Τακτικές μεταθέσεις υπαστυνόμου β’ έως αστυνόμου β’ προερχομένων από Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. για υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe061c234-880e-4ce3-91bf-3d2ed197aed6 061234

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως Αστυνόμου Β΄ ,προερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) , με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι


  Παρατηρήσεις

  Ο εν λόγω μεταθέσεις ενεργούνται μόνον κατόπιν αίτησης του Αξιωματικού η δε προτεραιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο Αξιωματικός με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι Αξιωματικοί που έχουν στην περιοχή που ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους.

  Οι μεταβολές οικογενειακής κατάστασης που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο έτος μετάθεσης.

  Τα μόρια της απόστασης από τον τόπο συμφερόντων ή τον τόπο κατοικίας λόγω εργασίας του/της συζύγου, διαγράφονται μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων του Αξιωματικού ή την ακύρωση της μετάθεσής του. Μετά την ακύρωση, τα ως άνω μόρια προσμετρώνται από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους ακύρωσης μετάθεσης.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τακτική μετάθεση

  Σημειώσεις

  Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Τακτικές μεταθέσεις αξιωματικών με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

       Επίσημος τίτλος

       Τακτικές μεταθέσεις υπαστυνόμου β’ έως αστυνόμου β’ προερχομένων από Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. για υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Σώματος

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,


       • 1 Άλλο Ο αιτών να φέρει βαθμό από Υπαστυνόμο Β΄ έως Αστυνόμο Β΄, προερχόμενος από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) ή το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικές Να έχουν συμπληρώσει μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής αίτησης μετάθεσης, τρία (3) συνεχή έτη σε Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης.


        Όχι Όχι

       • 3 Άλλο Να έχει προκηρυχθεί θέση για το βαθμό του αιτούντος στην περιοχή μετάθεσης που υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του ή στην περιοχή που επιθυμεί να μετατεθεί. Κατεξαίρεση, οι Υπαστυνόμοι Α΄ μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για προκηρυχθείσες θέσεις Αστυνόμων Β΄.


        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους οι : α) πολύτεκνοι β) έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. γ) έχοντες τρία (3) τέκνα. Επί των συγκεκριμένων αιτήσεων αποφαίνεται το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι Αξιωματικοί μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος μόνο μία (1) φορά.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 5 Άλλο Αίτηση ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη θέσεις του συγκεκριμένου βαθμού και ανεξάρτητα από την ύπαρξη χρονικών προϋποθέσεων, δύνανται να υποβάλουν κατέτος, οι Αξιωματικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 6 Άλλο Εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια οι α) τελούντες σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου β) αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων γ) συνοδοί αστυνομικών σκύλων και πυροτεχνουργοί δ) υπηρετούντες στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.)

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 7 Χρονικές Για τους Αξιωματικούς που έχουν υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας , την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, την Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚ.A.M.) δεν επιτρέπεται μετάθεση προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10 ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμη τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της υπηρεσίας τους. Οι μετατιθέμενοι από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη μονάδα εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης.


        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 3 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο περιγράφει αναλυτικά τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) που εξετάζονται κατά τις μεταθέσεις από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη. Ειδικότερα, ως αντικειμενικά κριτήρια νοούνται: α) Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Διεύθυνσης Αστυνομίας στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Διεύθυνσης Αστυνομίας στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για νησιωτικές περιοχές η απόσταση προσμετρείται από το κύριο λιμάνι του νησιού. β)Των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσίες. γ)Της οικογενειακής του κατάστασης. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο ανώτερος ή αρχαιότερος για κάθε κατηγορία. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 6/2018,Π.Δ. 75/2016, Ν. 4249/2014, Π.Δ. 107/2012, Π.Δ. 85/2011)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις περιπτώσεις μεταθέσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 3 Π.Δ. 85/2011)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • Προεδρικό Διάταγμα 12 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όλων των βαθμών. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 27/2019, Π.Δ. 6/2018, Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 85/2011)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • Προεδρικό Διάταγμα 16 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 81/2016, Π.Δ. 4/2016, Π.Δ. 9/2021,Π.Δ. 27/2019)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • 1 Προκήρυξη θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εντός 10ημέρου από την κύρωση των πινάκων ετήσιων κρίσεων των Υπαστυνόμων Β, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Διεύθυνση και άλλη αυτοτελή Υπηρεσία που εδρεύει στη περιφέρεια τους αλλά δεν υπάγεται σ αυτές, των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις. Για τους εν λόγω πίνακες ενημερώνονται ενυπογράφως οι Αξιωματικοί.

        Σημειώσεις Οι πίνακες των θέσεων που προκηρύχθηκαν καταχωρούνται και ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώρηση αίτησης μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εντός 10ημέρου, οι επιθυμούντες μετάθεσης καταχωρούν μέχρι δύο (2) περιοχές μετάθεσης για τις οποίες έχει προκηρυχθεί προς κάλυψη θέση του βαθμού τους.

        Σημειώσεις Η αίτηση καταχωρείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

        Όχι Όχι


       • 3 Κατανομή στις περιοχές μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, πραγματοποιείται ο υπολογισμός των μορίων όσων υπέβαλλαν/καταχώρησαν αίτηση μετάθεσης και κατανέμονται στις περιοχές μετάθεσής τους.

        Όχι Όχι


       • 4 Λήψη απόφασης επί της υπηρεσίας μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αφού πραγματοποιηθεί η κατανομή στις περιοχές μετάθεσης μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, αποφασίζει επί της συγκεκριμένης Υπηρεσίας στην οποία θα μετατεθούν οι Αξιωματικοί.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση διαταγής μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου, εκδίδεται διαταγή μετάθεσης η οποία κοινοποιείται στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Όχι Όχι


       • 6 Λήξη διαδικασίας        Ναι Ναι


       • 7 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

        Ναι Όχι


       • 8 Εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθεισών προσφυγών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.