Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλου κινδύνου σύμφωνα με το άρθ. 47 του Καν.(ΕΚ)1107/2009

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση58f3ecfd-477e-440b-8dc3-286401767ed6 648853

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 1.000 έως 20.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

120 ημέρες

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ)1107/2009, εφόσον όλες οι δραστικές ουσίες που περιέχονται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ)1107/2009. Το εν λόγω προϊόν αδειοδοτείται ως φυτοπροστατευτικό προϊόν χαμηλού κινδύνου, υπό τον όρο ότι δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου μετά από εκτίμηση του κινδύνου.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου

Σημειώσεις

ppp.contact@minagric.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογραφή και σφραγίδα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η ενδιαφερόμενη εταιρία κατά απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής επί της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου δύναται να προσφύγει στην Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.) του Ν. 4036 (άρθρο 6) που εδρεύει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλου κινδύνου σύμφωνα με το άρθ. 47 του Καν. (ΕΚ)1107/2009


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Άλλο Έγκριση της δραστικής ουσίας/ων (δ.ο.) που περιέχονται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ως δ.ο. χαμηλού κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναγράφεται σε πίνακα στο σχετικό σύνδεσμο.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου μετά από εκτίμηση του κινδύνου (ολοκλήρωση της αξιολόγησης)


       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος-εισηγητής: 5.000 € για 1 ομάδα καλλιεργειών, 10.000 € για 2 ομάδες καλλιεργειών*, 15.000 € για 3 ομάδες καλλιεργειών, 20.000 € για 4 ή περισσότερες ομάδες καλλιεργειών 5000 € - 20000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος: 1.000 € για 1 ομάδα καλλιεργειών, 2.000 € για 2 ομάδες καλλιεργειών, 3.000 € για 3 ομάδες καλλιεργειών, 4.000 € για 4 ή περισσότερες ομάδες καλλιεργειών 1000 € - 4000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Πλήρης Φάκελος (draft registration report part A, B, C, Έντυπα Ι-IV) Ψηφιακό αρχείο

       Πλήρης Φάκελος (draft registration report part A, B, C, Έντυπα Ι-IV)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύνδεσμος για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν ως δραστική ουσία μια χημική ουσία: https://food.ec.europa.eu/document/download/512167b2-af43-416a-9819-41978a1eea8b_en?filename=pesticides_ppp_app-proc_guide_doss_reg-report-draft_202011.zip Σύνδεσμος για τα πρότυπα της έκθεσης αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν ως δραστική ουσία μικροοργανισμό: https://food.ec.europa.eu/document/download/40e60b5e-0859-406b-9d6c-993213fc7c65_en?filename=pesticides_ppp_app-proc_guide_doss_temp-reg-rprt_micro-organisms.zip

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1942/32113 2019 763 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 8503/94606/30.7.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200763

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Άρθρο 6 του Ν.4036/2012 10775/120593 2014 2658 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις παραβόλων του άρθρου 6 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202658

      • Νόμος 4, 6 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Άδεια διάθεσης στην αγορά γεωργικών φαρμάκων (άρθρο 4), παράβολα (άρθρο 6)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 47 1107 2009

       Περιγραφή Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:el:PDF

      • 1 Αίτηση διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει αίτηση διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε με e-mail είτε με κατάθεση έντυπης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή. Κατά τον έλεγχο μπορεί να διαπιστωθούν ελλείψεις και να δοθεί χρόνος στον αιτούντα να υποβάλει μελέτες/δεδομένα που λείπουν. Στην περίπτωση που δοθεί παράταση για την υποβολή μελετών το χρονικό πλαίσιο της ανανέωσης του φ.π. (6 μήνες) αρχίζει να μετράει από τη νέα υποβολή.

       Σημειώσεις Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης: στην Ελλάδα είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ή σε άλλο Κράτος Μέλος (ΚΜ). Τα υπόλοιπα ΚΜ, στα οποία είναι εγκεκριμένο το υπό εξέταση φπ καλούνται ενδιαφερόμενα ΚΜ (concerned Member States - cMS).

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης - Κράτος Μέλος Εισηγητής (Rapporteur Member State RMS)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση του φακέλου από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης (RMS) και παραγωγή του σχεδίου Έκθεσης Αξιολόγησης

       Σημειώσεις Η Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή διενεργεί την αξιολόγηση των μελετών του φακέλου της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου και παράγει την Έκθεση Αξιολόγησης (Registration Report - RR).

       Όχι Όχι


      • 5 Σχολιασμός του σχεδίου της Έκθεσης Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης (dRR) αναρτάται στον ιστότοπο circabc της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη (cMS) σχολιάζουν το dRR. To σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης (dRR) αποστέλλεται και στον αιτούντα για σχολιασμό.

       Σημειώσεις Η έκθεση αξιολόγησης αποτελείται από 3 τμήματα (part A, B και C). Τα τμήματα που αναρτώνται για σχολιασμό είναι τα part B και part C. Το part A παράγεται μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Κράτος Μέλος Εισηγητή. Τα σχόλια των Κρατών Μελών και του αιτούντα μαζί με τις απαντήσεις του Κράτους Μέλους Εισηγητή συμπληρώνονται σε ένα συνολικό πίνακα (Reporting Table), ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο circabc.

       Όχι Όχι


      • 6 Τελική έκθεση αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η τελική έκθεση αξιολόγησης (final Registration Report - fRR) εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης, δηλαδή το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, ή την αντίστοιχη αρχή στα άλλα ΚΜ.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης χορήγησης ή μη χορήγησης της άδειας διάθεσης στην αγορά

       Σημειώσεις Η απόφαση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου αναρτάται στη Διαύγεια. Η τελική αξιολόγηση (fRR) αναρτάται στον ιστότοπο circabc. Μετά την έκδοση της απόφασης παράγεται από το αρμόδιο τμήμα το part A του fRR, στο οποίο υπάρχει συνημμένη η απόφαση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και η ετικέτα του.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.