Έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας και γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e6d43a0-e8e7-4960-9e26-505dc632002e 835642 Establishment authorisation, operating authorisation and notification of operation of recreational activities in amusement parks, circuses and ice rinks

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 35

Κόστος

Από 170 έως 300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας και γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη δραστηριοποίηση με αντικείμενο ψυχαγωγικές δραστηριότητες λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο απαιτείται η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτών.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι ο Δήμος ή η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού για την περίπτωση άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων.

Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμιο) χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή έγκριση εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Για τη λειτουργία της δραστηριότητας (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμιο) απαιτείται, είτε η χορήγηση έγκρισης λειτουργίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, είτε η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γνωστοποίησης στην ανωτέρω αδειοδοτούσα αρχή.

Έγκριση λειτουργίας απαιτείται για τη λειτουργία δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β΄ 2065) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδικασία της υποβολής γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www. notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα κάτωθι:

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α΄230), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364).

Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Αν η αδειοδοτούσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, πριν την έκδοση της έγκρισης και πάντως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται στον χώρο εγκατάστασης με έμφαση στις συνθήκες γειτνίασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχει υποβάλει αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης, και β. έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες και ιδίως την υπηρεσία δόμησης, τη δασική υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Εξαίρεση από την έγκριση εγκατάστασης:

Εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως εξήντα (60) ημέρες ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2) φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 1 έως 6.

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1885).

Η αδειοδοτούσα αρχή της παρ. 1 του άρθρου 2 εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργεί αυτοψία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112 ν. 4442/2016 και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Στην περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, η αυτοψία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Ειδικά για τις δραστηριό-τητες που ασκούνται προσωρινά μέχρι διάστημα εξήντα (60) ημερών σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι δέκα (10) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προαναφερθείσες προθεσμίες, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’, ν. 4442/2016 και της παρούσας και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας.

Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια.

Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση λειτουργίας και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις αρμόδιες υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 7 έως 21.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364). Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτή στοιχεία.

Υποβολή γνωστοποίησης:

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λουνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Ηλεκτρονική υποβολή (ΟΠΣ-ΑΔΕ ή Σύστημα notifybusiness):

Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr), λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

Υποβολή εκτός ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του Συστήματος notifybusiness: Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (πλην της υποβολής μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr): α) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ή το Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση,

β) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,

γ) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 6 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αρ. Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1885). Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Η αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στις αρμόδιες υπηρεσίες : υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 22 έως 35.

Αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Ειδικά για την περίπτωση άσκησης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης.

Σημειώσεις

Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ).

Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας, γνωστοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Χωροταξίας Χρήσεις γης: Για τις δραστηριότητες λουνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια που ασκούνται για περισσότερες από εξήντα (60) ημέρες απαιτείται έγκριση εγκατάστασης η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή. Επίσης για τις εν λόγω δραστηριότητες (διάρκεια λειτουργίας άνω των εξήντα ημερών) τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016).

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά (παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016).

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κωδικούς πρόσβασης Taxisnet

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Για τις δραστηριότητες λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία 50116/20.05.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2065) απαιτείται η σύνταξη του Αρχείου Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων της διάταξης ψυχαγωγίας (amusement device log) και της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου, όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Αν η δραστηριότητα (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμια) πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός. (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης - Β΄ 3364)

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 2 Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 3 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ για όλες τις δραστηριότητες, εκτός από αυτές που ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016. Για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα έως και 15 ημερών το παράβολο το παράβολο για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ενώ για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. 20 € - 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 3 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. 50 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τον συγκεκριμένο χώρο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τον συγκεκριμένο χώρο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για τις διατάξεις του παρόντος, νοείται αυτή που διαρκεί έως εξήντα (60) ημέρες, ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2) φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχει υποβάλει αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης, και β. έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, στο οποίο να φαίνονται όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε ακτίνα 150 μ. από τα όρια του χώρου άσκησής της. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, στο οποίο να φαίνονται όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε ακτίνα 150 μ. από τα όρια του χώρου άσκησής της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης και αν η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία 7034/1298/2000-24-3-2000 (Β΄ 368) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί ελάχιστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6851

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης και αν η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 4 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Στην περίπτωση του παράβολου για την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3385

      • 5 Πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Εντός πέντε (5 )ημερών από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης η αδειοδοτούσα αρχή απευθύνει ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας της να γνωμοδοτήσει αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας επιτρέπεται ή όχι με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, ή αν απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας ή έγκρισης. Η τελευταία γνωμοδοτεί εντός 15 ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος και στην περίπτωση αυτή η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η αδειοδοτούσα αρχή παραλάβει την εν λόγω απάντηση ή από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας. Αν όμως, σύμφωνα με την απάντηση, απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση, τότε η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η ειδική αυτή άδεια ή έγκριση κοινοποιηθεί στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας το επιθυμεί, δύναται να αναζητήσει και να προσκομίσει με δικές του ενέργειες την Πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οπότε δεν ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την κατάθεση πλήρους φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6440

