Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25499694-710c-46c9-87ea-99ad5f021f68 927255

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αποσκοπεί στη διόρθωση του έτους γέννησης, με το οποίο κάθε Έλληνας είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αρρένων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου, είτε αν το έτος αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση, είτε αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του από την αρμόδια αρχή, είτε αν η καταχώρισή του έγινε εσφαλμένα από το αρμόδιο όργανο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Με την αίτηση για διόρθωση του έτους γέννησης υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής αρχής και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής του υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτή.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου για διόρθωση του έτους γέννησης εγγραφής στα μητρώα αρρένων

  Σημειώσεις

  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής του υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτή. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διόρθωση του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων με έτος γέννησης διαφορετικό της ληξιαρχικής πράξης που συντάχθηκε εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννησή του ή να έγινε εσφαλμένος καθορισμός της ηλικίας του από την αρμόδια Αρχή ή να έγινε εσφαλμένη καταχώριση της ηλικίας από το αρμόδιο όργανο.

        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής του υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτή.

        Όχι Όχι

       • 3 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μη διατελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 3 3421 2005 302 Α
       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επισυνάπτεται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Πρόταση διόρθωσης του έτους γέννησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Ο Διευθυντής της Στρατολογικής Υπηρεσίας υποβάλλει πρόταση στον αρμόδιο Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης διόρθωσης του έτους γέννησης με το οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης διόρθωσης του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης


        Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, στην περίπτωση που συμφωνεί με την πρόταση του Διευθυντή της Στρατολογικής Υπηρεσίας, εκδίδει απόφαση περί διόρθωσης του έτους γέννησης με το οποίο ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στη Στρατολογική Υπηρεσία και στον οικείο Δήμο.

        Όχι Όχι


       • 5 Διόρθωση του έτους γέννησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διορθώνεται η εγγραφή του ενδιαφερομένου ως προς το έτος γέννησης κα στο Μητρώο Αρρένων.

        Όχι Όχι       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής Αρχής Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής Αρχής

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Η ηλικία προκύπτει αποκλειστικά από τα μητρώα αρρένων Δημοτικής Ενότητας. Για τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας, λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης που αναγράφεται στο μητρώο αρρένων, πριν την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Οποιαδήποτε άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ μαθητολόγια, ληξιαρχική πράξη γάμου-βαπτίσεως κ.τ.λ ). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Οποιαδήποτε άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ μαθητολόγια, ληξιαρχική πράξη γάμου-βαπτίσεως κ.τ.λ ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.