Χορήγηση υποτροφιών για διδακτορική έρευνα, βραχείας διάρκειας, ΙΚΥ-Fulbright

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09161d2f-76a3-4faa-b47d-00952c29e865 916127

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υποτροφιών / Τμήμα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Fulbright Greece, υλοποιούν από κοινού πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece», που αφορούν σε βραχεία κινητικότητα υποψήφιων διδακτόρων στις ΗΠΑ. Κατ έτος προκηρύσσονται πέντε (5) υποτροφίες διάρκειας έξι (6) μηνών για πραγματοποίηση έρευνας σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υποτροφιών / Τμήμα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας για διδακτορική έρευνα, στις ΗΠΑ, βραχείας διάρκειας, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-Fulbright Greece

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή βασικού πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) και μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ΑΕΙ ή πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης (integrated master) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω)

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εγγραφή σε Ελληνικό ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, το θέμα της διατριβής καθώς και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχουν οριστεί τουλάχιστον 1 έτος και όχι περισσότερα από τέσσερα έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Αποδοχή από Φορέα Υποδοχής στις ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο) προκειμένου οι υποψήφιοι να διεξαγάγουν έρευνα διάρκειας έξι μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής τους

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας·

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι αιτούντες υποψήφιοι αν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή το Fulbright Greece να έχουν εκπληρώσει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις τους·

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι -Έλληνες πολίτες- έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Οι αιτούντες δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου Φορολογικά πιστοποιητικά

       Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) και αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ΑΕΙ ή πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης (integrated master) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) και αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ΑΕΙ ή πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης (integrated master) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Τρεις (3) συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα) εκ των οποίων, η μία από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής διατριβής Βεβαίωση

       Τρεις (3) συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα) εκ των οποίων, η μία από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής διατριβής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο) στις ΗΠΑ Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο) στις ΗΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση του Ελληνικού ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, και όπου θα προκύπτει ότι ο ορισμός της έχει γίνει τουλάχιστον ένα (1) έτος και όχι περισσότερα από τέσσερα (4) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Ελληνικού ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, και όπου θα προκύπτει ότι ο ορισμός της έχει γίνει τουλάχιστον ένα (1) έτος και όχι περισσότερα από τέσσερα (4) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 8 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 1000 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι του υποψηφίου μετά την έρευνα και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ερευνητική πρόταση, έως 1000 λέξεις, όπου θα παρουσιάζεται η έρευνα που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ Έκθεση

       Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 1000 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι του υποψηφίου μετά την έρευνα και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ερευνητική πρόταση, έως 1000 λέξεις, όπου θα παρουσιάζεται η έρευνα που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 30774/Ζ1 2023 1928 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ και σε Αμερικανούς υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο προγράμματος υποτροφιών με τίτλο: «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201928

       ΑΔΑ Ψ5ΖΦ46ΜΤΛΗ-Κ4Ν

      • 1 Κατάρτιση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτίζεται το περιεχόμενο, οι όροι και οι διάταξεις της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του FULBRIGHT GREECE (https://www.iky.gr, https://www.fulbright.gr). Παράλληλα αποστέλλεται ενημερωτικό email σε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και σε σχετικά μέσα ενημέρωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και πληρότητας των φακέλων των υποψηφίων με βάση τα σχετικά κριτήρια της προκήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση και Δημοσίευση προσωρινών πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο επιλεξιμότητας καταρτίζονται οι πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων υποψηφίων, οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και του FULBRIGHT GREECE. Μετά την έγκρισή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων μη επιλέξιμων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβάλλονται από μη επιλέξιμους υποψηφίους

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση οριστικών πινάκων επιλέξιμων και η επιλέξιμων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες επιλέξιμων κιαι μη υποψηφίων με την έγριση του ΔΣ του ΙΚΥ και του FULBRIGHT GREECE, οι οποίοι αναρτώνται στηνιστοσελίδα του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια ποιοτικής αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιλέξιμες αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή, της οποίας τα μέλη ορίζονται από το ΙΚΥ και το Fulbright Greece, βάσει των εξής κριτηρίων: (α) Πτυχίο από 6,50 έως 10 μόρια, κατ’ αντιστοιχία του βαθμού του πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, (β) Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος 0-30 μόρια και (γ) Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος 0-20 μόρια.

       Όχι Όχι


      • 8 Κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και δημοσίευσή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, ο οποίος μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και του Fulbright Greece, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 9 Διενέργεια συνέντευξης των πρώτων 25 του πίνακα κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε σειρά κατάταξης 1 έως 25. Η συνέντευξη πραγματοποιείται διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα από κοινή επιτροπή ΙΚΥ- Fulbright Greece, της οποίας τα Μέλη ορίζονται από τους δύο φορείς, και μοριοδοτείται με 40 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάρτιση τελικου πίνακα κατάταξης και δημοσίευσή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων καταρτίζεται ο πίνακας κατάταξης των 25 υποψηφίων, βάσει της συνολικής μοριοδότησής τους, ο οποίος στη συνέχεια κυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και του Fulbright Greece και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή συμβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι επιλεγέντες υποψήφιοι (οι πέντε πρώτοι στη σειρά κατάταξης) καλούνται να υπογράψουν συμβάσεις υποτροφίας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Fulbright Greece, όπου εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταβολή ποσού υποτροφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα μηνιαία τροφεία και το κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη των δαπανών πρώτης εγκατάστασης θα καταβληθούν εφάπαξ πριν την μετάβαση των Ελλήνων υποτρόφων στις ΗΠΑ.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος ολοκλήρωσης του προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται οι εκθέσεις πεπραγμένων των υποτρόφων και αξιολογέιται η ποιοτική υλοποίηση του προγράμματος.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.