Λευκές Περιοχές -ένταξη νέων οικισμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση77826883-0971-4c88-a697-5d7eca49aef9 769853

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (5G) ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ένταξη νέων περιοχών στο Έργο «Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» («Λευκές Περιοχές»). Απευθύνεται σε Δήμους, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν αιτήματα προς την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ένταξη νέων περιοχών στο Έργο «Λευκές Περιοχές», τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της υπ’αριθμ.οικ.14177 ΕΞ 14.5.2021 ΚΥΑ (Β΄2066), όπως ισχύει. H διαδικασία της ένταξης νέων περιοχών στο Έργο «Λευκές Περιοχές» ολοκληρώνεται με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (5G) ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του άρθρου 15 της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως ισχύει, οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που διατηρούν κύρια, μόνιμη και πραγματική κατοικία σε μια Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης, δύνανται να υποβάλουν αιτήματα για την πρόσβαση τους στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας είτε ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας https://white-areas.gov.gr/ είτε μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις περιόδους υποβολής αιτήσεων.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ένταξη νέων περιοχών στο Έργο «Λευκές Περιοχές».

       Επίσημος τίτλος

       Ένταξη νέων περιοχών στο Έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ».

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • Νόμος 95 και 114 4727/2020 2020 184 Α

        Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

       • Νόμος 12 ΠΕΡ.(Κ) 4070/2012 2012 82 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

       • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 39, παρ. 4, περίπτωση 1 40/2020 2020 85 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100085

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15 οικ.14177 ΕΞ 19.5.2021 2021 2066 Β

        Περιγραφή Eξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202066

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 19005 ΕΞ 14.6.2021 2021 2539 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Β’ 2066)».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202539

       • Υπουργική Απόφαση οικ. 42471 ΕΞ 31.12.2021 2021 6547 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση του Παραρτήματος V «Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης - Μέρος Β» της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021/14.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μό�νιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 19005 ΕΞ 2021/11.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”(Β’ 2066)» (Β’ 2539), με την προσθήκη οικισμών σε αυτό.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206547

       • Νόμος 4563/2018 2018 169 Α

        Περιγραφή «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100169

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


        Περιγραφή Παραλαμβάνει η υπηρεσία το αίτημα, λαμβάνει πρωτόκολλο εισερχόμενου εγγράφου και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση και Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος του αιτήματος από το αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται το αίτημα με βάση τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία δεδομένα περί της δυνατότητας λήψης τηλεοπτικού σήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Διαβίβαση αιτήματος στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διαβιβάζεται το αίτημα στην ΕΕΤΤ για σχετική γνωμοδότηση.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης από την ΕΕΤΤ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έρευνα του θέματος από την ΕΕΤΤ και σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

        Όχι Όχι


       • 5 Παραλαβή της Τεχνικής Έκθεσης της ΕΕΤΤ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Λαμβάνει πρωτόκολλο η τεχνική έκθεση της ΕΕΤΤ και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση και Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 6 Εκπόνηση σχεδίου Απόφασης λόγω επιβεβαίωσης προβληματικής λήψης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον η τεχνική έκθεση επιβεβαιώσει την προβληματική λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε οικισμό συντάσσεται σχέδιο υπουργικής απόφασης και αποστέλλεται προς υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό.

        Σημειώσεις Σημειώνουμε ότι η ΥΑ συντάσσεται για ένα σύνολο τεχνικών εκθέσεων επί αιτημάτων ένταξης και όχι για κάθε περίπτωση, μεμονωμένα. Βάσει της ΚΥΑ υπ’αριθμ.οικ.14177 ΕΞ 14.5.2021 (Β΄2066), εφόσον απαιτείται, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους, ή και συχνότερα αν αυτό κριθεί αναγκαίο, προβαίνει στην τροποποίηση του Παραρτήματος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του ν. 4563/2018, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4, του ν. 4563/2018, όπως ισχύει, με την ένταξη και απένταξη οικισμών. Για τον λόγο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρώνονται οι τεχνικές εκθέσεις που αφορούν τα αιτήματα ένταξης περισσότερων Δήμων σε μια υπουργική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης και δημοσίευση στο ΦΕΚ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση. Δημοσιεύεται στο Τεύχος Β΄ του ΦΕΚ.

        Όχι Όχι


       • 8 Ενημέρωση της πλατφόρμας https://white-areas.gov.gr/ με τους νέους οικισμούς που εντάσσονται στο Έργο


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) ως φορέας υλοποίησης του έργου, ενημερώνει την πλατφόρμα https://white-areas.gov.gr/ με τους νέους οικισμούς που εντάσσονται στο Έργο. Η ως ενημέρωση αφορά κάθε φορά την νέα περίοδο που ανοίγει για αιτήσεις από τους δικαιούχους του έργου.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.