Άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης - Μεταβίβαση

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6befc020-0593-40c9-990b-47dc512d5733 038855

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5

  Κόστος

  9
  -
  280

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση κυριότητας επί επιβατηγών ιδωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και παρέχεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (για τις ακυρωτικές διαφορές) και του άρθρου 63 παρ. 2 του ΚΔΔ (για τις διαφορές ουσίας)

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης - Μεταβίβαση


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        C1,C4

        ,,       • 1 Διοικητικές Δικαιοπρακτική ικανότητα αιτούντος

        Όχι Όχι

       • 1 Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Επιβατηγά Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα). 9 € - 75 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Τέλος μεταβίβασης (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α΄) ή για απαλλαγή αυτού – περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α., φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης). Τέλος μεταβίβασης: i) για επιβατικά ΙΧ και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης: Κατηγορία Α (έως 400κε), €30, Β (401-800) €45, Γ (801-1300) €60, Δ (1301-1600) €90, Ε (1601-1900) €120, ΣΤ (1901-2500) €145, Ζ (2501 και πάνω) €205. 0 € - 205 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • Νόμος 2367 1953 82 Α

        Περιγραφή Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluEIlbBWzpXdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFSoY5gKNgmfYqbE5kJ8BH8u-I0IXQIPU96rb05EcxB3

       • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

        Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEe04wPOB48FndtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijEJhW1M9l429fFwBOXc-ax-eOnIOvdUGs 6uyUA7R4Z1

       • Νόμος 722 1977 299 Α

        Περιγραφή Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων διατάξεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL863onwxewgRN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRCEwgCWJjprRnOHMOhpkrmEbtKMA3MLihW8PsyquoV3

       • Νόμος 16 2753 1999 249 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις στη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και διαπίστωσης εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluEIlbBWzpXdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFSoY5gKNgmfYqbE5kJ8BH8u-I0IXQIPU96rb05EcxB3

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος μεταβαίνει στο ΚΕΠ ή τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα υποβληθεί η αίτηση μεταβίβασης, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού (σύμφωνα με τον πίνακα αριθμών των ειδικών λογαριασμών κατάθεσης συνολικού ποσού ανά Περιφέρεια που στα ΚΕΠ έχει τεθεί υπόψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Στη συνέχεια η/ο ενδιαφερόμενη/ος καταθέτει στην Τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφέρεια, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα της/του αγοράστριας/αγοραστή, είτε από τις/τους ίδιες/ους (πωλήτρια/πωλητής – αγοράστρια/αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης. Στην άδεια κυκλοφορίας πρέπει να υπογράφουν στο κατάλληλο πεδίο και η/ο πωλήτρια/πωλητής του οχήματος και η/ο αγοράστρια/αγοραστής αναγράφοντας και τα ονοματεπώνυμά τους. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από την/τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της/του νέας/νέου ιδιοκτήτρια/ιδιοκτήτη ή της/του νέας/ου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

        Όχι Ναι


       • 1 Άδεια κυκλοφορίας, σε πρωτότυπο. Άδεια

        Άδεια κυκλοφορίας, σε πρωτότυπο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα) ή Αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ) ή ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ) Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα) ή Αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ) ή ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπο), εκδοθέν από ΚΤΕΟ. Δελτίο

        Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπο), εκδοθέν από ΚΤΕΟ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Έγγραφο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ. 19111/192/2019 Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) (Β’ 1003) και πιστοποιεί την καταλληλότητα του οχήματος για την ασφαλή κυκλοφορία του

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εξουσιοδότηση

        Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • 5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

        Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/bebaiose-me-opheiles-telon-kuklophorias

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας εκδίδεται μέσω του gov.gr , και επικουρικώς, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.