Έκδοση ή Ανανέωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2515c296-2121-48df-90cf-6b3abc6961f8 617061

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 +
  (6)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε μεταφορικές επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων λόγω λήξης ισχύος της, κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά της έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιπλέον το έντυπο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων που έληξε.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

  Παρατηρήσεις

  Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων είναι πέντε έτη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία του άρθρου 3 ν. 383/1976 (Α 182), εκδίδεται άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε εταίρο της εταιρίας και για την ΙΜΕ.

  Διάρκεια Ισχύος

  5 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

  Σημειώσεις

  Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή ενότητα είτε σε ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α 45) - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και το ν. 3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

       Επίσημος τίτλος

       Αδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές Η επιχείρηση να έχει ορίσει διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος θα έχει την κατοικία του σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η επιχείρηση έχει πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η επιχείρηση παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας. Τα εχέγγυα αξιοπιστίας πρέπει να υπάρχουν για τον ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης, όταν η επιχείρηση είναι ατομική, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της, όταν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, και ταυτόχρονα για τον διαχειριστή μεταφορών αν είναι διαφορετικό πρόσωπο. Οποιοδήποτε από τα αυτά τα φυσικά δεν έχει εχέγγυα αξιοπιστίας εάν α) έχει καταδικαστεί, αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης δεκαετία, για λαθρεμπορία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, εμπορία ανθρώπων, δουλεμπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας, γ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη, δ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος, ε) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για δύο τουλάχιστον παραβάσεις των υποπεριπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας, ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία. Το κώλυμα των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ παύει να υφίσταται αν η ποινή χαριστεί.

        Όχι Όχι

       • 4 Οικονομικές Η επιχείρηση διαθέτει οικονομική επιφάνεια τουλάχιστον ίση προς 9000 ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα

        Όχι Όχι

       • 5 Επαγγελματικές Η επιχείρηση διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

        Όχι Όχι

       • 1 Εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Η εγγυητική επιστολή είναι εναλλακτικό δικαιολογητικό αντί της Βεβαίωσης τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9.000 € -


        Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

        Όχι

       • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Εγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση, ο σκοπός και η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Εγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση, ο σκοπός και η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Κατατίθενται αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας, η σύσταση, ο σκοπός της εταιρείας και τα φυσικά πρόσωπα που την εκπροσωπούν νόμιμα, όπως αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ορίζεται ως διαχειριστής μεταφορών της επιχείρησης. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ορίζεται ως διαχειριστής μεταφορών της επιχείρησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν ο διαχειριστής μεταφορών είναι πρόσωπο άλλο από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Εγγραφο που αποδεικνύει τη γνήσια σχέση του διαχειριστή μεταφορών με την επιχείρηση Αντίγραφο εγγράφου

        Εγγραφο που αποδεικνύει τη γνήσια σχέση του διαχειριστή μεταφορών με την επιχείρηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας Αυτό το δικαιολογητικό δεν κατατίθεται εάν ο διαχειριστής μεταφορών είναι το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση. Εάν ο διαχειριστής μεταφορών είναι υπάλληλος της επιχείρησης, κατατίθεται απόσπασμα ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από το ΙΚΑ. Εάν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και ο διαχειριστής μεταφορών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατατίθεται έγγραφο από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και ο διαχειριστής μεταφορών είναι εταίρος, κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο διαχειριστής μεταφορών έχει την ιδιότητα του εταίρου. Εάν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και ο διαχειριστής μεταφορών είναι μέτοχος, κατατίθεται έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο διαχειριστής μεταφορών έχει την ιδιότητα του μετόχου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Αντίγραφο της σύμβασης της επιχείρησης με τον διαχειριστή μεταφορών Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Αντίγραφο της σύμβασης της επιχείρησης με τον διαχειριστή μεταφορών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν ο διαχειριστής μεταφορών έχει αναλάβει τα καθήκοντα διαχειριστή μεταφορών με σύμβαση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι

       • 6 Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μεταφορών ότι δεν ασκεί τα καθήκοντα διαχειριστή μεταφορών σε άλλη μεταφορική επιχείρηση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μεταφορών ότι δεν ασκεί τα καθήκοντα διαχειριστή μεταφορών σε άλλη μεταφορική επιχείρηση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν ο διαχειριστής μεταφορών έχει αναλάβει τα καθήκοντα διαχειριστή μεταφορών με σύμβαση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) του διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) του διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Το δικαιολογητικό κατατίθεται σε πρωτότυπο αν ο διαχειριστής μεταφορών έχει αναλάβει τα καθήκοντα διαχειριστή μεταφορών με σύμβαση. Το δικαιολογητικό κατατίθεται σε αντίγραφο αν ο διαχειριστής μεταφορών έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Βεβαίωση ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο εργασιών και η έδρα της επιχείρησης Βεβαίωση

