Έλεγχος Μεθοδολογίας και Κοστολογικού Μοντέλου για τον Καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Τιμών της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa32d635f-d5de-41fc-9819-751a2d61ff99 326355

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο των πραγματικών στοιχείων κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ο υπολογισμός του Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθνικής Εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και του συνολικού Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Δικτύου Περιφερειακής Εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ), καθώς και των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας από την εταιρεία DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. Ο έλεγχος γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή υπό την επίβλεψη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

26/05/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 60.2 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Μεθοδολογίας και Κοστολογικού Μοντέλου για τον Καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Τιμών της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Αποκλειστικότητας Η διαδικασία αφορά την εταιρεία DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., στην οποία έχει απονεμηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης διαύλων για την ανάπτυξη δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για τη μετάδοση των προγραμμάτων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, τόσο εθνικής, όσο και περιφερειακής κάλυψης, με βάση την Απόφαση της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014

       Όχι Όχι

      • 1 Στοιχεία κόστους για την παροχή της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εκάστοτε εξεταζόμενη απολογιστικά χρονική περίοδο. Συνοδεύονται από υποστηρικτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους Οικονομική μελέτη

       Στοιχεία κόστους για την παροχή της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εκάστοτε εξεταζόμενη απολογιστικά χρονική περίοδο. Συνοδεύονται από υποστηρικτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή των στοιχείων γίνεται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (confidential@eett.gr). Αρχεία μεγάλου όγκου υποβάλλονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • Νόμος 109, 113, 120, 121, 137, 138, 153, 154, 155, 156 και 230 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 80 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Νόμος που περιγράφει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 706/4 2014

       Περιγραφή Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής: Με την Απόφαση αυτή ανακηρύχθηκε Υπερθεματιστής για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε»


      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 707/2 2014 1676 Β

       Περιγραφή Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201676

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 716/3 2014 1693 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201693

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 716/7 2014 1587 Β

       Περιγραφή Οριστικοποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201587

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 766/19 2016 2209 Β

       Περιγραφή Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202209

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 951/1 2020 3725 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 716/3/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203725

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1075/7 2023 4782 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 716/3/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204782

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 857/6 2018 3626 Β

       Περιγραφή Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203626

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1096/2 2024 671 Β

       Περιγραφή Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200671

      • 1 Πρόσκληση για αποστολή οικονομικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή πρόσκλησης στον πάροχο (DIGEA) για υποβολή των οικονομικών στοιχείων για τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή οικονομικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των στοιχείων από το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και προώθησή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) της ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και προώθηση των στοιχείων στον Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικός έλεγχος και προώθηση των στοιχείων στον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ

       Σημειώσεις Ο Ελέγκτης είναι ειδικευμένος ανεξάρτητος φορέας που επιλέγεται από την ΕΕΤΤ μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων και υπολογισμός Ανωτάτων Ορίων Τιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων και υπολογισμός των Ανωτάτων Ορίων Τιμών για περιεχόμενο εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, εφαρμόζοντας το τεχνοοικονομικό μοντέλο της ΕΕΤΤ, αφού επικαιροποιηθεί με βάση τα νέα στοιχεία του δικτύου εκπομπής.

       Σημειώσεις Στο βήμα αυτό μπορεί να ζητηθούν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και των υπολογισμών κόστους από την ελεγχόμενη εταιρεία, ή και διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση Ολομέλειας για τον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Τιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος και επικαιροποίηση του Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, μέσω των οποίων υπολογίζονται τα Ανώτατα Όρια Τιμών. Στην Απόφαση μπορεί να περιλαμβάνονται και συστάσεις προς τον πάροχο σχετικά με την τήρηση και τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων, με βάση σχετικές προτάσεις του Ελεγκτή της ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση Απόφασης στον Πάροχο και Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης στον πάροχο συνοδευόμενη από το τεχνοοικονομικό μοντέλο. Δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (χωρίς να περιλαμβάνεται το τεχνοοικονομικό μοντέλο).

       Σημειώσεις Κατόπιν αιτήματός τους, οι περιφερειακοί σταθμοί μπορούν να λάβουν το παραδοτέο του ελέγχου και το τεχνοοικονομικό μοντέλο, τα οποία τους αποστέλλονται σε μη εμπιστευτική έκδοση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.