, παρ. 2, τροποποίηση άρθρου 2, περ. 1 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές), άρθρο 1, παρ. 3, τροποποίηση άρθρου 1, περ. 3 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές) ΥΑ 52887/ΙΑ/2013 (Β΄ 1059), άρθρο μόνον, παρ. 1, τροποποίηση -κατάργηση της περ. 2 της YA 151678/2012, (κτιριολογικές προδιαγραφές).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8O3ZSlWmxqUB zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtV0Wl YGNioeF1g9O05MwrJXeSv CCMoV XKQq5uLtfX

         • 1 Εκκίνηση διαδικασίας          Όχι Όχι


         • 2 Υποβολή αίτησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει είτε μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της Περιφερειακής Ενότητας είτε απευθείας στο Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την αίτηση για χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Φυσικό Πρόσωπο ή σε Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαχωρίζονται σε δύο φακέλους: (α) στον Διοικητικό φάκελο, ο οποίος απευθύνεται στο Υπουργείο, και (β) στον φάκελο με τα έγγραφα κτιριολογικού ελέγχου, ο οποίος απευθύνεται στον ΕΟΠΠΕΠ.

          Ναι Όχι


         • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


          Ναι Όχι


         • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Παραλαμβάνονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ασυμβίβαστες ιδιότητες Φυσικών Προσώπων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, κλπ). Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού, ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων / δικαιολογητικών.

          Όχι Όχι


         • 5 Έλεγχος και Αυτοψία

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή συμπληρώθηκαν μετά την κάλυψη των ελλείψεων από τον ενδιαφερόμενο, διαβιβάζεται ο φάκελος κτιριολογικού ελέγχου στο ΕΟΠΠΕΠ ο οποίος είναι αρμόδιος για τον σχετικό έλεγχο και την διενέργεια αυτοψίας.

          Όχι Όχι


         • 6 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Ενεργοποίηση υποδιαδικασίας «Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων», η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων, - σύνταξη αρνητικής ή θετικής γνωμοδότησης, - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας

          Όχι Όχι


         • 7 Παραλαβή γνώμης ΕΟΠΠΕΠ

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ μετά τον έλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων που διενήργησε.

          Όχι Όχι


         • 8 Σύνταξη απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Συντάσσεται από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ η σχετική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

          Όχι Όχι


         • 9 Υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

          Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

          Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και προωθείται στον Υπουργό.

          Όχι Όχι


         • 10 Υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

          Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

          Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

          Όχι Όχι


         • 11 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης άδειας και προωθείται στην Γραμματεία της κυβέρνησης για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

          Όχι Όχι


         • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ ενημερώνεται από το Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ/ΔΕ ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας και πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Ναι


         • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)
         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.