Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86e460f1-cf1c-4dd5-b9b8-c9cbabfaf9d4 497554

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.) - ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΝ), ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εξαγορά πλασματικού χρόνου από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης και απευθύνεται σε όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Κ.Ε.Α.Ν., οι οποίοι δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο χρόνο επικουρικής ασφάλισης ολόκληρο ή μέρος του χρόνου της κύριας ασφάλισής τους στο ΝΑΤ.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Ν.Π.Δ.Δ.)
  ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΝ)

  Παρατηρήσεις

  Για την εξαγορά του χρόνου προϋπηρεσίας, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις αναλογούσες εισφορές εφάπαξ ή σε εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ το ποσό της κάθε εξαμηνιαίας δόσης καθορίζεται στο ποσό των μηνιαίων εισφορών επί του μισθού που επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος κατά ένα τα εκατό (1%) το μήνα.

  • Αν ο ασφαλισμένος εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του σε όλες τις περιπτώσεις εξαγοράς, δικαιούται έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%) επί ολοκλήρου του ποσού της εξαγοράς.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις εξαγοράς η εργατική και η εργοδοτική εισφορά βαρύνουν τον ασφαλιζόμενο.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

  Σημειώσεις

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΝΑΤ-Διεύθυνση Παροχών - Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφ. Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ: 18531. Το έντυπο παρέχεται από τον φορέα. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ (η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εξαγορά πλασματικού χρόνου από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

       Επίσημος τίτλος

       Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών ναυτικός θα πρέπει να λαμβάνει κύρια σύνταξη ή σε περίπτωση θανάτου του, η οικογένειά του από το ΝΑΤ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στο ΝΑΤ.

        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Οι ναυτικοί που δεν ανήκουν σε «συγκεκροτημένο πλήρωμα» και υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ (Αρχιπλοίαρχοι-Αρχιμηχανικοί, προσωπικό πλοηγικής Υπηρεσίας, μέλη διοίκησης Ναυτεργατικών Οργανώσεων, αντιπρόσωποι Π.Ν.Ο. κ.λ.π.) υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΝΑΤ και τις εργοδοτικές εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους στον Κ.Ε.Α.Ν. Για την επικουρική τους ασφάλιση οι ναυτικοί μπορούν να εξαγοράσουν υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία που δεν έχουν συμβληθεί με το ΝΑΤ, εφόσον η υπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλισή τους στο ΝΑΤ.
        • Σημείωση: Για τις εισφορές υπέρ του ΚΕΑΝ, δεν ισχύει η προβλεπόμενη με τη διάταξη της παρ. 4β του άρθρου 84 του ΚΝ 792/1978 (ΠΔ 913/1978, ΦΕΚ 220/Α΄/14-12-1978) εισφορά (αφορά στους Προέδρους, στους ταμίες και στους γραμματείς των οργανώσεων των ναυτικών και τους αναπληρωτές τους και για όσο χρόνο οι παραπάνω εκπροσωπούν την οργάνωση αυτή).

        Όχι Όχι

       • 3 Οικονομικές Για την εξαγορά του χρόνου προϋπηρεσίας, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις αναλογούσες εισφορές εφάπαξ ή σε εξαμηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε εξαμηνιαίας δόσης ισούται με το ποσό των μηνιαίων εισφορών επί του μισθού, επιβαρυνόμενο με πρόσθετο τέλος κατά ένα τοις εκατό (1%) το μήνα.
        • Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς για την εξαγορά προϋπηρεσίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του μισθού (όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 84, παρ.2 του Κ.Ν. 792/78) που καθορίζεται από τη Συλλογική Σύμβαση, η οποία ισχύει κατά την ημέρα καταβολής της εξαγοράς. Ως μηνιαία εισφορά λαμβάνεται υπόψη, η μηνιαία εισφορά, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα με την οποία ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ημέρες εργασίας κατά το τελευταίο 48μηνο θαλάσσιας υπηρεσίας.

