Έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις Οδικές Μεταφορές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a91a40c-da60-4875-862a-23ddec202ae2 131149

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις Οδικές Μεταφορές. Φορείς παροχής κατάρτισης στους υποψήφιους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για όλες τις κλάσεις πλην της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) είναι Σχολές ή Τμήματα ή Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι φορείς κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήσεως των νομίμων εκπροσώπων τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Σχολές ή Τμήματα ή Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα αιτούνται τον ορισμό τους ως εκπαιδευτικού φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ιδρυτικός νόμος του ενδιαφερόμενου φορέα και κανονιστικές αποφάσεις του.

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση Φορέα Παροχής Κατάρτισης στους υποψήφιους ΣΑΜΕΕ

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Φορέα Παροχής Κατάρτισης στους υποψήφιους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για Οδικές Μεταφορές για όλες τις Κλάσεις πλην της Κλάσης 7


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Ύπαρξη μαθήματος / μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής σχετικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, που ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς για την παροχή κατάρτισης, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.


        Όχι Όχι

       • 3 Άλλο Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.


        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Δημοσίευση / Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκριτα περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων.


        Όχι Όχι

       • 5 Άλλο Εκπόνηση διδακτορικής / διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακής / μεταπτυχιακών εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή επιμέρους ενότητες αυτών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 6 Άλλο Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 7 Άλλο Διοργάνωση σεμιναρίου/ων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 οικ. Γ5/48222/2474 2019 2755 Β

        Περιγραφή Κατάρτιση Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για Οδική Μεταφορά

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%A95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-5%CE%A7%CE%9C

        ΑΔΑ Ω6Ω5465ΧΘΞ-5ΧΜ

       • 1 Αίτηση για ορισμό ως φορέα εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για Οδική Μεταφορά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατατίθεται Αίτηση του φορέα με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για ορισμό του ως φορέα εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχονται τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά ώστε να πιστοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της κ.υ.α. οικ. Γ5/48222/2474/2019.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης ορισμού φορέα εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση ορισμού φορέα εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7.

        Όχι Όχι


       • 1 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 2 Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής. Πρόγραμμα

        Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Από το δικαιολογητικό προκύπτει η ύπαρξη μαθήματος / μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1716

       • 3 Αντίγραφο πτυχίων ΑΕΙ μελών διδακτικού προσωπικού. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίων ΑΕΙ μελών διδακτικού προσωπικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Τα μέλη διδακτικού προσωπικού, που ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς για την παροχή κατάρτισης, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Βεβαιώσεις σχολών φοίτησης μελών διδακτικού προσωπικού. Αποδεικτικό σπουδών

        Βεβαιώσεις σχολών φοίτησης μελών διδακτικού προσωπικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Τα μέλη διδακτικού προσωπικού, που ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς για την παροχή κατάρτισης, πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 5 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό

        Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού ISO 9001:2015

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Πρόκειται για αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 6 Δημοσίευση / Δημοσιεύσεις μελών Ιδρύματος. Άλλο

        Δημοσίευση / Δημοσιεύσεις μελών Ιδρύματος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Δημοσίευση / Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκριτα περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 7 Διδακτορική / διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακή / μεταπτυχιακές εργασίες. Άλλο

        Διδακτορική / διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακή / μεταπτυχιακές εργασίες.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Οι διατριβές ή εργασίες θα πρέπει να είναι σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή επιμέρους ενότητες αυτών. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι 7475

       • 8 Βεβαίωση συμμετοχής ανθρώπινου δυναμικού Ιδρύματος. Βεβαίωση

        Βεβαίωση συμμετοχής ανθρώπινου δυναμικού Ιδρύματος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Πρόκειται για Βεβαίωση συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι 9703

       • 9 Βεβαίωση διοργάνωσης σεμιναρίου/ων σχετικών με μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Βεβαίωση

        Βεβαίωση διοργάνωσης σεμιναρίου/ων σχετικών με μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9703

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.