Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0ac648cc-6289-444e-9ef9-d3598f04268b 244325

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας , Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλιεία φούσκας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη» (Α΄98). Ως εκ τούτου, η άδεια αλίευσης δεν χορηγείται σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία φέρουν δυναμικά εργαλεία (τράτα βυθού με πόρτες/μηχανότρατα, γρι γρι).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Kαθορισμός και κατηγοριοποίηση από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία έστω και μίας περιοχής – ζώνης παραγωγής (άρθρο 4 σημείο β της αριθμ. 1658/192756/20-6-2023 (Β΄3990) Υ.Α.) για τα εν λόγω είδη, σε όλη την επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σε ισχύ. Άδεια

       Αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη» (Α΄98).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση 2, 8 1658/192756/20-6-2023 2023 3990 Β

       Περιγραφή Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203990

       ΑΔΑ ΨΓΟΞ4653ΠΓ-Ρ7Ι

      • Υπουργική Απόφαση 2, 8 1273/117793/5-5-2022 2022 2308 Β

       Περιγραφή Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202308

       ΑΔΑ Ω5ΝΔ4653ΠΓ-ΤΚΠ

      • 1 Παραλαβή - πρωτοκόλληση - χρέωση αίτησης χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας αλίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση της άδειας αλίευσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

       Σημειώσεις Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας αλίευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 4 Υλοποίηση / Εφαρμογή Απόφασης από την οικεία Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη συμπλήρωση της άδειας αλιείας του σκάφους του. Ο προβλεπόμενος / απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης / διεκπεραίωσης καθορίζεται στην Απόφαση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που την εκδίδει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.