Αναγνώριση πτυχίου της αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4776ee4a-efc2-437f-9c0b-f10d35d0a7d4 037674

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 14

  Κόστος

  185.00
  -
  415.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://e-doatap.doatap.gr.

  Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να ενημερώνονται για την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών τους. Η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίου απευθύνεται σε κατόχους Βασικού Τίτλου (πτυχίο) ή Βασικού Τίτλου με συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικού Τίτλου. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις. όπου η αίτηση αναγνώρισης αφορά σε Βασικό Τίτλο (πτυχίο) υπάρχουν δύο επιλογές για το είδος της επιθυμητής αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου: Ισοτιμία Πτυχίου για την Αναγνώριση τομέα ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) του κρινόμενου τίτλου ή Ισοτιμία και Αντιστοιχία Πτυχίου για την Αναγνώριση τομέα ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) του κρινόμενου τίτλου και αντιστοίχιση του κρινόμενου τίτλου με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

  Για Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Τίτλους πραγματοποιείται μόνο αναγνώριση ισοτιμίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Παρατηρήσεις

  Η ολοκλήρωση αιτημάτων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που έχουν απονεμηθεί από Ιδρύματα κρατών μελών της Ε.Ε. πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε. ή κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Αναγνώρισης Πτυχίου.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι Αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στη δικτυακή πύλη.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση επανεξέτασηςΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Μητρώα που τηρούνται

       E-doatap

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        E1


       • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή Ακαδημαϊκού Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην εν λόγω πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για ημεδαπούς πολίτες.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην δικτυακή πύλη.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 1 Το τέλος είναι κυμαινόμενο ανάλογα με τους προς αναγνώριση Τίτλους ως ακολούθως: - Αναγνώριση Βασικού Τίτλου (Πτυχίο): 225 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 230,40 €) - Αναγνώριση Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου: 180 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 184,32 €) - Αναγνώριση συνεκτιμόμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού Τίτλου με συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού Τίτλου): 405 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 414,72 €) - Επανεξέταση: 225 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 230,40 €). 185 € - 415 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού http://www.doatap.gr/

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Έντυπο συγκατάθεσης. Δήλωση

        Έντυπο συγκατάθεσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ίδρυμα/Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 4 Απολυτήριο Λυκείου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού). Αποδεικτικό σπουδών

        Απολυτήριο Λυκείου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απολυτήριο λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Απολυτήριο λυκείου αλλοδαπής σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφραση αυτού, εκτός αν είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή (πλην των χωρών Ε.Ε. και EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει, επιπλέον, να υποβληθεί μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης, πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης, εκτός αν είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 5 Βασικός Τίτλος Σπουδών προς αναγνώριση (Πτυχίο) (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού). Αποδεικτικό σπουδών

        Βασικός Τίτλος Σπουδών προς αναγνώριση (Πτυχίο) (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να επισυναφθεί και αυτός.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 6 Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών) (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης αυτών) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών) (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης αυτών)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα προέλευσης και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, το σχετικό Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου με πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - En ή UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - Fr. Ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στην περίπτωση της συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού το δικαιολογητικό απαιτείται για τον κάθε τίτλο ξεχωριστά (δηλαδή ένα για τον Βασικό Τίτλο και ένα για το Μεταπτυχιακό)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 8619

       • 7 Πιστοποιητικό μαθημάτων (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης αυτών). Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό μαθημάτων (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Βασικού Τίτλου ή Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης αυτών).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στην περίπτωση της συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού το δικαιολογητικό απαιτείται για τον κάθε τίτλο ξεχωριστά (δηλαδή ένα για τον Βασικό Τίτλο και ένα για το Μεταπτυχιακό).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 8619

       • 8 Μεταπτυχιακός Τίτλος (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού). Αποδεικτικό σπουδών

        Μεταπτυχιακός Τίτλος (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μεταπτυχιακός τίτλος του οποίου ζητείται η αναγνώρισή του, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 9 Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού). Αποδεικτικό σπουδών

        Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή συνεκτίμησης Βασικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρόκειται για την τελική εργασία/ διπλωματική που υλοποιήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 10 Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Βασικού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

        Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Βασικού Τίτλου (μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικού Τίτλου).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 11 Διδακτορικός Τίτλος (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

