Άδεια Φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcba502d0-bf81-4de5-a093-dbcf02704dfb 131526

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  19 έως 22 +
  (2)

  Κόστος

  100

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας φροντιστηρίου, κέντρου ξένων γλωσσών σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων. Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή/Ένσταση


     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Παραγωγή εγγράφου

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Επίσημος τίτλος

        Χορήγηση Άδειας Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε Νομικό Πρόσωπο ή σε Νομικά Πρόσωπα που Συμμετέχουν σε Ενώσεις Προσώπων

        Γλώσσες παροχής

        Αγγλικά

        Τρόπος παροχής υπηρεσιών

        Εγκατάστασης

         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

          Τύπος

          Εξωστρεφής

          ,,


         • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
         • Κωδικός SDG N1
          Τίτλος SDG Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων
          Περιγραφή SDG απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα


         • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
          • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

          Όχι Όχι

         • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

          Όχι Όχι

         • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου να βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 4 Εταιρικού δικαίου Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 5 Φορολογικές Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 6 Εργασιακές Για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio: οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Για δε τις ενώσεις προσώπων: τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 7 Πτωχευτικού δικαίου Να μην έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης. Ισχύει επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε νομικό πρόσωπο.

          Όχι Όχι

         • 8 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κληρικού.

          Όχι Όχι

         • 9 Ασφαλιστικές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

          Όχι Όχι

         • 10 Πτωχευτικού δικαίου Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.

          Όχι Όχι

         • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

          Όχι Όχι

         • 12 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.

          Όχι Όχι

         • 13 Δικαστικές Στον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή στον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων να μην του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία.

          Όχι Όχι

         • 14 Εταιρικού δικαίου Να διαθέτουν διακριτικό τίτλο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραρτήματος Θ3 του Ν. 4093/2012 (παρ. 17).

          Όχι Όχι

         • 15 Κτιριακές Να διαθέτουν κατάλληλη κτιριολογική υποδομή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 10 του παραρτήματος Θ3 του Ν. 4093/2012.

          Όχι Όχι

         • 16 Διοικητικές Να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

          Όχι Όχι

         • 17 Εταιρικού δικαίου Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων: Ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού και ορισμός οργάνου διοίκησης και υπευθύνου.

          Όχι Όχι

         • Παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ: 100€ / ανά κτήριο 100 €

          Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

          Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

          Όχι

         • 1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης της άδειας Αίτηση

          Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης της άδειας

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: - η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και - ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και - το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τον διορίζει (όταν πρόκειται για Ο.Ε και Ε.Ε) ή ακριβές αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης του ΔΣ όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο άλλης μορφής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

          Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: - η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και - ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και - το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τον διορίζει (όταν πρόκειται για Ο.Ε και Ε.Ε) ή ακριβές αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης του ΔΣ όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο άλλης μορφής.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, προσκομίζεται για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί των μεταβολών του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό

          Πρόσφατο Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, προσκομίζεται για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 4 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Ασφαλιστική ενημερότητα.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

          Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 5 Φορολογική ενημερότητα. Φορολογική ενημερότητα

          Φορολογική ενημερότητα.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

          Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος του Νομικού Προσώπου δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο κάθε μέτοχος ή εταίρος του Νομικού Προσώπου δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ενώσεων νομικών προσώπων προσκομίζεται και για τον υπεύθυνο της ένωσης/νόμιμο εκπρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 7 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού Προσώπου: - περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, - περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης, - ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοσής τους. Πιστοποιητικό

          Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού Προσώπου: - περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, - περί μη κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης, - ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την έκδοσής τους.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, προσκομίζεται για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 8 Για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή τον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνει ο καθένας τα ακόλουθα: - ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού - ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα - ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς - ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. Υπεύθυνη Δήλωση

          Για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή τον υπεύθυνο σε περιπτώσεις ενώσεων, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνει ο καθένας τα ακόλουθα: - ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή κληρικού - ότι δεν έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα αρ. 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα - ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς - ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή και της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 9 Φορολογική ενημερότητα του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος. Φορολογική ενημερότητα

          Φορολογική ενημερότητα του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 10 Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων, ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, προσκομίζεται για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 11 Πιστοποιητικά πρωτοδικείου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

          Πιστοποιητικά πρωτοδικείου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 12 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων. Αντίγραφο εγγράφου

          Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του υπεύθυνου σε περιπτώσεις ενώσεων.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 13 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 14 Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης στο οποίο να ορίζεται το όργανο διοίκησης και ο υπεύθυνος της ένωσης. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

          Ιδιωτικό συμφωνητικό της ένωσης στο οποίο να ορίζεται το όργανο διοίκησης και ο υπεύθυνος της ένωσης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

          Όχι

         • 15 Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης περί του οργάνου διοίκησης και του υπευθύνου της ένωσης. Απόφαση

          Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης περί του οργάνου διοίκησης και του υπευθύνου της ένωσης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

          Όχι

         • 16 Υπεύθυνη Δήλωση περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις. Υπεύθυνη Δήλωση

          Υπεύθυνη Δήλωση περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 17 Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν.4495/2017). Άδεια Δόμησης

          Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν.4495/2017).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 18 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειδότηση χρήση. Πιστοποιητικό

          Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειδότηση χρήση.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 19 Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (δεν απαιτείται σε περιπτώσεις ύπαρξης οικοδομικής άδειας με χρήση εκπαιδευτηρίου). Βεβαίωση

          Βεβαίωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (δεν απαιτείται σε περιπτώσεις ύπαρξης οικοδομικής άδειας με χρήση εκπαιδευτηρίου).

