Εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3ce6464-1248-418d-b325-add82f1bc7a6 306655

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής. Τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2690/1999. Η μη δήλωση της μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων, δύναται να επισύρει κυρώσεις κατά τις οικείες διατάξεις.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

  Σημειώσεις

  Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς (username και password) συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αίτηση εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Άλλο Ταυτοποίηση με username και password για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα https://www.buildingcert.gr/enaudits/

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Επαγγελματικές Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται μόνο τα νομικά πρόσωπα που έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των ενεργειακών ελέγχων.

        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Η τάξη του νομικού προσώπου καθορίζεται από την ανώτερη τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει στο δυναμικό του.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 9, 17 4843 2021 193 Α

        Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης». Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ). Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaM8Uhw5FMzUFOAseAA0qVx1Mk2B4RpBtFtBH-tRnGEB

       • Νόμος 10, 17 4342 2015 143 Α

        Περιγραφή Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ). Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQpuAYsfWnZnOjEVWl0sgT4NCgtlEtCJDePk6QIHe RU

       • Υπουργική Απόφαση 3, 5 175275 2018 1927 Β

        Περιγραφή Στην εν λόγω Απόφαση, αναφέρονται τα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8V8YeS8scMDD3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtabxAKJhB7rbhsMOmL4A9pCyq71jBwbDktgRA A4t04i

       • 1 Παραλαβή της αίτησης εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/enaudits/) την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και το username και το password. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αριθμό μητρώου υποψηφίου. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους παραπάνω κωδικούς συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου υποψηφίου που του έχει αποσταλεί. Υποβάλλει αίτηση εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου του Ενεργειακού Ελεγκτή.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την υπό εξέταση αίτηση και πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων. Ελέγχεται εάν τουλάχιστον ένα μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας του Νομικού Προσώπου είναι Ενεργειακός Ελεγκτής.

        Όχι Όχι


       • 3 Έγκριση αίτησης/Εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας επιλέγει το πεδίο «Έγκριση αίτησης» στο πληροφοριακό σύστημα και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο με τον μοναδικό αριθμό μητρώου που έλαβε κατά την εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

        Σημειώσεις Οι ενεργειακοί έλεγχοι υποβάλλονται στο σύστημα από τoν Ενεργειακό Ελεγκτή.

        Ναι Ναι


       • 4 Απόρριψη αίτησης/Αποστολή απορριπτικού εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός πενήντα ημερών από την ημερομηνία της αίτησης, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να γίνει η εγγραφή.

        Σημειώσεις Μετά την απόρριψη, εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)


       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), ήτοι να έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό η συγκεκριμένη δραστηριότητα των ενεργειακών ελέγχων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των Ενεργειακών Ελεγκτών. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των Ενεργειακών Ελεγκτών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας στην περίπτωση που υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Ελεγκτές.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.