Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38f58516-4230-4d7b-b750-95b1ea5a9904 755737 Application Submission for Income Tax – Legal Persons and Legal Entities (establishment of a service provider)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ώρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου - Οντότητας, για πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Παρατηρήσεις

Όλα τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Ενιαίου Εντύπου Ν (το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς Taxisnet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υποβολή δήλωσης από Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κώδικα Φορολόγησης Εισοδημάτων(Ν.4172/2013 - άρθρα 2 και 45), οι οποίες περιλαμβάνουν: - κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, - προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, - μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, - συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών - κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, - κοινοπραξίες, - οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4172/2013.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρ.68.παρ.2 του Ν.4172/2013).

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Οικονομική μελέτη

       Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 2 Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο έχει εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων: αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο έχει εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων: αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Νόμος 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σχετικές αποφάσεις/νομοθετήματα: - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2122 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1128 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1101/ 2020 (Έντυπο Ν) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2065 /2020 (Έντυπο Ν) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2019 /2020 (Έντυπο Ε3) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1020 /2020 (Έντυπο Ε3) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2026/2019 (Έντυπο Ε3) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1034/2019 (Έντυπο Ε3) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1037 /2019 (Έντυπο Ν) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2023 /2019 (Έντυπο Ν) - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1069/2018 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1057/2018 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1044/2018 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1072/2018 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1047/2017 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1030/2017 - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1042/2016 - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1049/2016 - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1070/2016 - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1044/2015 - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1060/2015 - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1099/2015 - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1102/2015 - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1043/2014 (Ε5) - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1054/2014 (Ε5) - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1040/2014 (Φ01-010, Φ01-012, Φ01-013) - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1085/2015 (Με Έναρξη πριν την 01/01/2014 με Υπερδωδεκάμηνη Διαχειριστική Περίοδο)


      • 1 Είσοδος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση σχετικών εντύπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ συμπληρώνει το Ενιαίο Έντυπο Ν1, το Ε3 (για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα) και όποιο άλλο έντυπο απαιτείται κατά περίπτωση (πχ. Ε2)

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση και εκτυπώνει τα έντυπα και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.