Εγγραφή στο δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3071db26-1ef6-4ab0-a6d4-86ffd354d630 264500

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 3 +
  (9)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία της αρχικής εγγραφής στο δημοτολόγιο, αφορά όσους ενήλικους ημεδαπούς πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή, ομογενείς, παλλινοστούντες ή αλλοδαπούς που απέκτησαν ή ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ανήλικα (κατά τη γέννηση, υιοθεσία ή αναγνώριση). Η αίτηση (όταν απαιτείται), κατατίθεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου όπου θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήμο, όπου καταχωρούνται, με αίτηση των ενδιαφερόμενων ή αυτεπάγγελτα, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξοντα αριθμό (οικογενειακή μερίδα). Η εγγραφή στο Δημοτολόγιο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν μόνο Δήμο της χώρας. Αν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στα επίσημα αρχεία του Δήμου, η διαδικασία διενεργείται αυτεπαγγέλτως. Αν δεν βρίσκονται στον Δήμο, τότε μόνο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου καταγωγής ή μόνιμης διαμονής.

  Σημειώσεις

  Αν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στα επίσημα αρχεία του δήμου, η διαδικασία διενεργείται αυτεπαγγέλτως. Αν δεν βρίσκονται στον Δήμο, τότε μόνο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  • Σε περίπτωση εγγραφής ανηλίκου στο δημοτολόγιο, η αίτηση υπογράφεται απαραιτήτως από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και όχι από τον ανήλικο. Αν το πρόσωπο αυτό είναι αναλφάβητο, η αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες.
   • Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αρχική εγγραφή στο δημοτολόγιο και κτήση δημοτικότητας

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο δημοτολόγιο

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η αίτηση υποβάλλεται είτε στο δημοτολόγιο του δήμου καταγωγής, είτε στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας.
        • Σημείωση: Στην περίπτωση ομογενούς μονίμου κατοίκου εξωτερικού, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον δήμο που επιθυμεί.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Για τη δήλωση ανήλικου τέκνου το οποίο γεννήθηκε σε γάμο ή κατά τη διάρκεια ισχύοντος συμφώνου συμβίωσης, οι γονείς θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη δήλωση, να έχουν προσδιορίσει με αμετάκλητη δήλωσή τους στον ληξίαρχο του τόπου δήλωσης της γέννησης του πρώτου τέκνου τους τη δημοτικότητά του (αν οι Δήμοι όπου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς διαφέρουν). Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. *Αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού.
        • Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, αποκτά τη δημοτικότητα της μητέρας του.
        • Σε περίπτωση αναγνώρισης, ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στον ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης με δικαστική απόφαση, αν η δημοτικότητα δεν καθορίζεται με αυτήν, αποκτά εκείνη της μητέρας του.

        Όχι Όχι

       • 3 Υπηκοότητας Το τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας αποκτά τη δημοτικότητα του Δήμου ή όπου γεννήθηκε ή βρέθηκε.

        Ναι Ναι

       • 4 Υπηκοότητας Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να κατέχει από τη γέννησή του, ή να έχει αποκτήσει ή ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση.
        • Σε περίπτωση πολιτογράφησης, η απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προηγείται και ενσωματώνει, μετά την έκδοσή της και την εντολή εγγραφής στο δημοτολόγιο.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Για τους αλλοδαπής υπηκοότητας πολιτογραφημένους άνδρες και τα άρρενα ανήλικα τέκνα τους, τα οποία απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια μεταγενέστερα της γέννησής τους, προαπαιτείται η έκδοση απόφασης εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων πριν την εγγραφή τους στα δημοτολόγια.
        • Σημείωση: Τα ανήλικα άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς εγγράφονται κανονικά στο δημοτολόγιο, ενώ οι διαδικασίες για την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων διενεργούνται παράλληλα. Η δημοτολογική τους εγγραφή ενημερώνεται, όταν η εγγραφή στα μητρώα αρρένων ολοκληρωθεί.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 6 497 1991 180 Α

        Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.1084/1980.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub4YZ2CnRTA-0fG YdL9csdB0rg-6O5PJ9kqWvVlefox

       • Υπουργική Απόφαση 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Φ. 42301/12167 1995 608 Β

        Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κ..λπ. μεταβολών στα δημοτολόγια.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL80tQFx1rHxPR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZr yCrnccFiA-ObuB0cdgYY3-Pe0xcfQ7 pK1AjEecq

