Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση046bf657-90a2-47af-b42c-ff1434b2746a 466579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση, υπό προϋποθέσεις, άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς για ξένο ιδιωτικό σχολείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπό εκπαιδευτικό

Σημειώσεις

Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να υπάρχει μεταφρασμένο πτυχίο από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο η από το Υπουργείο Εξωτερικών (τα πρωτότυπα πτυχία να φέρουν σφραγίδα της Χάγης (apostille) )

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Βεβαίωση μορφωτικού ακόλουθου, στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτούμενος μπορεί να διδάξει το μάθημα, για το οποίο αιτείται χορήγηση άδειας διδασκαλίας, στη χώρα του (και στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης)

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Πιστοποιητικό υγείας τελευταίου εξαμήνου

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της ξένης Πρεσβείας ή του Προξένου Βεβαίωση

       Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της ξένης Πρεσβείας ή του Προξένου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της ξένης Πρεσβείας ή του Προξένου ότι με το πτυχίο που διαθέτει ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία της πατρίδας του. Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρεται ποιο μάθημα μπορεί να διδάξει και σε ποιες ηλικίες. Σε περίπτωση που η Πρεσβεία ή το Προξενείο πιστοποιεί εγγράφως ότι δε χορηγεί τέτοιου είδους βεβαίωση, ο αλλοδαπός εκπαιδευτικός υποχρεώνεται να προσκομίσει από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας του το εν λόγω έγγραφο, το οποίο θα είναι επικυρωμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Πιστοποιητικό υγείας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό υγείας από εξωτερικά ιατρεία ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου ή αντίστοιχου νοσηλευτικού ιδρύματος της πατρίδας του εκπαιδευτικού ή της ιατρικής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) της οικείας Πρεσβείας, εκδοθέν εντός του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης, εξαμήνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 4 Αντίγραφο πτυχίου σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου σπουδών       Σημειώσεις: Αντίγραφο πτυχίου αντίστοιχων σπουδών με το μάθημα που προτείνεται να διδάξει ο εκπαιδευτικός, που θα φέρει την επισημείωση της σφραγίδας Apostille (Σφραγίδα της Χάγης). Εναλλακτικά, η θεώρηση της γνησιότητας του πτυχίου μπορεί να γίνει από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Επίσημη μετάφραση πτυχίου Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Επίσημη μετάφραση του πτυχίου από το Υπουργείο Εξωτερικών ή τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο της ημεδαπής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 6 Πρόταση του σχολείου για πρόσληψη Δήλωση

       Πρόταση του σχολείου για πρόσληψη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόταση του σχολείου για την πρόσληψη του εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Αντίγραφο σύμβασης εργασίας Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο σύμβασης εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο σύμβασης εργασίας στην ελληνική γλώσσα, που να φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές του ιδιοκτήτη του σχολείου ή του εκπροσώπου του και του εκπαιδευτικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Νόμος 127 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ως προς την ονομασία των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 90 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». :

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 35 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • 1 Κατάθεση αίτησης από το ξένο ιδιωτικό σχολείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το ξένο ιδιωτικό σχολείο καταθέτει στην οικεία ΔΕ την αίτηση του υποψήφιου αλλοδαπού εκπαιδευτικού την αίτησή του και τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του σχολικού έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης


       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας η οικεία ΔΕ στέλνει όλο τον φάκελο στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή της αίτησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση απόφασης χορήγησης της άδειας διδασκαλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει το σχέδιο της απόφασης άδειας διδασκαλίας και το προωθεί για να λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο του Τμήματος και της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 7 Δρομολόγηση της απόφασης για διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά (μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος) το ακριβές αντίγραφο της απόφασης και το δρομολογεί για διεκπεραίωση στο αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της απόφασης χορήγησης στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή της απόφασης χορήγησης στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης προκειμένου να αποσταλεί στο ξένο σχολείο και στον ενδιαφερόμενο

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Δ/νση αλλοδαπών

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.