      • 6 Απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση. Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης η αδειοδοτούσα αρχή απευθύνει ερώτημα προς την αρμόδια δασική υπηρεσία, αν ο χώρος εγκατάστασης της δραστηριότητας εμπίπτει στη δασική νομοθεσία, ζητώντας της να γνωμοδοτήσει αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας επιτρέπεται ή όχι με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, ή αν απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας ή έγκρισης. Η τελευταία γνωμοδοτεί εντός 15 ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος και στην περίπτωση αυτή η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η αδειοδοτούσα αρχή παραλάβει την εν λόγω απάντηση ή από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας. Αν όμως, σύμφωνα με την απάντηση, απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση, τότε η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η ειδική αυτή άδεια ή έγκριση κοινοποιηθεί στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας το επιθυμεί, δύναται να αναζητήσει και να προσκομίσει με δικές του ενέργειες την Απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, οπότε δεν ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και η προθεσμία της παρ. 5 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την κατάθεση πλήρους φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 7 Αίτηση έγκρισης λειτουργίας. Αίτηση

       Αίτηση έγκρισης λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» υπουργικής απόφασης (Β΄ 2065). Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση λειτουργίας και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις αρμόδιες: υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 6009

      • 8 Έγκριση εγκατάστασης. Έγκριση

       Έγκριση εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8880

      • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» υπουργικής απόφασης (Β΄ 2065) και επομένως απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Η βεβαίωση συνοδεύεται από: i. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου). ii. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Ειδικά για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υφίσταται η ακόλουθη πρόσθετη απαίτηση: στο υπόμνημα των κατόψεων της ανωτέρω περίπτωσης ii δίπλα σε κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησής της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 10 Έκθεση τεχνικού ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα η οποία υποβάλλεται για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 50116/20.05.2020 υπουργική απόφαση. Έκθεση

       Έκθεση τεχνικού ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα η οποία υποβάλλεται για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 50116/20.05.2020 υπουργική απόφαση.       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 50116/ 20.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή μέχρι την ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα, αντί του ως άνω δικαιολογητικού απαιτείται βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 11 Έκθεση τεχνικού ελέγχου μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού η οποία υποβάλλεται για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 της 50116/20.05.2020 υπουργικής απόφασης. Έκθεση

       Έκθεση τεχνικού ελέγχου μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού η οποία υποβάλλεται για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 της 50116/20.05.2020 υπουργικής απόφασης.       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή μέχρι την ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα, αντί του ως άνω δικαιολογητικού απαιτείται βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 12 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αφορά τον λοιπό εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ούτε σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 13 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Εφόσον οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες: α) ασκούνται σε στεγασμένο χώρο και β) δεν ασκούνται προσωρινά, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 3804

      • 14 Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μελέτη

       Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Οι αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας αφορούν ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες: α) δεν ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και β) ασκούνται σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8412

      • 15 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) σε στεγασμένο ή/και υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 16 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν.4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν.4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 17 Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 18 Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191). Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8520

      • 19 Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου. Έγκριση

       Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8880

      • 20 Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 21 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β΄ 2065) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β΄ 2065) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 υπουργικής απόφασης. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ για όλες τις δραστηριότητες, εκτός από αυτές που ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 ν.4442/2016. Για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα έως και 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ενώ για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι το ήμισυ του παράβολου που απαιτείται για την έκδοση της αρχικής έκδοσης της έγκρισης λειτουργίας. Στην περίπτωση του παράβολου για την έγκριση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 3385

      • 22 Δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση λειτουργίας. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση λειτουργίας.       Σημειώσεις: Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 2065). Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 6 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά υπό σημεία 23 έως 35), τα οποία οφείλει να ανανεώνει ή να επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 5743

      • 23 Έγκριση εγκατάστασης. Έγκριση

       Έγκριση εγκατάστασης.       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμη για κάθε έλεγχο, την έγκριση εγκατάστασης, την οποία οφείλει να ανανεώνει ή να επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8880

      • 24 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Η βεβαίωση συνοδεύεται από: i. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.). ii. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 25 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Το πιστοποιητικό αφορά τον εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν εμπίπτει σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 26 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες: α) δεν ασκούνται προσωρινά, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2916 (Α΄ 230) και β) ασκούνται σε στεγασμένο χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 3804

      • 27 Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας. Μελέτη

       Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Οι μελέτες αφορoύν ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες: α) δεν ασκούνται προσωρινά, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2916 (Α΄ 230) και β) ασκούνται σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8412

      • 28 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες: α) ασκούνται προσωρινά, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2916 (Α΄ 230) και β) ασκούνται σε στεγασμένο ή/και υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 29 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος και έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος και έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 30 Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 31 Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191). Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191).       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του ΥφυπουργούΑνάπτυξης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8520

      • 32 Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου. Έγκριση

       Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8880

      • 33 Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και εφόσον πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 34 Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης.       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 35 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εφόσον οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Στην περίπτωση του παράβολου για τη γνωστοποίηση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβολή παράβολου για αλλαγή φορέα δραστηριότητας, για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας και για γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 3385

      • Νόμος 3 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 65006 2022 3364 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203364

       ΑΔΑ 64ΖΕ46ΜΤΛΡ-6ΝΤ

      • Υπουργική Απόφαση 50116 2020 2065 Β

       Περιγραφή Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202065

      • Υπουργική Απόφαση 76142 2021 3243 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50116/20-5-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγω γίας» (Β’ 2065).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203243

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης.

