Εργασίες μετατροπής πλοίου από Εργοληπτική Επιχείρηση.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcbd5921f-d878-4b76-99a2-528ced99008d 592187

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

88,8 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών μετατροπής σε πλοίο, από εργοληπτική επιχείρηση. Ειδικότερα: Μετατροπή: η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των δημόσιων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου. Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών μετατροπής πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν εξ ολοκλήρου τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών μετατροπής σε πλοίο, από εργοληπτική επιχείρηση.

      Επίσημος τίτλος

      Mετατροπή πλοίου από Εργοληπτική Επιχείρηση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο κύρος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να έχουν αναθέσει τις εργασίες μετατροπής του πλοίου σε εργοληπτική επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Η εργοληπτική επιχείρηση που θα αναλάβει τις εργασίες μετατροπής πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να έχει ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 1 Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) 8.8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3127

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 80 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι έχει παραχωρήσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση τον απαιτούμενο για τη μετατροπή του πλοίου χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εργοληπτική επιχείρηση που θα εκτελέσει τις εργασίες μετατροπής του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) Βεβαίωση

       Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την οποία να προκύπτει, ότι αυτή είναι εγγεγραμμένη στην κατηγορία πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείου, καθώς και βεβαίωση του Ειδικού Μητρώου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Άδεια έναρξης εργασιών μετατροπής Άδεια

       Άδεια έναρξης εργασιών μετατροπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο άδειας έναρξης εργασιών μετατροπής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Γ’ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Πιστοποιητικό GAS FREE Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό GAS FREE

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων "Τεχνικού Ασφαλείας" Αποδεικτικό

       Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων "Τεχνικού Ασφαλείας"

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων "Τεχνικού Ασφαλείας" το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 7 Κατάσταση του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάσταση του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης       Σημειώσεις: Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η κατάσταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περίπτωση Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Επιχείρησης και αντίγραφο της θα αναρτάται επίσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του χώρου ναυπήγησης του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 8 Γραπτή εκτίμηση κινδύνου Έκθεση

       Γραπτή εκτίμηση κινδύνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://edla.hcg.gr/apptypes/categories/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών ναυπήγησης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Hλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση

       Hλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για την μετατροπή του πλοίου αλλά και τα μέσα για την ασφαλή καθέλκυση του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 3551 2007 76 Α

       Περιγραφή Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100076

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8312.23B/12/09 2009 1132 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201132

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 90782 2022 5046 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8312.23B/12/09/ 01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» (Β’ 1132).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205046

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση, μέσω του e-ΔΛΑ, στη Λιμενική Αρχή που επιθυμεί, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιο Στέλεχος την Λιμενικής Αρχής στην οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, πραγματοποιεί έλεγχο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν κατόπιν του ελέγχου προκύψει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι τα προβλεπόμενο, τότε η αίτηση του ενδιαφερομένου απορρίπτεται από αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, μέσω του e-ΔΛΑ.

       Ναι Ναι


      • 4 Υποβολή εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει πληρότητα αυτών, τότε το αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, επιστρέφει την αίτηση μέσω του e-ΔΛΑ στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου υποβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τις εισφορές, η αίτηση επιστρέφει μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, όπου αρμόδιο Στέλεχος πραγματοποιεί των έλεγχό τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση ελέγχου εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εισφορών, δημιουργείται αυτόματα μέσω του e-ΔΛΑ σχέδιο της άδειας που θα εκδοθεί, προκειμένου υπογραφεί από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Με την υπογραφή του σχεδίου της άδειας, αρμόδιο Στέλεχος της Λιμενικής Αρχής υπογράφει ψηφιακά την άδεια που χορηγείται και αποστέλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.