        Διδακτορικός Τίτλος (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Διδακτορικός τίτλος σπουδών του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να επισυναφθεί και αυτός.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 12 Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών) (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών) (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα προέλευσης και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, το σχετικό Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου με πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - PhD - En ή UNI CERTIFICATE - PhD - Fr. Ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από: - τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή - την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα όπου εκδίδεται το έγγραφο ή - από Έλληνα δικηγόρο και με επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 8619

       • 13 Διδακτορική διατριβή (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

        Διδακτορική διατριβή (μόνο για την περίπτωση αναγνώρισης Διδακτορικού Τίτλου).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρόκειται για το αρχείο της διδακτορικής διατριβής, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 14 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατά περίπτωση, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην πύλη e-doatap ώστε να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την περίπτωσή τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4332

       • Νόμος 3328 2005 80 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

       • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρόνος υποβολής εξαρτάται από το πλήθος των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και την ετοιμότητα του αιτούντος.

        Σημειώσεις https://e-doatap.doatap.gr/

        Όχι Όχι


       • 2 Προέλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος του φακέλου και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή εσφαλμένα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Αλλιώς η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάθεση σε ειδικό εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού αναθέτει τον φάκελο κάθε υπόθεσης σε ειδικό εισηγητή.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ειδικός εισηγητής πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες: α) επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, β) συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και γ) σύνταξη της εισήγησης.

        Σημειώσεις Υπάρχει το ενδεχόμενο παραπομπής του φακέλου στο αρμόδιο Tμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την αποστολή της εισήγησης στο επόμενο βήμα. Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τη μέγιστη δυνατότητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων από το αρμόδιο προσωπικό και τις τυχόν επιπρόσθετες ενέργειες που μπορεί να απαιτούνται κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι


       • 5 Κρίση Ακαδημαϊκού Συμβούλου


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση αιτήματος αναγνώρισης Βασικού Τίτλου (ή συνεκτίμησης) που απαιτεί ισοτιμία και αντιστοιχία, ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αποφαίνεται για την τυχόν χρέωση μαθημάτων προς εξέταση στον αιτούντα.

        Ναι Όχι


       • 6 Εξέταση μαθημάτων για πτυχία Ιατρικής ή Οδοντιατρικής κρατών εκτός Ε.Ε.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η ολοκλήρωση αιτημάτων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που έχουν απονεμηθεί από Ιδρύματα κρατών μελών της Ε.Ε. πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε. ή κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων. Η διαδικασία αναστέλλεται έως ότου ο ενδιαφερόμενος εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που του χρεώθηκαν.

        Σημειώσεις Ο υποψήφιος αιτείται τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως δύο (2) φορές κατ έτος. Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την επιτυχή επίδοση του υποψηφίου και μπορεί να εκτείνεται απεριόριστα στο μέλλον.

        Ναι Όχι


       • 7 Υποβολή εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όταν η εισήγηση είναι πλήρης, υποβάλλεται προς εξέταση στην Εκτελεστική Επιτροπή.

        Όχι Όχι


       • 8 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Εκτελεστική Επιτροπή εξετάζει την εισήγηση του ειδικού εισηγητή (και την εισήγηση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στις περιπτώσεις που απαιτείται), εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία, αποφασίζει για την ισοτιμία ή την ισοτιμία και αντιστοιχία.

        Όχι Όχι


       • 9 Κύρωση της απόφασης και έκδοση διοικητικής πράξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Πρόεδρος κυρώνει την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκδίδει τη διοικητική πράξη αναγνώρισης ή μη του Τίτλου Σπουδών. Ενδέχεται να εκδοθεί διοικητική πράξη με χρέωση μαθημάτων βάσει της εισήγησης του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που του χρεώθηκαν προκειμένου να εκδοθεί διοικητική πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών του. Στην περίπτωση της έκδοσης διοικητικής πράξης μη αναγνώρισης της ισοτιμίας ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης.

        Σημειώσεις Ο Πρόεδρος ενδέχεται να αναπέμψει την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή εφόσον διαφωνεί.

        Όχι Ναι


       • Αναγνώριση πτυχίου Πρόσβαση μέσω gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.