Χορήγηση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8e26aafa-a580-475e-a1f7-2b4c3c2f4174 409274

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εν ενεργεία ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που μετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και εντός του χρονικού διαστήματος που η Πρόσκληση καθορίζει κάθε φορά. Η σχετική διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της αίτησης στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθορίζεται αναλυτικά στην κατ έτος εκδοθείσα Πρόσκληση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν αποτελεί δικαίωμα που χορηγείται σε όποιον/όποια πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης, αλλά δυνατότητα που ασκείται υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον υπάρχουν σχετικές πιστώσεις, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών που θα προκηρυχθούν κατά το επόμενο κάθε φορά σχολικό έτος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην ιδιωτική σχολική μονάδα και διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο) γενικής Εκπαίδευσης

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με Αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Να έχει νομίμως διοριστεί, με πράξη του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως διδακτικό προσωπικό σε ιδιωτική σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) ή/και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Γενικό - Επαγγελματικό Λύκειο) Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός στην ιδιωτική σχολική μονάδα και να έχει συμπληρώσει διετή υπηρεσία στην ίδια ή άλλη ιδιωτική σχολική μονάδα (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 9 3391 2005 240 Α

       Περιγραφή [[process_rule_description::Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). [βλ. παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005]]]

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100240

      • Νόμος 9 2986 2002 24 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 1, περιπτ. α' ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται κατ' έτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν κατά το επόμενο κάθε φορά σχολικό έτος σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρ. 1 περιπτ. στ' δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια επιλογής και στο τελευταίο εδάφιο της οικείας περίπτωσης ότιζεται ότι μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα για τις εκπαιδευτικές άδειες στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, άρθρο 58).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100024

      • Νόμος 58 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή [[process_rule_description::Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 58 ορίζεται: "1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. 2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό […] ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος".]]

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 35 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.682/1977, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α' 70), ο δικαιούχος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν χορηγούνται οι προσαυξήσεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α' 26). Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • 1 Υποβολή αίτησης, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με σχετική Πρόσκληση και εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται σε αυτή, καλούνται όσοι πληρούν τις κείμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά) στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού αρμοδιότητάς της και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που κατατίθενται από τους αιτούντες. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η κάθε αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ψηφιοποιείται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση της αίτησης στον αρμόδιο χειριστή θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση των αιτήσεων και της ορθότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο χειριστής του θέματος εξετάζει το σύνολο των αιτήσεων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, ταξινομεί τις αιτήσεις βάσει της Βαθμίδας υπαγωγής του κάθε αιτούντος και του είδους της αιτούμενης εκπαιδευτικής άδειας (για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού κ.ο.κ.) και συντάσσει έγγραφο διαβίβασης του συνόλου των αιτήσεων στα κατά Βαθμίδα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση των αιτήσεων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στα κατά Βαθμίδα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) προκειμένου να προβούν στην εξέταση των αιτήσεων και να διατυπώσουν την κατά νόμο προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη τους ως προς τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας για κάθε υποψήφιο.

       Όχι Όχι


      • 6 Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πρόεδροι των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθορίζουν ημερομηνία συνεδρίασης των οικείων συλλογικών οργάνων για την συζήτηση και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πρακτικών και σχετικών αποφάσεων από το ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για τους οποίους το κατά περίπτωση αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο διατύπωσε θετική σύμφωνη γνώμη ως προς την χορήγηση της σχετικής άδειας, εντάσσονται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης χορήγησης των κατά περίπτωση αδειών.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για τους οποίους το κατά περίπτωση αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο διατύπωσε αρνητική γνώμη ενημερώνονται τηλεφωνικά.

       Ναι Ναι


      • 10 Διαβίβαση του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης στις Οικονομικές Υπηρεσιές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης διαβιβάζεται στη ΓΔΟΥ/ ΥΠΑΙΘ για να διατυπώσει την κατά νόμο προβλεπόμενη εισήγηση (της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270 /2014) ως προς την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.