Υποστήριξη Διαδικασίας Χειρισμού Αιτημάτων Διακαιούχων Περίθαλψης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd66c5e6-7331-47ed-a39d-a10bdc5e1539 415359

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση οργάνωσης και σχεδιασμού αγοράς υπηρεσιών υγείας., ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η παρούσα διαδικασία παρουσιάζει την κατάθεση αιτήματος από τον θεράποντα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης για φάρμακα

α)υψηλού κόστους

β)εξωτερικού

γ)εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

δ)τιμολογημένων και μη ενταγμένων στον Θετικό Κατάλογο και

ε)πρώιμης πρόσβασης που αφορούν σε ατομικά αιτήματα την εξέταση του, την εισαγωγή του αποτελέσματος.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Σημειώσεις

Προέγκριση χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους και εξωτερικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Επανακατάθεση αιτήματος
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Δεν αναφέρεται. Ειδικότερα η γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η αρνητική γνώμη της Επιτροπής. Δεν έχει εφαρμοστεί πρακτικά μέχρι σήμερα η αρνητική γνώμη.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων (Σ.Η.Π.)

      Επίσημος τίτλος

      Υποστήριξη Διαδικασίας Χειρισμού Αιτημάτων Δικαιούχων Περίθαλψης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Ιατρικές Ιατρός συμβεβλημένος ή μη για λογαριασμό δικαιούχου περίθαλψης

       Όχι Όχι

      • Νόμος 264-269 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων και περιλαμβάνει: α) Φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). β) Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και θα χορηγηθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων. γ) Φάρμακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. δ) Φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο), δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν κατ’εξαίρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία. ε) Φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατομικής άδειας από τον Ε.Ο.Φ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Κατάθεση αιτήματος θεράποντα στο Σ.Η.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάθεση αιτήματος από θεράποντα και μετά την οριστική υποβολή δίνεται αυτόματα κωδικός αιτήματος μέσω του Σ.Η.Π.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αιτήματος σε ΕΟΦ, ΕΑΑΦΑΧ ή γνωμοδοτούντες ανάλογα με την κατηγορία αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Τα αιτήματα για φάρμακα υψηλού κόστους προωθούνται σε 3 γνωμοδοτούντες. Τα αιτήματα για φάρμακα εξωτερικού, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και πρώιμης πρόσβασης πρώτα στον ΕΟΦ και εν συνεχεία σε γνωμοδοτούντες. Τα αιτήματα εκτός Θετικού καταλόγου προωθούνται σε ΕΑΑΦΑΧ (Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων)

       Σημειώσεις Για τα φάρμακα υψηλού κόστους και φάρμακα εξωτερικού ισχύει επίσης ότι σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογημένης ανάγκης (άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση ανήκεστης βλάβης στην υγεία του ασθενή) να χορηγηθούν σε νοσηλευόμενους ασθενείς φάρμακα υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο πιστοποιημένος θεράπων ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σ.Η.Π. το αίτημα με ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγηση», καθώς και έντυπο συναίνεσης του ασθενή. Το φάρμακο χορηγείται άμεσα από το φαρμακείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και το σχετικό αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των υστέρων κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος το φάρμακο δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση από γνωμοδοτούντες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαιτείται πλειοψηφούσα γνώμη γνωμοδοτούντων (2 θετικές ή 2 αρνητικές γνωμοδοτήσεις) για προώθηση στο Δ.Σ.

       Ναι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση από ΕΑΑΦΑΧ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΑΑΦΑΧ γνωμοδοτεί για αιτήματα της αρμοδιότητας της

       Ναι Όχι


      • 5 Προώθηση αιτήματος από την Γραμματεία προς Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γραμματεία του Σ.Η.Π προωθεί ηλεκτρονικά τα αιτήματα προς Δ.Σ. Υπάρχει εκχώρηση αρμοδιότητας ΔΣ στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γραμματεία του Δ.Σ. ενημερώνει για την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της πλειοψηφούσα γνώμης των γνωμοδοτούντων ιατρών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.