Εγγραφή στην Ελλάδα για την εκπλήρωση δηλωτικών υποχρεώσεων για σκοπούς Φ.Π.Α. επιχείρησης εγκατεστημένης σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86a52e04-6bd0-42d9-a65c-13472ee04ec3 590700

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και διενεργούν πράξεις που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. /Έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Σύστημα VIES

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επαλήθευση των στοιχείων μέσω του συστήματος VIES

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. υποκείμενους στον Φ.Π.Α.

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά, Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά

       Μητρώα που τηρούνται

       Φορολογικό μητρώο

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        L1

        ,,,,


       • 1 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και να έχει λάβει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του.


        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει ΑΦΜ στην Ελλάδα για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Το ενδιαφερόμενο υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο δεν μπορεί να έχει ορίσει παράλληλα και φορολογικό αντιπρόσωπο για σκοπούς ΦΠΑ στην Ελλάδα.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 35, 36 2859 2000 248 Α

        Περιγραφή Υπόχρεοι στον φόρο (άρθρο 35, παρ. 1): - Περίπτωση β - ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους – μέλους υποκείμενος στον φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων για τις οποίες υπόχρεος είναι ο λήπτης και εφόσον δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο (άρθρο 36, παρ. 4): - Περίπτωση ε – προαιρετική δυνατότητα των υποκειμένων στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο Τροποποιήσεις: - Ν.3453/2006 (ΦΕΚ Α 74), άρθρο 5 παρ. 1δ - Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α 54/2002), άρθρο 18 παρ. 3

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

       • Υπουργική Απόφαση 1- 4 ΠΟΛ.1113 2013 1252 Β

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Άρθρο 1 - Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. - Άρθρο 2 - Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του φόρου - Άρθρο 3 - Τρόπος πληρωμής Αναδόχου - Άρθρο 4 - Έναρξη ισχύος

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B4%CE%9C%CE%97-6%CE%A4%CE%A6

        ΑΔΑ ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ

       • Απόφαση ΜΟΝΟ Π0Λ.1089 2014 961 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1113/23.5.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9904%CE%97-%CE%98%CE%A6%CE%92

        ΑΔΑ ΒΙ04Η-ΘΦΒ

       • Απόφαση 1- 3 ΠΟΛ.1153 2016 3511 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%92%CE%9C%CE%A5%CE%97-%CE%A7%CE%94%CE%94%22&page=0

        ΑΔΑ ΩΒΜΥΗ-ΧΔΔ

       • 1 Παραλαβή της Δήλωσης του Παραρτήματος Ι της ΠΟΛ.1113/2013 μέσω email από την Α' ΔΟΥ Αθηνών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης παραλαμβάνει την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ. /ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την υποβληθείσα δήλωση ως προς: 1) την πληρότητα της 2) την ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν μετά από επαλήθευση με τα δεδομένα του VIES 3) την τυχόν ύπαρξη άλλου ΑΦΜ στην Ελλάδα, στο όνομα του ενδιαφερόμενου, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

        Όχι Όχι


       • 3 Άρνηση χορήγησης ΑΦΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το αίτημα το ενδιαφερόμενου απορρίπτεται και δεν χορηγείται ΑΦΜ.

        Ναι Όχι


       • 4 Έγκριση της άρνησης χορήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος διευθυντής εγκρίνει την άρνηση χορήγησης.

        Ναι Όχι


       • 5 Ενημέρωση φορολογούμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συντάσσεται και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο συνοπτικό μήνυμα βάσει του οποίου ενημερώνεται περί της απόρριψης του αιτήματός του.

        Ναι Όχι


       • 6 Καταχώρηση στο υποσύστημα μητρώου TAXIS της δήλωσης έναρξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο υποσύστημα μητρώου TAXIS τη δήλωση έναρξης.

        Ναι Όχι


       • 7 Χορήγηση ΑΦΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Χορηγείται ΑΦΜ στον αιτούντα

        Ναι Όχι


       • 8 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου και υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση χορήγησης ΑΦΜ, η οποία λαμβάνει υπογραφή από τον προϊστάμενο της Α΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ.

        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος γνωστοποιεί τον ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημερώνοντας την Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας - Τμήμα Α και την Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Στ.

        Ναι Όχι


       • 10 Μεταβολή και ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου διατηρώντας τον ίδιο Α.Φ.Μ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον, έχει επιλεγεί η ένδειξη (Χ) στα πεδία "Μεταβολή¨ και "Ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου", και εφόσον όλα τα στοιχεία της δήλωσης έχουν συμπληρωθεί δεόντως, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το υποσύστημα Μητρώου του TAXIS για την μεταβολή, διατηρώντας τον ίδιο Α.Φ.Μ.

        Ναι Όχι


       • 11 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου και υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση μεταβολής, η οποία λαμβάνει υπογραφή από τον προϊστάμενο της Α΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ.

        Ναι Όχι


       • 12 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος γνωστοποιεί την βεβαίωση μεταβολής στον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Όχι


       • 13 Αρχειοθέτηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η δήλωση και η σχετική αλληλογραφία αρχειοθετούνται στο ειδικό αρχείο που τηρεί το τμήμα Μητρώου της Α ΔΟΥ Αθηνών.

        Όχι Ναι


       • [doy.a-athinon@aade.gr ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ] Αποστολή της Δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α' ΔΟΥ Αθηνών
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.