        Βεβαίωση ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο εργασιών και η έδρα της επιχείρησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να προσκομίσει την βεβαίωση ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο εργασιών και η έδρα της επιχείρησης, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει μόλις εκδοθεί

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ύπαρξη χώρου γραφείου της επιχείρησης Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ύπαρξη χώρου γραφείου της επιχείρησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Για την απόδειξη ύπαρξης χώρου γραφείου της επιχείρησης κατατίθεται αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας χώρου γραφείου ή αντίγραφο μισθωτηρίου ή άλλου εγγράφου σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση έχει νόμιμα τη χρήση του χώρου γραφείου, θεωρημένο σύμφωνα με τις φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν κάθε φορά

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται (α) ότι ο επαγγελματικός χώρος είναι ή δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία (β) εάν ο χώρος γραφείου είναι ταυτόχρονα και κατοικία, ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να ελέγχεται η τήρηση της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται (α) ότι ο επαγγελματικός χώρος είναι ή δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία (β) εάν ο χώρος γραφείου είναι ταυτόχρονα και κατοικία, ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να ελέγχεται η τήρηση της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν δεν προκύπτει από το δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ύπαρξη χώρου γραφείου της επιχείρησης ότι ο χώρος γραφείου είναι αποκλειστικά επαγγελματικός χώρος

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 13 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία ανάλογα με τον τύπο εταιρείας Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία ανάλογα με τον τύπο εταιρείας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

        Ναι

       • 14 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 15 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 16 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία ανάλογα με τον τύπο εταιρείας Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία ανάλογα με τον τύπο εταιρείας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα στο Βήμα 4 της διαδικασίας. Αυτό το δικαιολογητικό χρειάζεται για τον έλεγχο της προϋπόθεσης να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

        Ναι

       • 17 Βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα Βεβαίωση

        Βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 18 Εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

        Ναι

       • 19 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

        Ναι

       • 20 Ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης επικυρωμένοι από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα Αντίγραφο εγγράφου

        Ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης επικυρωμένοι από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στο Βήμα 1 της διαδικασίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

        Ναι

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1071 2009

        Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 300/51 της 14.11.2009

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20220221&from=EN

       • Νόμος 50 4599 2019 40 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 4530/2018 (Α΄59)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100040

       • Νόμος 58 4530 2018 59 Α

        Περιγραφή Εχέγγυα αξιοπιστίας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

       • Νόμος 2, 5 3887 2010 174 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 2 παρ. 7 περ. γ ν. 3887/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) ρυθμίζει το ανώτατο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να λειτουργούν οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ) του άρθρου 3 ν.383/1976 (Α’ 182). Το άρθρο 5 παρ. 3 ν.3887/2010 (Α΄174) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4663/2020 (Α 30) ρυθμίζει θέματα σχετικά με την προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100174

       • Εγκύκλιος Β4/56586 2022

        Περιγραφή Ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%98%CE%A7465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A73%CE%A7?inline=true

        ΑΔΑ 9ΨΘΧ465ΧΘΞ-Χ3Χ

       • Εγκύκλιος Β1/οικ 347707 2021

        Περιγραφή N. 3887/2010 - Ν. 4850/2021 - Παράταση μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ - Μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά την 27η Ιανουαρίου 2022

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%93%CE%99465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9F%CE%A67?inline=true

        ΑΔΑ Ψ9ΓΙ465ΧΘΞ-ΟΦ7

       • Εγκύκλιος Β1/87998 2020

        Περιγραφή Κανονισμός 1071/2009 - Ν.3887/2010 - Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A17465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A5%CE%A6?inline=true

        ΑΔΑ 6ΗΡ7465ΧΘΞ-Κ5Φ

       • Εγκύκλιος Β1/2261/53 2018

        Περιγραφή Απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%933%CE%91465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9C06?inline=true

        ΑΔΑ 6Γ3Α465ΧΘΞ-Μ06

       • B1/69517/2335 2017

        Περιγραφή ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού µμεταφορέα εμπορευμάτων

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A96%CE%A6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%9D9?inline=true

        ΑΔΑ ΩΩ6Φ465ΧΘΞ-6Ν9

       • Εγκύκλιος Β4/55881/5940 2011

        Περιγραφή Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/45621-%CE%A0%CE%93%CE%9E?inline=true

        ΑΔΑ 45621-ΠΓΞ

       • 1 Κατάθεση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Καταχώριση επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει εάν η επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και αν όχι την καταχωρεί

        Όχι Όχι


       • 6 Καταχώριση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Όχι Όχι


       • 7 Καταχώρηση φυσικού προσώπου στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως διαχειριστής μεταφορών της επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Όχι Όχι


       • 8 Αναζήτηση ή Καταχώριση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) του διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) του διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης στο στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Όχι Όχι


       • 9 Ορισμός διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ορίζει τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Όχι Όχι


       • 10 Εκτύπωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων μέσω του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.