       Σημειώσεις Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) , με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ερωτήματος από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) προς την αρμόδια δασική υπηρεσία, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή ερωτήματος από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) προς την αρμόδια δασική υπηρεσία, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ζητώντας τους να γνωμοδοτήσουν αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας επιτρέπεται ή όχι με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς τους, ή αν απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας ή έγκρισης.

       Σημειώσεις Τα ερωτήματα υποβάλλονται, εφόσον ο αιτών δεν έχει προσκομίσει ο ίδιος την πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών για την έγκριση εγκατάστασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση και χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση και χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ή αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος του ενδιαφερομένου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν η αδειοδοτούσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, πριν την έκδοση της έγκρισης και πάντως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται στον χώρο εγκατάστασης με έμφαση στις συνθήκες γειτνίασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση από την αδειοδοτούσα αρχή της έγκρισης και των τυχόν τροποποιήσεων της στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αμελλητί κοινοποίηση από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) της έγκρισης και των τυχόν τροποποιήσεων της στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες και ιδίως την υπηρεσία δόμησης, τη δασική υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας. (δικαιολογητικά των περ. α΄ έως ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σημειώσεις Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια αυτοψίας και έκδοση έγκρισης λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112 ν. 4442/2016 και έκδοση της έγκρισης λειτουργίας ή απόρριψη του αιτήματος, με ειδική αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης. Στην περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, η αυτοψία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

       Σημειώσεις Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά μέχρι διάστημα εξήντα (60) ημερών σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο, η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προαναφερθείσες προθεσμίες, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’ ν. 4442/2016 και της παρούσας και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση από την αδειοδοτούσα αρχή της έγκρισης λειτουργίας και των τυχόν τροποποιήσεών της στις αρμόδιες υπηρεσίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αμελλητί κοινοποίηση από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) της έγκρισης λειτουργίας και των τυχόν τροποποιήσεών της στις αρμόδιες υπηρεσίες : υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή της γνωστοποίησης (ηλεκτρονικά, μέσω Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή notifybusiness)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της γνωστοποίησης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σημειώσεις Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρούσας, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση ο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή της γνωστοποίησης (ηλεκτρονικά εκτός Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. ή notifybusiness)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα υποβολής της γνωστοποίησης μέσω του Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. ή του Συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr), αυτή υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σημειώσεις Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 11 Παραλαβή της γνωστοποίησης (έγχαρτα εκτός Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. ή notifybusiness)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα υποβολής της γνωστοποίησης μέσω του Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. ή του Συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr), αυτή υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στην αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Σημειώσεις Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (εκτός Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. ή notifybusiness)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (πλην της υποβολής μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του Συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr) : α) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ή το Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση, β) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή, γ) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

       Σημειώσεις Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 13 Κοινοποίηση γνωστοποίησης ( η γνωστοποίηση υπεβλήθη έγχαρτα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στις αρμόδιες υπηρεσίες: υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

       Όχι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση γνωστοποίησης ( η γνωστοποίηση υπεβλήθη ηλεκτρονικά)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στις αρμόδιες υπηρεσίες: υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

       Σημειώσεις Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι


      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών για την έγκριση εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-anaptuxes-kai-ependuseon

       Περιγραφή Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

       Σημειώσεις Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση έγκρισης εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-anaptuxes-kai-ependuseon

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση.

       Σημειώσεις Αν η αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) το κρίνει σκόπιμο, πριν την έκδοση της έγκρισης και πάντως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται στον χώρο εγκατάστασης με έμφαση στις συνθήκες γειτνίασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών για την έγκριση λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-anaptuxes-kai-ependuseon

       Περιγραφή Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

       Σημειώσεις Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό στοιχεία 65006/207.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση της έγκρισης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-anaptuxes-kai-ependuseon

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργεί αυτοψία σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 112 ν. 4442/2016 και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Στην περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, η αυτοψία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

       Σημειώσεις Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά μέχρι διάστημα εξήντα (60) ημερών σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο, η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προαναφερθείσες προθεσμίες, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’ ν. 4442/2016 και της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364) και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-anaptuxes-kai-ependuseon

       Περιγραφή Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

       Σημειώσεις Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρούσας, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 ( Α’ 63).

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.