       • Νόμος 15 3463 2006 114 Α
       • Νόμος 2119 1993 23 Α
       • Νόμος 29 3801 2009 163 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSGAohypG2pRZSkYfF6UuBk2nCOO5-Tk3W8nMU7wBBDj

       • Νόμος 20-24 344 1976 143 Α

        Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων

        Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Nom344-1976lp.pdf

       • Εγκύκλιος Φ. 127080/56763 2010

        Περιγραφή Κατάρτιση νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%A68%CE%9A-71

        ΑΔΑ 4ΙΦ8Κ-71

       • Νόμος ΚΕΦ. Γ΄ 4674 2020 53 Α

        Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijD8bV9SBObqk9JkuzUFTk-zUBuEFX08 MSniHWoPft1S

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490 2020 404 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8 VilEoXv9 x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUmelI7UntLjkhSD5TEV1HwaO0B97Uva1pWS3zjL2Zdp

       • Νόμος 6 και 7 2130 1993 62 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGIJ47teZ-oXfIgpYUOo0OKjbOs6jIcU4CjOr8eONmoa

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντα, με την επίδειξη του ταυτοποιητικού του εγγράφου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει αν σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση των στοιχείων του αιτούντα και πρωτοκόλληση της αίτησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει και πρωτοκολλεί το ειδικό έντυπο της αίτησης. Στη συνέχεια το εκτυπώνει και το παραδίδει στον αιτούντα για έλεγχο και υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση διαβιβαστικού από το ΚΕΠ και αποστολή του φακέλου της αίτησης στον αρμόδιο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, διαβιβαστικό και προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο Δήμο.

        Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης προωθείται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως.

        Ναι Όχι


       • 5 Υπηρεσιακή αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ έχει τη δυνατότητα κατόπιν νέας/ων αίτησης/ων να αναζητήσει υπηρεσιακά, όπου είναι δυνατό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται με την αίτηση. Τα υποαιτήματα προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς.

        Ναι Όχι


       • 6 Παραλαβή των υποαιτημάτων, έκδοση διαβιβαστικού και αποστολή φακέλου στον Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ παραλαμβάνει τις απαντήσεις των υποαιτημάτων, αυμπληρώνει τον φάκελο του αιτούντα και εκτυπώνει διαβιβαστικό. Ο φάκελος της αίτησης προωθείται στον αρμόδιο Δήμο.

        Ναι Όχι


       • 7 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του φακέλου της αίτησης από το Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων του οικείου Δήμου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φάκελος της αίτησης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το αρμόδιο τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 8 Εγγραφή στο μητρώο πολιτών και στους εκλογικούς καταλόγους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημιουργεί εγγραφή στο δημοτολόγιο για τον αιτούντα και οικογενειακή μερίδα ( ή εντάσσεται σε υφιστάμενη). Εγγραφή πραγματοποιείται επίσης και στους εκλογικούς καταλόγους.

        Ναι Όχι


       • 9 Ο πολίτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο δημοτολόγιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει τον πολίτη ή το ΚΕΠ υποβολής της αίτησης ότι για τις μη εκπληρούμενες προϋποθέσεις για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο.

        Ναι Ναι


       • 10 Έκδοση Απόφασης Δημάρχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σύνταξη Απόφασης Δημάρχου με την οποία οριστικοποιείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο δημοτολόγιο.

        Όχι Όχι


       • 11 Κοινοποίηση της Απόφασης Δημάρχου στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή στο δημοτολόγιο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης. Το ΚΕΠ ενημερώνει με τη σειρά του τον πολίτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

        Όχι Ναι
       • 1 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-eggraphes-sta-metroa-arrenon

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Κατατίθεται πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων για τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αν η αίτηση αφορά σε άνδρα ή πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του πατέρα, εφόσον πρόκειται για γυναίκα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του/της ενδιαφερόμενου/ης, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση.

