Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f02d989-1924-409d-b11e-476227c314b1 407972

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  11

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση τρίμηνης (3) άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ιδιωτικών ή ξένων ιδιωιτκών σχολείων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία , Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) κατόπιν αίτησής τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η αίτηση χορήγησης της άδειας ανατροφής κατατίθεται στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου υπηρετεί ο/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός και αποστέλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου και την υπηρεσιακή κατάσταση του/της ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές.

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται ρητώς η ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης άδειας. Η αίτηση κατατίθεται στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου υπηρετεί ο/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός (προκειμένου να λάβει γνώση και να προβεί στην αναπλήρωσή του/της για το χρονικό διάστημα απουσίας του/της). Η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά διαβιβάζονται από το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας ανατροφής, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση θεραπείας - ένσταση
     


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Τρίμηνη (3) άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό ξένων ιδιωτικών σχολείων της ημεδαπής. Τρίμηνη (3) άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό ιδιωτικών σχολείων.

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Εργασιακές Να έχει διοριστεί νομίμως, με πράξη του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης, και να εργάζεται σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


        Όχι Όχι

       • 2 Οικογενειακές Αφορά στη γέννηση, υιοθεσία ή αναδοχή τρίτου τέκνου έως τεσσάρων (4) ετών και υπό την προϋπόθεση ότι τα δυο άλλα τέκνα είναι ανήλικα.


        Όχι Όχι

       • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους για τους οποίους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους για τους οποίους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου, βεβαιώνεται η ύπαρξη αυτού και η ηλικία του (<4 ετών), καθώς και τα ταυτοποιητικά στοιχεία των γονέων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9224

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου. Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του/της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του/της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του/της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του/της. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου. Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του/της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του/της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του/της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του/της.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου (έτερο μέλος) στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δε θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ούτε του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του/της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του/της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του/της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του/της. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου (έτερο μέλος) στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δε θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ούτε του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του/της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του/της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του/της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του/της.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Απόφαση Διορισμού του/της δικαιούχου της άδειας στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Με την απόφαση αυτή, της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι ο/η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό στο οικεία κατά περίπτωση ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απόφαση

        Απόφαση Διορισμού του/της δικαιούχου της άδειας στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Με την απόφαση αυτή, της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι ο/η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό στο οικεία κατά περίπτωση ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Η απόφαση διορισμού βρίσκεται στον Υπηρεσιακό Φάκελο του/της ιδιωτικού/ής Εκπαιδευτικού που τηρείται στην Δ/νση Εκπαίδευσης. Στην απόφαση διορισμού του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού θα πρέπει να αναγράφεται το υποχρεωτικό διδακτικό του/της ωράριο. Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός δεν έχει παράσχει συνεχόμενο διδακτικό έργο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών κατά το σχολικό έτος για το οποίο αιτείται χορήγησης άδειας ανατροφής, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλεται και το διοριστήριο του τελευταίου σχολικού έτους κατά το οποίο εργάστηκε στο σχολείο του/της πριν να του/της χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια (άνευ αποδοχών, αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης, κυοφορίας, λοχείας).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 5 Απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα του/της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας"). Απόφαση

        Απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα του/της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας").

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 6 Χορήγηση άδειας κύησης και λοχείας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός. Απόφαση

        Χορήγηση άδειας κύησης και λοχείας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η άδεια κύησης και λοχείας καθώς και όλες οι άλλες άδειες (αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης,) που έχουν εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός, βρίσκονται στον Υπηρεσιακό Φάκελο του/της ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού που τηρείται στην Δ/νση Εκπαίδευσης και, ενίοτε, απαιτείται η προσκόμισή τους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος/η, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 8 Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή/τριας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη του ξένου σχολείου για να αναπληρώσει τον/τη δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του/της. Απόφαση

        Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή/τριας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη του ξένου σχολείου για να αναπληρώσει τον/τη δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του/της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Με την απόφαση πρόσληψης αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού, για το χρονικό διάστημα απουσίας του/της αναπληρούμενου/ης, η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 9 Σύμβαση εργασίας του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Σύμβαση εργασίας του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια χορήγησης της άδειας ανατροφής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8181

