Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1195c363-5b52-4956-8b01-92b0ba543b5d 791638

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (6)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/νης.

  Σημειώσεις

  Ο/Η ενδιαφερόμενος/η, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό επισυνάπτει και δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας, οφείλει ν αναγράψει το ονοματεπώνυμό του ευκρινώς.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων. Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία με πανελλαδικές εξετάσεις. Κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία με πανελλήνιες εξετάσεις. Κατάταξη στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν συμμετοχής στις πανελλήνιες / πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Επίσημος τίτλος

       Διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,


       • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.


        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.


        Όχι Όχι

       • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου, όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή ισότιμων με τα ανωτέρω τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.


        Όχι Όχι

       • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 5 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.


        Όχι Όχι

       • 6 Άλλο Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


        Όχι Όχι

       • 7 Άλλο Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα.


        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.


        Όχι Όχι

       • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 10 Δικαστικές Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.


        Όχι Όχι

       • 11 Προϋπηρεσίας Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις για την ίδια Αστυνομική Σχολή.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 2226 1994 122 Α

        Περιγραφή Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100122

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 1995 1 Α

        Περιγραφή Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100001

       • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Με τις διατάξεις του Ν.2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 122) όπως ισχύει, ρυθμίζεται ο τρόπος εισαγωγής (με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των υποψηφίων των Αστυνομικών Σχολών και ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, που υπολογίζεται κατ’ έτος, με βάση τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, κατά το χρόνο αποφοίτησής τους από αυτές.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκθεση αναγκαιότητας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


        Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Στην εν λόγω έκθεση εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικό προσωπικό (πρόσληψη Αστυφυλάκων και Αξιωματικών), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Μετά την έγκριση του αριθμού Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, για πρόσληψη – κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός Αστυφυλάκων και Αξιωματικών που θα προσληφθούν και ο επιμερισμός του αριθμού αυτού κατά κατηγορία (γενική σειρά, ειδικές κατηγορίες, βάσει των προβλεπόμενων ποσοστώσεων) και σύστημα.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση προκήρυξης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

        Όχι Όχι


       • 6 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α-28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54)

        Όχι Όχι


       • 7 Κλήση υποψηφίου/ας για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ψυχοτεχνικές / Υγειονομικές / Αθλητικές εξετάσεις και δοκιμασίες.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α, υποβάλλεται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

        Σημειώσεις Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

        Όχι Όχι


       • 8 Κύρωση των αποτελεσμάτων των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και αποστολή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση αποτελεσμάτων (καταστάσεις επιτυχόντων υποψηφίων) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

        Περιγραφή Η κύρωση των πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα / Εισαγωγικές κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Σημειώσεις Οι σχετικές καταστάσεις / πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων, αποστέλλονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρηκευμάτων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 10 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την κατάταξη.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια εκ των δικαιολογητικών είναι πλαστά, δεν πραγματοποιείται η κατάταξη, ενώ σε περίπτωση κατάταξης, θα ακολουθήσει ανάκληση της απόφασης κατάταξης, πέραν της ποινικής ευθύνης του/της υποψηφίου/ας.

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την κατάταξη όσων εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α κατατάσσεται στη Σχολή Αστυφυλάκων ώς Δόκιμος Αστυφύλακας.

        Σημειώσεις Οι αποφοιτήσαντες/σες από τη Σχολή Αστυφυλάκων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομίας γιά οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.

        Ναι Όχι


       • 12 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την κατάταξη όσων εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α κατατάσσεται στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμος Υπαστυνόμος.

        Σημειώσεις Οι αποφοιτήσαντες/σες από τη Σχολή Αξιωματικών, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομίας γιά δέκα (10) έτη από την αποφοίτησή τους.

        Ναι Όχι


       • 13 Κλήση για κατάταξη επιλαχόντων υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα.

        Όχι Όχι


       • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Φωτογραφίες

        Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσης προτίμησης σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς, υποβάλλουν επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: (1) Οι πολύτεκνοι/ες και τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγιο, των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου: Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 6 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης : Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψήφιου/ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 7 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Βεβαίωση

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 8 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) . Πιστοποιητικό

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: (5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης: Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για ιδιώτη/ιδα, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας. Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η παθών/ούσα συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του/ης δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 9 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .( Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .(

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: 6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθ. 42 παρ. 2 Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής. Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 10 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού. Πιστοποιητικό

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία περιλαμβάνει τα τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού, τα τέκνα των Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ορίζονται σε εγκύκλιο που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.