Έγγραφη στο δίκτυο καινοτομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc9ae521-4343-49ff-b22a-9713a678d2c1 218954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 30 έως 70
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τον ορισμό εκ μέρους των φορέων του δημοσίου εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που έχει θεσπιστεί μέσω ειδικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Κάθε δημόσιος φορέας μπορεί να ορίσει μέχρι 2 εκπροσώπους στο Δίκτυο Καινοτομίας, ένα κύριο και ένα αναπληρωματικό μέλος. Οι εκπρόσωποι στο Δίκτυο συμμετέχουν σε εργαστήρια, συνέδρια ή επιμορφωτικά προγράμματα για την καινοτομία που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, καταθέτουν στοιχεία; για καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει ο φορέας που εκπροσωπούν και γενικότερα συμμετέχουν σε δράσεις που διοργανώνει το Δίκτυο.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αορίτου χρόνου Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας

  Σημειώσεις

  Ο εκπρόσωπος του φορέα καταχωρεί σε ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία του, προκειμένου να οριστεί εκπρόσωπος του φορέα στον οποίο εργάζεται στο Δίκτυο Καινοτομίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Άλλο Επικοινωνία με τον αιτούντα (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και υποβολή από την πλευρά του εντύπου απόφασης εγγραφής από τον φορέα με τα στοιχεία του

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δεν προβλέπεται έννομο μέσο για προστασία σε περίπτωση άρνησης παροχής της υπηρεσίας

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο Δεν υπάρχει περίπτωση έλλειψης απάντησης

     Σε κάθε περίπτωση ο αιτών για εγγραφή στο δίκτυο ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ένταξη δημοσίου φορέα στο δίκτυο για την Καινοτομία στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο δίκτυο καινοτομίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Ο ορισμένος εκπρόσωπος στο Δίκτυο Καινοτομίας πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος, επιπέδου τουλάχιστον Προϊστάμενου Τμήματος.

        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Για την εγγραφή των εκπροσώπων στο Δίκτυο Καινοτομίας είναι απαραίτητη η καταχώρηση των στοιχείων τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

        Όχι Όχι

       • 1 Απόφαση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας. Απόφαση

        Απόφαση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Ο δημόσιος φορέας αποστέλλει την απόφαση ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Εγκύκλιος 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.5/1/3-2-2020 με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση – Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο Καινοτομίας". Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα. Η εγκύκλιος μπορεί να βρεθεί στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/.

        ΑΔΑ https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

       • 1 Παραλαβή και καταχώρηση εγγράφου ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Παραλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) το αρχείο με την απόφαση ορισμού του εκπροσώπου/ων του δημόσιου φορέα στο Δίκτυο Καινοτομίας, ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων και η ορθότητα των στοιχείων και καταχωρείται σε αρχείο.

        Όχι Όχι


       • 2 Επικοινωνία με φορέα για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής


        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Επικοινωνία με τον δημόσιο φορέα μέσω ηλεκρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

        Όχι Όχι


       • 3 Παραλαβή και έλεγχος στοιχείων εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας από ηλεκτρονική φόρμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

        Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα στοιχεία του ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συγκρίνονται με αυτά που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της απόφασης ορισμού.

        Όχι Όχι


       • 4 Επικοινωνία με φορέα για ορθή συμπλήρωση στοιχείων ηλεκτρονικής φόρμας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Eφόσον τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι ορθά, επικοινωνεί εκ νέου με τον δημόσιο φορέα, προκειμένου η φόρμα να συμπληρωθεί με τα ορθά στοιχεία του εκπροσώπου/ων και να υποβληθεί εκ νέου.

        Ναι Όχι


       • 5 Αποδοχή στοιχείων ηλεκτρονικής φόρμας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

        Περιγραφή Τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας γίνονται αποδεκτά.

        Ναι Όχι


       • 6 Οριστική παραλαβή στοιχείων εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας και καταχώρηση σε αρχείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

        Περιγραφή Τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων καταχωρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.

        Όχι Όχι


       • 7 Αποστολή κωδικών σύνδεσης εκπροσώπου/ων Δικτύου Καινοτομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovation@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Μετά την οριστική παραλαβή και καταχώριση των στοιχείων , αποστέλλεται αυτόματα μέσω λογισμικού στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου/ων (e-mail) κωδικός σύνδεσης για την διαδικτυακή συμμετοχή του στις δράσεις του Δικτύου Καινοτομίας Καινοτομίας.

        Όχι Όχι


       • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής των εκπροσώπων του φορέα στο Δίκτυο Καινοτομίας.

        Όχι Όχι


       • Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο Δίκτυο καινοτομίας

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.