        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για την αναγνώριση χρόνου (του συνόλου ή μέρους του) , υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός χρόνου και ξεκινά από την κοινοποίηση της απόφασης χορήγησης της κύριας σύνταξης (ΝΑΤ).

        Όχι Όχι

       • 5 Ασφαλιστικές Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης των συνταξιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την απονομή σύνταξης γήρατος από το ΝΑΤ. Η προαιρετική ασφάλιση των συνταξιούχων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5ετούς διάρκειας. Με τη συμπλήρωση της 5ετίας, η επικουρική σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται στο συνταξιούχο, εφόσον αυτός εξαγοράσει τον υπολειπόμενο χρόνο, καταβάλλοντας αμέσως το ένα τέταρτο (1/4) του ποσού της εξαγοράς.
        • Αν μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων που παρέχουν το δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της απαραίτητης προϋπηρεσίας, η εξόφληση των υπολοίπων εισφορών θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρία (3) χρόνια από τότε που άρχισε να καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη. Για τον σκοπό αυτόν οι οφειλόμενες εισφορές παρακρατούνται από την επικουρική σύνταξη σε μηνιαίες δόσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΝΑΤ, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

        Όχι Όχι

       • 1 Βιβλιάριο επικουρικής ασφάλισης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Βιβλιάριο επικουρικής ασφάλισης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση που η σύνταξη από το ΝΑΤ έχει μεταβιβαστεί στην οικογένεια του δικαιούχου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 913 1978 220 Α

        Περιγραφή Κωδικοποιημένος Νόμος 798 : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιθήσονται κατ` άρθρον 18 Ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280Α) εις ειδικόν κείμενον.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

       • Νόμος 8 1482 1984 153 Α

        Περιγραφή Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100153

       • Νόμος 13,14 3075 2002 297 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100297

       • Νόμος Άρθρο 1 (με την διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.1711/87 και της §10 Ν 2575/98) , άρθρο 8, (σε αντικατάσταση του άρθρου 3, §1 του ΚΝ 798/1978) 1085 1980 255 Α

        Περιγραφή Περί ελάχιστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100255

       • Νόμος 38, §6 4387 2016

        Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

       • Νόμος 2, §1 1711 1987 109 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2008 2299 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (N.A.T.) οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά και μέσω των Κ.Ε.Π. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 887/Β΄/2003).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202900

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπαλληλος του ΝΑΤ/Κ.Ε.Α.Ν. ή ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλλληλος Κ.Ε.Π ή του Ν.Α.Τ/Κ.Ε.Α.Ν ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και των δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω ΚΕΠ, ο υπάλληλος καταχωρίζει ηλεκτρονικά και πρωτοκολλεί το αίτημα. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης στο Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφ. Ναυτικών του ΝΑ, το έντυπο της αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπηρεσιακή αναζήτηση και διεκπεραίωση τυχόν υποαιτημάτων και έκδοση διαβιβαστικού προς τον αρμόδιο φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν δεν κατατεθεί με την αίτηση το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, υπάλληλος του ΚΕΠ το αναζητά υπηρεσιακά και το εκτυπώνει.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή του φακέλου της αίτησης στο ΝΑΤ/Κ.Ε.Α.Ν.


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ, ο αρμόδιος υπάλληλος ΚΕΠ προωθεί τον φάκελο της αίτησης στο Ν.Α.Τ/Κ.Ε.Α.Ν..

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από το Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 7 Διεκπεραίωση του αιτήματος από το αρμόδιο τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων και σε υπολογισμό της εισφοράς για την εξαγορά του πλασματικού χρόνου.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση απόφασης για την εξαγορά πλασματικού χρόνου και παροχή σύνταξης ΚΕΑΝ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Το ύψος της εισφοράς και ο τρόπος καταβολής της, ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΝΑΤ και με την έγκριση του αρμόδιου Υπουργού

        Όχι Όχι


       • 9 Αποστολή της απόφασης στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης και παραλαβή από τον δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση εξαγοράς χρόνου και συνταξιοδότησης κοινοποιείται στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης. Το ΚΕΠ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.