       • 10 Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου όπου υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός με το οποίο διαβιβάζονται η αίτησή του/της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Έγγραφο

        Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου όπου υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός με το οποίο διαβιβάζονται η αίτησή του/της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4084

       • 11 Τα έντυπα Ε3, και. ανά περίπτωση, Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό έτος, κατά το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Τα έντυπα Ε3, και. ανά περίπτωση, Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό έτος, κατά το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η προσκόμιση των Ε4 και Ε9 απαιτείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Σε αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα απαραίτητα τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας κατάθεσης. Η σύμβαση εργασίας και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να συμφωνούν ως προς τις ώρες διδασκαλίας με το διοριστήριο του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του διοριστηρίου, θα πρέπει να τροποποιούνται και τα αντίστοιχα δεδομένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8181

       • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

        Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School".

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

       • Νόμος 127 4763 2020 254 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ως προς την ονομασία των ξένων σχολείων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

       • Νόμος 90, παρ. 1 4485 2017 114 Α

        Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

       • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

        Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 156).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

       • Νόμος 6, παρ. 1 4210 2013 254 Α

        Περιγραφή Συμπληρώνει το άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και αφορά στη χορήγηση επιπλέον άδειας ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός, σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100254

       • Νόμος 36, παρ. 1 3996 2011 170 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων». Αφορά στην προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

       • Νόμος 2, παρ. 3 και 5 3697 2008 194 Α

        Περιγραφή Κατάργηση ειδικών λογαριασμών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100194

       • Νόμος 53, παρ. 2 3528 2007 26 Α

        Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 53 καθορίζονται οι διευκολύνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τους εξής νόμους: ν. 4210/2013 ά. 6, παρ. 1, ν.4305/2014 ά. 26, ν.4590/2019 ά. 34 και 76 και ν.4674/2020 ά. 47.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

       • Νόμος 9, παρ. 22, εδαφ. α 2817 2000 78 Α

        Περιγραφή Υπαγωγή των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ξένα σχολεία στις διατάξεις του ν. 682/1977.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100078

       • Νόμος 53, παρ. 2, εδαφ. α' και δ' 2721 1999 112 Α

        Περιγραφή Στην παρ. 2 της οικείας διάταξης ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α έως δ και με την εξαίρεση των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι αυτούς διατάξεις. Στην περίπτωση α παρέχεται στους τακτικούς εκπαιδευτικούς το δικαίωμα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές και με την περιπτ. δ το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100112

       • Νόμος 15, παρ. 1 1483 1984 153 Α

        Περιγραφή «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων». Αναφέρεται στην απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, καθώς και της καταγγελίας της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζομένου πατέρα από τον εργοδότη του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη στον οποίο ο/η εργαζόμενος/η γονέας προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει τη διάρκεια της προστασίας του πρώτου εδαφίου, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο ο/η εργαζόμενος/η γονέας προσλαμβάνεται, και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή στις οικογενειακές υποχρεώσεις του εργαζόμενου γονέα. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36, παρ. 1, του Ν. 3996/2011.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100153

       • Νόμος 30, 31, 35, 37 682 1977 244 Α

        Περιγραφή «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων». Αναφέρονται αντίστοιχα στη σχέση εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, στη συμπλήρωση των κενών θέσεων, στις άδειες και την αναπλήρωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στο προσωπικό των ισότιμων σχολείων. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τον ν. 4713/2020, ά. 10, παρ. 1,2 και ά. 11.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

       • Νόμος 4862 1931 2 Α

        Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 67116/ΙΒ/22-5-2008 2008 1033 Β

        Περιγραφή Συμπλήρωσε την αρ. 123028/ΙΒ/17-11-2006 (ΦΕΚ 1752 Β’).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201033

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 123028/ΙΒ/17-11-2006 2006 1752 Β

        Περιγραφή Τρόπος διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.). Συμπληρώθηκε με την αριθμ. 67116/ΙΒ/22-5-2008 (ΦΕΚ 1033 Β’).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201752

       • Εγκύκλιος 1131/Ν1/05-01-2022 2022

        Περιγραφή Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στις αποφάσεις άδειας ανατροφής και συνδικαλιστικής άδειας.

