Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου (ΚΦ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38e8cd43-2d92-42e3-ad44-70ac409ba404 388432

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

9,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου, το οποίο απεικονίζει την πλήρη και αναλυτική κατάσταση του ακινήτου από πλευράς θέσης, εμπραγμάτων δικαιωμάτων με ποσοστά ιδιοκτησίας, τυχόν βάρη, αγωγές κλπ. και των νομικών εγγράφων (συμβόλαια, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις κλπ.) από τα οποία αυτά απορρέουν. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αφορά μόνο Κτηματολογικά Γραφεία που έχουν ενταχθεί υπό τον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμφωνα με τον ν.4512/2018.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου

Σημειώσεις

Για την έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου, είναι απαραίτητος ο εκτεταμένος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος αποτελείται από τα στοιχεία {ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου} που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το ακίνητο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για την έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου απαιτείται η γνώση και η σωστή αναγραφή του εκτεταμένου Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος αποτελείται από τα στοιχεία {ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου} που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το ακίνητο.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή προϋποθέτει ο αιτών να κατέχει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50). Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. 9.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου {ΚΑΕΚ} Άλλο

       Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου {ΚΑΕΚ}

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου, είναι απαραίτητος ο εκτεταμένος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος αποτελείται από τα στοιχεία {ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου} που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το ακίνητο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 2664 1998 275 Α

       Περιγραφή Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100275

      • Νόμος 7 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Συστατικός νόμος του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 64 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • Απόφαση 81/16.04.2019 2019 1397 Β

       Περιγραφή Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 (Β΄1397) απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.05.2020 (Β΄2139), 89579/3869/17.09.2020 (Β’4241) και 13798 ΕΞ 2022/11.04.2022 (B’1781) όμοιες αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201397

      • Απόφαση 61/16/10.04.19 2019 1390 Β

       Περιγραφή Η υπ’ αριθμ. 61/16/10.04.2019 (Β΄ 1390) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 79/3/24.07.2019 (Β’3138), 101/16/28.05.2020 (Β’2681), 106/18/06.08.2020 (Β’3486), 108/12/17.09.2020 (Β’4391), 110/5/1.10.2020 (Β’4584) και 147/8/8.07.2021 (Β’ 3253), 177/11/17.03.2022 (B’ 1550) και 178/3/31.03.2022 (Β’1062) αποφάσεις του ιδίου οργάνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201390

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/elleniko-ktematologio-ae/antigrapho-ktematologikou-phullou

       Περιγραφή Ταυτοποίηση με κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις αύξων αριθμός

       Όχι Όχι


      • 3 Υπολογισμός οφειλής και έκδοση Εντύπου Οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπολογισμός οφειλής και η έκδοση του Εντύπου Οφειλής διεξάγονται αυτόματα μέσα στο λογισμικό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και επιβεβαίωση διατραπεζικής πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση διατραπεζικής πληρωμής διεξάγονται αυτόματα μέσω της διατραπεζικής λειτουργίας "ΔΙΑΣ" και αποτελούν προαπαιτούμενο για την έκδοση πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικού ΚΦ

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Πριν την έκδοση το πιστοποιητικό ΚΦ λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση κατά την οποία το Κτηματολογικό Γραφείο δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία το πιστοποιητικό ΚΦ λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή του Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού ΚΦ - απόδειξη πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό ΚΦ και η Απόδειξη Πληρωμής της οφειλής εξάγονται αυτόματα από την εφαρμογή μόλις επιβεβαιωθεί (εσωσυστημικά) η διατραπεζική πληρωμή.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.