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

          Όχι

         • 20 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

          Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 21 Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν.4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου. Άδεια Δόμησης

          Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν.4495/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 22 Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης χώρων και αποτύπωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

          Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης χώρων και αποτύπωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 23 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. Πιστοποιητικό

          Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων / ώρα)

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 24 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

          Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

          Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για τον κτηριολογικό έλεγχο (για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων / ώρα).

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • Νόμος Παράγραφος Θ3 4093 2012 222 Α

          Περιγραφή Πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις. Τροποποποιήσεις: - ν. 4763/2020 (Α΄ 254), άρθρο 65, παρ. 2 (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - τροποποίηση άρθρου 88 παρ.1 β’ Ν. 4547/2018 - ν. 4547/2018, (Α΄ 102), άρθρο 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - ν. 4495/2017 (Α΄ 167), άρθρο 107, παρ. 6,7 και 8 (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις) - ν. 4229/2014, (Α΄ 8), άρθρο 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 ν. 4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του ν. 4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) - ν. 4264/2014 (Α΄118), άρθρο 48, περ. 5. τροποποίηση –προσθήκη παράγραφος Θ3 ν. 4093/2012 (χρόνος υποβολής αιτήσεων) - Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/Α), αρ. 6, παρ. 3, περ. 4 τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 Ν.4093/2012, (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος) - Ν.4186/2013,(ΦΕΚ 193/Α), αρ. 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του Ν.4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α), αρ. 30, παρ . 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 30, παρ. 4α, τροπ. παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 4 περ. ζ., (προϋποθέσεις) , αρ. 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του Ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), αρ. 30, παρ.18α, προσθήκη παρ 19 στην παράγραφο Θ3 του Ν 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών(, αρ. 30 παρ. 20, προσθήκη παρ. 20 στην παράγραφο Θ3, Ν4093/2012, (προϋποθέσεις)

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8VcYaROL9Gu95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQPCHU3k8WST4z eoqOQlZ-7nbNHEfY52RXuItPJXo4dg.

         • Υπουργική Απόφαση 151678/IA 2012 3324 Β

          Περιγραφή Δικαιολογητικά Τροποποιήσεις: - ΥΑ 182167/ΙΑ/2013, (Β΄ 3087), (διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ –ΕΚΕ) - ΥΑ 84151/ΙΑ2013, (Β 1584), αρ. 1, παρ. 2, τροποποίηση αρ. 2, περ. 1 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές), αρ. 1, παρ. 3, τροποποίηση αρ. 1, περ. 3 της YA 151678/2012, (δικαιολογητικά/ κτιριολογικές προδιαγραφές) - ΥΑ 52887/ΙΑ/2013, (Β΄ 1059), αρ. μόνον, παρ. 1, κατάργηση της περ. 2 της YA 151678/2012, κτιριολογικές προδιαγραφές)

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8O3ZSlWmxqUB zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNwkGuGcnUatv2gXQxoKcpScX3HgwRuZZaVdc1SbJ h0.

         • Υπουργική Απόφαση 10135 2012 3057 Β

          Περιγραφή Παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ Τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34566/2013 (Β΄ 756).

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8DrfpbbFUTyv3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs86eAtlHAzfbnTjD tjdgw50lrOeAeccwr7dla31DR6c.

         • 1 Εκκίνηση διαδικασίας          Όχι Όχι


         • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση χορήγησης άδειας φροντιστηρίου - κέντρου ξένων γλωσσών προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

          Ναι Όχι


         • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του portal eugo.

          Ναι Όχι


         • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Όχι


         • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του ΕΟΠΠΕΠ. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή καλυφθούν οι ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί και εφόσον απαιτείται, ανατίθεται η διενέργεια αυτοψίας σε κλιμάκιο ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετική εισήγηση.

          Όχι Όχι


         • 6 Διενέργεια αυτοψίας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΠΠΕΠ. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανάγκης για τροποποιήσεις δίνεται χρονικό περιθώριο 15 ημερών. Αυτοψία διενεργείται σε όλες τις περιπτώσεις κτιρίων άνω των 75 ατόμων καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται από τα στοιχεία του κτιρίου (π.χ προσβασιμότητα ΑΜΕΑ).

          Όχι Όχι


         • 7 Έκθεση ελέγχου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Εφόσον δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή έχουν τακτοποιηθεί οι ελλείψεις και οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου από το κλιμάκιο του ΕΟΠΠΕΠ που περιλαμβάνει το έντυπο βαθμολογίου της κτιριακής μονάδας και προωθείται στον ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Όχι


         • 8 Προώθηση έκθεσης ελέγχου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου από το Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ και προωθείται στο Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Όχι


         • 9 Έκδοση διοικητικής απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Παραλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου του κλιμακίου από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του ΕΟΠΠΟΕΠ, καταχωρούνται τα στοιχεία της έκθεσης και του βαθμολογίου σε Πληροφοριακό Σύστημα, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ σχετική εισήγηση για έκδοση διοικητικής απόφασης.

          Όχι Όχι


         • 10 Έκδοση απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Εκδίδεται η διοικητική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με την άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου - κέντρου ξένων γλωσσών και προωθείται για ανάρτηση στην Διαύγεια.

          Όχι Όχι


         • 11 Ανάρτηση απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Ανάρτηση της διοικητικής απόφασης στη Διαύγεια από τη Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ.

          Όχι Όχι


         • 12 Περίπτωση απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Μόνο στις περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης, αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών. Χωρίς να προβλέπεται με ειδική διάταξη στο θεσμικό πλαίσιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης.

          Όχι Ναι


         • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)
         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.