Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23215879-c931-4c02-a0bf-d054682369d4 232158 Certificate of professional experience for private sector salaried employees of IKA-ETAM

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας και απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους και ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην πρώτη της εφαρμογή, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους, που έχουν διανύσει χρόνους ασφάλισης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από το 2002 και μετά, και σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς της παρ.9 του αρ.39 του Ν. 4387/16. Η βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες δημοσίου, για χρήση στο ΑΣΕΠ ως βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, καθώς και για κάθε νόμιμη χρήση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Σημειώσεις

Ο αιτών πρέπει να έχει το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο Taxisnet και του ΑΜΚΑ του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση προϋπηρεσίας (e-ΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι μισθωτός ασφαλισμένος.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος με αμοιβή αποκλειστικά μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Ναι Ναι

      • 3 Πιστοποίησης Για την υποβολή αίτησης, απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών στο Taxisnet καθώς και το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 38 και 39 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 38 αναφέρεται στους μισθωτούς ασφαλισμένους που ανήκουν στον ΕΦΚΑ, ενώ στο άρθρο 39 αναφέρονται οι ασφαλισμένοι που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και στα Κ.Ε.Π., ενώ στο άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33 4704 2020 133 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αναφέρεται στη δυνατότητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κ.Ε.Π. και μέσω βιντεοκλήσης στην ειδική πλατφόρμα (myKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Επικρατείας καθορίζονται έξι νέες κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών των ασφαλισμένων με τον e-ΕΦΚΑ που πλέον θα γίνονται με την χρήση κωδικών taxisnet, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση του πολίτη στην αρμόδια υπηρεσία. Μία εκ των κατηγοριών αυτών αφορά τη Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • 1 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ελέγχει τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης κι εξετάζει αν πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει την εν λόγω αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυθεντικοποίηση υπαλλήλου ΚΕΠ


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιβεβαίωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ επιβεβαιώνει τα στοιχεία του χρήστη και εφόσον είναι σωστά, προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία του χρήστη δεν ταυτοποιούνται, δεν εκδίδεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 6 Εκτύπωση ειδικού εντύπου συναίνεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 7 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η βεβαίωση προϋπηρεσίας εκδίδεται, εκτυπώνεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ του.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό και το ΑΜΚΑ είναι σωστά προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό ή το ΑΜΚΑ είναι λάθος, δεν εκδίδεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka

       Περιγραφή Η βεβαίωση προϋπηρεσίας εκδίδεται και μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.