Ηλεκτρονική έκδοση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b632a0e-e20b-4543-bec3-25d431e1ea5a 963202

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

15 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ), το οποίο απεικονίζει το κτηματογραφημένο ακίνητο ενταγμένο στην ευρύτερη περιοχή του και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα της κτηματογραφημένης περιοχής. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται με κάθε αίτηση για καταχώρηση μίας εγγραπτέας πράξης στο σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος

Σημειώσεις

Για την έκδοση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος, είναι απαραίτητος ο εκτεταμένος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (εκτεταμένος ΚΑΕΚ), ο οποίος αποτελείται από τα στοιχεία {ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου} που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το ακίνητο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν υποβάλλονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης στην παρούσα διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται άμεσα με την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο του πληρωτέου τέλους. Το συχνότερο σφάλμα που συμβαίνει στις αιτήσεις για απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου είναι η λανθασμένη αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, όπου θα πρέπει να αναγραφεί ο εκτεταμένος ΚΑΕΚ του ακινήτου (16 ψηφία, {ως εξής: αρ. γεωτεμαχίου / αρ. καθέτου / αρ. οριζοντίου}). Τυχόν εσφαλμένη αναγραφή του ΚΑΕΚ οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού για άλλο ακίνητο από αυτό που θα ήθελε ο ενδιαφερόμενος. Όταν ο χρήστης υποπέσει σε αυτό το σφάλμα, δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ή ακύρωσης ή τροποποίησης των στοιχείων της αίτησης.

    NACE

    • 62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική έκδοση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η γνώση και η σωστή αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, όπου θα πρέπει να αναγραφεί ο εκτεταμένος ΚΑΕΚ του ακινήτου (16 ψηφία, {ως εξής: αρ. γεωτεμαχίου / αρ. καθέτου / αρ. οριζοντίου}).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή προϋποθέτει την κατοχή προσωπικών κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή το σχετικό "Έντυπο Οφειλής" 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου {ΚΑΕΚ} Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου {ΚΑΕΚ}       Σημειώσεις: Για την έκδοση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος, είναι απαραίτητος ο εκτεταμένος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (εκτεταμένος ΚΑΕΚ), ο οποίος αποτελείται από τα στοιχεία {ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου} που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το ακίνητο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9181

      • 2 Αποδεικτικό πληρωμής του τέλους, βάσει του σχετικού εντύπου οφειλής. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής του τέλους, βάσει του σχετικού εντύπου οφειλής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/aitiseis-ekdosis-pistopoiitikon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Απόφαση ΥΠΕΝ 81 2019 1397 Β

       Περιγραφή Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 (Β΄1397) απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.05.2020 (Β΄2139), 89579/3869/17.09.2020 (Β’4241) και 13798 ΕΞ 2022/11.04.2022 (B’1781) όμοιες αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201397

      • Απόφαση 61/16 2019 1390 Β

       Περιγραφή Η υπ’ αριθμ. 61/16/10.04.2019 (Β΄ 1390) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 79/3/24.07.2019 (Β’3138), 101/16/28.05.2020 (Β’2681), 106/18/06.08.2020 (Β’3486), 108/12/17.09.2020 (Β’4391), 110/5/1.10.2020 (Β’4584) και 147/8/8.07.2021 (Β’ 3253), 177/11/17.03.2022 (B’ 1550) και 178/3/31.03.2022 (Β’1062) αποφάσεις του ιδίου οργάνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201390

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ταυτοποίηση με κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή αύξων αριθμός

       Όχι Όχι


      • 3 Υπολογισμός οφειλής και έκδοση Εντύπου Οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπολογισμός οφειλής και η έκδοση του Εντύπου Οφειλής διεξάγονται αυτόματα μέσα στο λογισμικό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και επιβεβαίωση διατραπεζικής πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση διατραπεζικής πληρωμής διεξάγονται αυτόματα μέσω της διατραπεζικής λειτουργίας "ΔΙΑΣ" και αποτελούν προαπαιτούμενο για την έκδοση πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικού ΑΚΔ

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Πριν την έκδοση το πιστοποιητικό ΑΚΔ λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση κατά την οποία το Κτηματολογικό Γραφείο δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία το πιστοποιητικό ΑΚΔ λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή του Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού ΑΚΔ - απόδειξη πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό ΑΚΔ και η Απόδειξη Πληρωμής της οφειλής εξάγονται αυτόματα από την εφαρμογή μόλις επιβεβαιωθεί (εσωσυστημικά) η διατραπεζική πληρωμή.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.