        • Σε περίπτωση που η γέννηση έλαβε χώρα στο εξωτερικό και έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη έως και την 31/12/2021, απαιτείται η μετεγγραφή της στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και η προσκόμιση σχετικού αντιγράφου.
        • Σημείωση: Από 1/1/2022 και εφεξής, για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, δεν απαιτείται η μετεγγραφή τους στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Το γεγονός καταχωρίζεται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών", από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Βεβαίωση βάπτισης ή φοίτησης σε σχολείο ή παλαιό δελτίο ταυτότητας/διαβατηρίου Βεβαίωση

        Βεβαίωση βάπτισης ή φοίτησης σε σχολείο ή παλαιό δελτίο ταυτότητας/διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, κατατίθενται εναλλακτικά με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

        • 1.Βεβαίωση εφημερίου εκκλησίας από τα τηρούμενα βιβλία βάπτισης ή αντίστοιχα, βεβαίωση θρησκευτικού λειτουργού του Τεμένους ή της Συναγωγής, από την οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γέννησης.
        • 2. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου από τα τηρούμενα μαθητολόγια, περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης.
        • 3. Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, από τα παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια.
        • 4. Διαβατήριο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 4 Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπής αρχής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι αλλοδαποί που απέκτησαν ή ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, για τους οποίους δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα, προσκομίζουν πιστοποιητικό/α γέννησης για όλα τα μέλη της οικογένειας αλλοδαπής Αρχής, επισήμως μεταφρασμένο/α.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 5 Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης Ληξιαρχική πράξη

        Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Αν ο/η ενδιαφερόμενος έχει τελέσει γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό) ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης.

         • Αν η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί από Αρχή του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον η δήλωση του συμβάντος στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και η προσκόμιση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης.
         • Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του ή η σχετική απόφαση δικαστηρίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι

       • 6 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος/η είναι άγαμος/η, κατατίθεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων, με πλήρη στοιχεία. Αν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο που απέκτησε ή ανέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος δεν έχει εγγραφή σε Δήμο στην Ελλάδα, κατατίθεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την Αρχή του εξωτερικού, μεταφρασμένο επίσημα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι

       • 7 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Σημειώσεις: Αν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άγαμος/η και δεν υπάρχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υποβάλλεται η ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του/της.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι

       • 8 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Κατατίθενται τα αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων των τέκνων (εφόσον υπάρχουν).

        • Σε περίπτωση που η γέννηση έλαβε χώρα στο εξωτερικό και έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη έως και την 31/12/2021, απαιτείται η μετεγγραφή της στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και η προσκόμιση σχετικού αντιγράφου.
        • Σημείωση: Από 1/1/2022 και εφεξής, για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, δεν απαιτείται η μετεγγραφή τους στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Το γεγονός καταχωρίζεται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών", από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

        Όχι

       • 9 Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων Απόφαση

        Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος/η είναι διαζευγμένος/η με ανήλικα τέκνα, απαιτείται επιπλέον αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια του/των τέκνων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 10 Πράξη αναγνώρισης ανήλικου τέκνου Απόφαση

        Πράξη αναγνώρισης ανήλικου τέκνου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την εγγραφή στο δημοτολόγιο άγαμης μητέρας, απαιτείται επιπλέον η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης του τέκνου ή αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης (αν το τέκνο έχει αναγνωριστεί).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 11 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης σε δημοτολόγιο άλλου Δήμου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης σε δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Βεβαίωση περί μη εγγραφής στο δημοτολόγιο Βεβαίωση

        Βεβαίωση περί μη εγγραφής στο δημοτολόγιο

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιθυμεί να γραφεί όχι στο δημοτολόγιο του Δήμου, που οφείλει να γραφτεί, κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας, αλλά στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου έχει μόνιμα εγκατασταθεί τότε απαιτείται αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση, ότι δεν φέρεται εγγεγραμμένο στο Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου όφειλε να γραφτεί, προς αποφυγή σφαλμάτων και διπλών εγγραφών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

        Ναι

       • 13 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί απόκτησης ή επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Απόφαση

        Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί απόκτησης ή επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Κατατίθεται από αλλοδαπούς που απέκτησαν ή ανέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 14 Πράξη καθορισμού ηλικίας (για αδήλωτους στα μητρώα αρρένων) Άλλο

        Πράξη καθορισμού ηλικίας (για αδήλωτους στα μητρώα αρρένων)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Αν η αίτηση για εγγραφή στο δημοτολόγιο αφορά σε αδήλωτους στα μητρώα αρρένων απαιτείται πράξη καθορισμού ηλικίας, σύμφωνα με τον Νόμο 2119/1993, "Κώδικας Διατάξεων Περί Μητρώου Αρρένων":

        • Για μόνιμα διαμένοντες στο εξωτερικό από τον Πρόξενο της χώρας διαμονής
        • Για διαμένοντες στο εσωτερικό, από τον συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.