Αποξήλωση παροχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9b1eb9e-aef3-405f-af8b-a70d71a4b8c0 919340

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 5

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για την αποξήλωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, της αφαίρεσης δηλαδή των καλωδίων, του μετρητή και του κιβωτίου, λόγω κατεδάφισης του ακινήτου ή λόγω επικινδυνότητας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει είτε με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε ως απλός επισκέπτης.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αποξήλωση παροχής-ΔΕΔΔΗΕ

  Σημειώσεις

  Η αίτηση κατατίθεται με τους εξής τρόπους:
  • Στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα,
  • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΔΔΗΕ -->https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/
  • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αποξήλωση παροχής

       Επίσημος τίτλος

       Αποξήλωση παροχής - ΔΕΔΔΗΕ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Η αίτηση για αποξήλωση παροχής κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.


        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Ο αιτών την αποξήλωση πρέπει προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει τυχόν οφειλές προς τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Τίτλοι Ιδιοκτησίας του ακινήτου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλοι Ιδιοκτησίας του ακινήτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2905

       • 2 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 3 Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Αίτηση

        Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • 4 Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου (σε περίπτωση κατεδάφισης). Άδεια

        Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου (σε περίπτωση κατεδάφισης).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

        Όχι 4627

       • 5 Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 9102

       • Νόμος 4001 2011 179 Α

        Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 165 2014

        Περιγραφή Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%91%CE%9E7

        ΑΔΑ ΒΙΗ5ΙΔΞ-ΑΞ7

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 83 2014

        Περιγραφή Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%9E-3%CE%A11

        ΑΔΑ ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «ΕγχειρίδιοΔιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 182 2013 1463 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚΒ΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201463

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/E/2242 2006 135 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

       • 1 Υποβολή αίτησης για αποξήλωση παροχής


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για αποξήλωση παροχής ψηφιακάή στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης: Είσοδος στην εφαρμογή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

        Σημειώσεις https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

        Ναι Όχι


       • 3 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Επιλογή κατηγορίας αιτήματος από λίστα.

        Ναι Όχι


       • 4 Επισύναψη δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Επισυνάπτονται στο σχετικό πεδίο τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση του αριθμού παροχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 6 Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου - παραλαβή OTP

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 7 Υποβολή της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα οριστικά.

        Ναι Όχι


       • 8 Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη.

        Ναι Όχι


       • 9 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

        Ναι Όχι


       • 10 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη, πρωτοκολλεί το αίτημα και παραδίδει στον πολίτη τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

        Ναι Όχι


       • 11 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

        Ναι Όχι


       • 12 Υποβολή της αίτησης στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ


        Περιγραφή Σημείο εξυπηρέτησης: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

        Ναι Όχι


       • 13 Παραλαβή και έλεγχος του αιτήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 14 Διεκπεραίωση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 15 Γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Αιτήματα εξυπηρέτησης
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.