        Νομικές παραπομπές https://www.minedu.gov.gr/idiwtikh-ekpaideysh/idiwtikoi-ekpaideytikoi/53867-03-11-22-enimerosi-gia-tin-ilektroniki-diakinisi-dikaiologitikon-dapanon-pou-aforoyn-adeias-anatrofis

       • Εγκύκλιος 37637/Ν1/8-3-2019 2019

        Περιγραφή Εγκύκλιες οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΛΒ4653ΠΣ-3ΧΩ

       • Εγκύκλιος 52422/Ν1/30-3-2018 2018

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ξένων Σχολείων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/73ΨΩ4653ΠΣ-ΜΟ2

       • Εγκύκλιος Φ.18/73943/Δ5/4-7-2011 2011

        Περιγραφή Διευκρινίσεις για τη χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού. Περιγράφεται η σχετική διαδικασία και δίνονται διευκρινίσεις στις κατά τόπο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Δεν έχει αναρτηθεί στη "Διαύγεια".

        Νομικές παραπομπές https://www.minedu.gov.gr/idiwtikh-ekpaideysh/idiwtikoi-ekpaideytikoi/53865-03-11-22-diefkriniseis-gia-tin-xorigisi-enneaminis-adeias-anatrofis-paidioy

       • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/την εκπαιδευτικό στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο έχει υποχρέωση να τη διαβιβάσει στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της και την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού της προσωπικού.

        Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου (ή ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος) διαβιβάζει την αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

        Σημειώσεις Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέχει ο/η δικαιούχος της άδειας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούχου και συζύγου κ.ο.κ.)

        Όχι Όχι


       • 3 Συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης με τα δικαιολογητικά που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμπληρώνει τον φάκελο της αίτησης του/της δικαιούχου με τα δικαιολογητικά αρμοδιότητάς της (π.χ. διοριστήριο δικαιούχου στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο, διοριστήριο αναπληρωτή/-τριας), ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και κατόπιν διαβιβάζει τον φάκελο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

        Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προβαίνει σε ψηφιοποίηση της αίτησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου και με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία)

        Όχι Όχι


       • 4 Καταχώριση της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Στην περίπτωση που η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποσταλούν σε φυσική μορφή, ψηφιοποιούνται από το Τμήμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ και κατόπιν εισάγονται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ.

        Όχι Όχι


       • 5 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τη συνδρομή των κείμενων νομοθετικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στη/στον δικαιούχο.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που λείπει κάποιο δικαιολογητικό αναγκαίο για τη χορήγηση της άδειας επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία ζητάει την προσκόμισή του.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης χορήγησης της άδειας, εάν διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την απόφαση άδειας ανατροφής, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Διευθυντής.

        Σημειώσεις Η άδεια χορηγείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

        Ναι Όχι


       • 8 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Διευθυντής. Στην αρνητική απάντηση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση αδυνατεί να προβεί στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας ανατροφής. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στην/στον αιτούσα/αιτούντα και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

        Σημειώσεις Εκδίδεται αρνητική απάντηση, σε περίπτωση που δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ανατροφής.

        Ναι Ναι


       • 9 Διεκπεραίωση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 10 Διαβίβαση της απόφασης χορήγησης της άδειας στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον/στη δικαιούχο και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο

        Όχι Όχι


       • 11 Κοινοποίηση της απόφασης και των δικαιολογητικών χορήγησης στην ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘ και στη Διεύθυνση Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στις οικονομικές Δ/νσεις της ΚΥ του ΥΠΑΙΘ διαβιβάζεται η απόφαση χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές μαζί με τα κατά νόμο αναγκαία δικαιολογητικά χορήγησης της άδειας. Στην περίπτωση που μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και δικαιολογητικά αναγκαία για τον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών και την ενταλματοποίηση της δαπάνης, αυτά προωθούνται προς τις ανωτέρω Οικονομικές Υπηρεσίας για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.