Χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfef15f0b-1d1d-4803-8d8c-3a87765ccb9b 150114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

130 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Το ΙΚΥ θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση υποτροφιών μικτού ποσού χιλίων ευρώ (€1.000) μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Προγράμματος:

1.1 Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 1.2 Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. 1.3 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ. 1.4 Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι επταετής και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) κύκλους, έκαστος των οποίων αφορά στην χορήγηση δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας και συνολικά σε οκτώ (8) υποτροφίες για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Φορολογικές Έχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 1.1.2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23), μετά την 1.1.2022 για τον Β’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2023-24), μετά την 1.1.2023 για τον Γ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-25), μετά την 1.1.2024 για τον Δ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-25).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Δεν κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

       Όχι Όχι

      • 4 Εισοδηματικές Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος, ήτοι το 2020 για τον Α’ Κύκλο, το 2021 για τον Β’ Κύκλο, το 2022 για τον Γ΄ Κύκλο και το 2023 για τον Δ΄ Κύκλο («Φορολογικό Έτος»).

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

       Όχι Όχι

      • 7 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις Έκθεση

       Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-πρότασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βεβαίωση

       Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • Υπουργική Απόφαση 91811 2022 3983 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27.5.2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ).

       ΑΔΑ Ψ69Χ46ΜΤΛΗ-Φ7Λ

      • 1 Δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσιεύεται η Πρόκληση Υποβολής Αιτήσεων με διατύπωση των όρων υποβολής, των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ποιοτικής αξιολόγησης και επιλογής των υποτρόφων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και αξιολόγηση Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των Αιτήσεων διενεργείται από το ΙΚΥ, το οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων καθώς και Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση επιλέξιμων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων Αιτήσεων θα γίνει εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, βάσει των εξής κριτηρίων: 2.1 Βαθμός πτυχίου: 10-20 μόρια με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, πολλαπλασιαζόμενος ο βαθμός πτυχίου επί δύο (2). 2.2 Βιογραφικό σημείωμα: 0-30 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση. 2.3 Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής: 0-50 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και ειδικότερα (α) αρτιότητα και πρωτοτυπία: 0 – 20 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, (β) ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα: 0 – 30 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση οριστικών πινάκων επελεγέντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΙΚΥ αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή συμβάσεων με τους επιλεγέντες υποτρόφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υπότροφοι καλούνται εντός προθεσμίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ να συνάψουν σύμβαση υποτροφίας, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

       Σημειώσεις Καταβολή ποσού σε τριμηνιαία βάση

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.