Απογραφή/Γεννήσεις βοοειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6afdb989-7f24-4dee-b3aa-573ec9318318 698972

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

27 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταγραφή των γεννήσεων βοοειδών εκμετάλλευσης. Για την αποτελεσματική ενημέρωση και παρακολούθηση του ζωικού του κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων βοοειδών από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, έχει αναπτυχθεί σύστημα σήμανσης και καταγραφής το οποίο αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Διευθύνσεις/ Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού - Γέννηση

Σημειώσεις

Υπόδειγμα παρέχεται στην εγκύκλιο με αρ. πρωτοκόλλου 311751/2005 "Εγχειρίδιο διαδικασιών σήμανσης και καταγραφής βοοειδών και αιγοπροβάτων"

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΑΦΜ, Κωδικός εκμετάλλευσης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγραφή των γεννήσεων βοοειδών εκμετάλλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοποίηση γεννήσεων βοοειδών στο πλαίσιο συστήματος σήμανσης και καταγραφής.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ.).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών (κτηνοτρόφος) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για τα βοοειδή, εκτός των κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1, 2, 3, 4, 5 520 2021

       Περιγραφή Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων .

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0520&qid=1668446621919

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 109, 112, 115 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0429&qid=1668446746852

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 23, 38, 41, 42 2035 2019

       Περιγραφή Κατεξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2035-20211211&qid=1668537490729&from=EL

      • Εγκύκλιος 311751 2005

       Περιγραφή Εγχειρίδιο διαδικασιών σήμανσης και καταγραφής βοοειδών και αιγοπροβάτων


      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4 134620 2011 322 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση του πεδίου «Φυλή» του μητρώου βοοειδών της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200322

      • 1 Λήψη δήλωσης γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάτοχος βοοειδών εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης των μέσων σήμανσης στο βοοειδές που γεννήθηκε στην εκμετάλλευση και το αργότερο είκοσι επτά (27) ημέρες από τη γέννηση, προσέρχεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και καταθέτει το συμπληρωμένο «Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού - Γέννηση».

       Σημειώσεις - Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης βοοειδών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοποίησης μέσω ΟΠΣ-Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας προβαίνει σε έλεγχο ταυτοποίησης του κατόχου των βοοειδών αναζητώντας τον στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της δήλωσης γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το υποβληθέν «Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού - Γέννηση» λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία, κι έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά του κατόχου των βοοειδών

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ΟΠΣ -Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας καταχωρεί στο ΟΠΣ-Κ το βοοειδές που γεννήθηκε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της ψηφιακής καρτέλας του όπως ημερομηνία γέννησης, σήμανση μητέρας, φύλο, φυλή, χρώμα κλπ.

       Σημειώσεις Προκειμένου να καταχωρηθεί η πληροφορία για τη φυλή του βοοειδούς που γεννήθηκε στην εκμετάλλευση - εκτός του χαρακτηρισμού τους ως μιγάς - απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης (Υ.Α. 134620- Β΄322/28-2-2011).

       Όχι Όχι


      • 1 Σύνδεση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Η σύνδεση του χρήστη (κατόχου βοοειδών) στο ΟΠΣ-Κ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση της καταγραφής των γεννήσεων βοοειδών δεν απαλλάσσει τον κάτοχο βοοειδών από την υποχρέωση να ενημερώνει το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιβεβαίωση ορθότητας προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον οι κωδικοί Taxisnet είναι ορθοί επιτυγχάνεται η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων του κατόχου βοοειδών και επιτρέπεται η πρόσβαση του στο ΟΠΣ-Κ.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση ΟΠΣ -Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο κάτοχος των βοοειδών καταχωρεί στο ΟΠΣ-Κ το βοοειδές που γεννήθηκε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της ψηφιακής καρτέλας του όπως ημερομηνία γέννησης, σήμανση μητέρας, φύλο, φυλή, χρώμα κλπ. Κατά την καταχώρηση μίας νέας γέννησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, η αρχική επιλογή όσον αφορά στη φυλή του βοοειδούς, περιορίζεται σε δύο τιμές: «Μιγάς» και «Αναμονή Πιστοποίησης» Αν επιλεγεί η «Αναμονή Πιστοποίησης», ο κάτοχος βοοειδών πρέπει να επανέλθει σε δεύτερο χρόνο, έχοντας την βεβαίωση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης (Υ.Α. 134620- Β΄322/28-2-2011), για τα βοοειδή που έχει καταχωρήσει μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας και να ενημερώσει τη φυλή του βοοειδούς με τη σωστή τιμή.

       Σημειώσεις Η ημερομηνία εισόδου στην ψηφιακή εφαρμογή, για την καταχώριση της γέννησης, πρέπει να είναι, το αργότερο, είκοσι επτά (27) ημέρες μετά από τη γέννηση. Η καταχώρηση γέννησης βοοειδούς δεν είναι επιτρεπτή με ημερομηνία προγενέστερη των είκοσι επτά ημερών (27) από την ημερομηνία εισόδου στην ψηφιακή υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος βοοειδούς απαιτείται να κοινοποιήσει τη γέννηση με φυσική παρουσία στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου βοοειδών στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση η οποία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.