Έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec1186b2-02a2-4580-bcc6-5bfb97c8b603 072501

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος/εποπτευόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ατομικής πράξης έγκρισης φορέα που αναλαμβάνει την εκπαίδευση/κατάρτιση ελεγκτών ΚΤΕΟ αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ΑΤΡ. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ

  Τίτλος

  Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εξουσιοδότηση / Ορισμός Φορέα Κατάρτισης Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Σχολή ή Τμήμα ή Εργαστήριο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Ύπαρξη μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών συναφές με το αντικείμενο ADR ή/και ATP για το οποίο επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν. Η ύπαρξη μαθήματος περί μηχανικής οχημάτων ή στοιχεία μηχανών θεωρείται ότι ικανοποιεί την προϋπόθεση αυτής της περίπτωσης τόσο για το αντικείμενο ADR όσο και για το ΑΤΡ. Για το αντικείμενο ΑΤΡ, εφόσον υπάρχει μάθημα περί συστημάτων θέρμανσης – ψύξης/ μετάδοση θερμότητας, θεωρείται ότι ικανοποιείται η απαίτηση της παρούσας περίπτωσης.


        Όχι Όχι

       • 3 Άλλο Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση ή σεμιναρίων ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων


        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 όπως ισχύει ή σχετικό πρότυπο για την εκπαίδευση.


        Όχι Όχι

       • 5 Εκπαιδευτικές Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι σχολής ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ανάλογα με τη θεματική ενότητα που θα διδάξουν και να συνδέονται με εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα.


        Όχι Όχι

       • 6 Άλλο Ο φορέας κατάρτισης δεν μπορεί να αποτελεί και φορέα εξέτασης


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 29797/3376 2016 1337 Β

        Περιγραφή Κανονιστικό πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για την εξουσιοδότηση φορέων κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια των εξειδικευμένων ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%98%CE%A74653%CE%9F%CE%9E-6%CE%9D3?inline=true

       • 1 Υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης έγκρισης εκπαιδευτικού φορέα ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Συντάσσεται η απόφαση έγκρισης από τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί την εργασία και υπογράφεται ιεραρχικά με τελικό υπογράφοντα τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών. Κατόπιν αναρτάται στη Διαύγεια.

        Όχι Όχι


       • 1 Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 2 Πρόγραμμα Σπουδών του αιτούντος φορέα στο οποίο περιλαμβάνεται μάθημα συναφές με το αντικείμενο ADR ή/και ATP, κατά περίπτωση Πρόγραμμα

        Πρόγραμμα Σπουδών του αιτούντος φορέα στο οποίο περιλαμβάνεται μάθημα συναφές με το αντικείμενο ADR ή/και ATP, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1716

       • 3 Αποδεικτικό περί διοργάνωσης σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση Αποδεικτικό σπουδών

        Αποδεικτικό περί διοργάνωσης σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Αποδεικτικό περί διοργάνωσης σεμιναρίων ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων Άλλο

        Αποδεικτικό περί διοργάνωσης σεμιναρίων ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 7475

       • 5 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 Πιστοποιητικό

        Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 6 Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για κάθε εκπαιδευτή Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για κάθε εκπαιδευτή

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 7 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: πιστοποιητικό πραγματογνώμονα ADR ή πιστοποιητικό εμπειρογνώμονα ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: πιστοποιητικό πραγματογνώμονα ADR ή πιστοποιητικό εμπειρογνώμονα ΑΤΡ, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1244

       • 8 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR ή στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR ή στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΑΤΡ, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 1244

       • 9 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ADR ή ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ADR ή ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ΑΤΡ, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 1244

       • 10 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: εκπόνηση ή επίβλεψη τουλάχιστον μίας διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακής εργασίας σε θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση Αποδεικτικό σπουδών

        Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: εκπόνηση ή επίβλεψη τουλάχιστον μίας διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακής εργασίας σε θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 2825

       • 11 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: συμμετοχή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: συμμετοχή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 1244

       • 12 Εκπαιδευτικό υλικό αρχικής και περιοδικής κατάρτισης Άλλο

        Εκπαιδευτικό υλικό αρχικής και περιοδικής κατάρτισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.