ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
46278
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Ιστοσελίδα https://www.ypes.gr/
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302131364964
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dioikisi@ypes.gr
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 10183 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 27, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 2
Ταχυδρομικός κώδικας 10183
Αναγνωριστικό ΥΠ.ΕΣ.
ΑΦΜ 090056250
Ημερομηνία ίδρυσης 2017-11-23
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Σκύλων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης Σκύλων και Γατών
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
Άρση κυκλοφορίας οχημάτων του στενού δημόσιου τομέα
Άσκηση Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
Έγγραφη στο δίκτυο καινοτομίας
Έγκριση Απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Έγκριση Απολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Έγκριση Προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Έγκριση Προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Έκδοση άδειας γάμου Έλληνα/ίδας
Έκδοση άδειας γάμου αλλοδαπού/ής κατοίκου Ελλάδας
Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Αίτηση ετεροδημότη
Αγορά Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία
Αγορά Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας αρ.22 του Κ.Ε.Ι
Ανάρτηση καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Ανταλλαγή Ακινήτων Δήμων
Ανταλλαγή Ακινήτων Περιφερειών
Αντικατάσταση Πιστοποιημένου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Απευθείας Αγορά Ακινήτου από Δήμο
Απευθείας Αγορά Ακινήτου από Περιφέρεια
Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου
Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια
Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο
Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια
Απευθείας Εκποίηση Ακινήτου Δήμου
Απευθείας Εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια
Απευθείας Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Δήμο
Απευθείας Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Περιφέρεια
Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια
Απευθείας Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης κλπ
Απευθείας εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες
Αποκατάσταση Θυμάτων Ολοκαυτώματος που Κατείχαν στο Παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας
Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων δήμων
Διαγραφή ανύπαρκτων από τα μητρώα αρρένων
Διαγραφή λόγω θανάτου (από τα Δημοτολόγια)
Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας από τα μητρώα αρρένων
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Δωρεά Ακινήτου σε Δήμο
Δωρεά Ακινήτου σε Περιφέρεια
Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Ακινήτου Περιφέρειας
Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Ακινήτου
Εγγραφή Ελλήνων Εκλογέων εκτός ελληνικής Επικράτειας
Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού
Ειδικές περιπτώσεις κτήσης Ιθαγένειας (Άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/04)
Ειδικές περιπτώσεις κτήσης Ιθαγένειας (Άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/04)
Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία
Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου
Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης κυλικείων δημόσιων σχολείων
Εκμίσθωση Καλλιεργήσιμης Γης των Δήμων
Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο με Δημοπρασία
Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Εκποίηση Ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία
Εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Δήμο με Δημοπρασία
Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών
Επιβολή Δικαιώματος Βοσκής
Επιβολή Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων, Ιαματικών ή μη Υδάτων από Τοπικές Πηγές
Επιβολή Εκούσιων Εισφορών για την Εκτέλεση Δημοτικών ή Κοινοτικών Εργων
Επιβολή Τέλους στα Παροπλισμένα Πλοία
Επιλογή Επόπτη ΟΤΑ
Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης
Καθορισμός Διοικητικών Ορίων Δήμων
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού
Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου
Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Δήμων
Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Περιφερειών
Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των Περιφερειών
Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δήμων
Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών ιδρυμάτων
Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των συνδέσμων των δήμων
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από Αλλοδαπούς λόγω Φοίτησής τους στην Ελλάδα
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Γέννησης και Φοίτησης στην Ελλάδα
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση, Λόγω Aποφοίτησης από Eλληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία
Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία
Μετάταξη υπαλλήλου ΟΤΑ Α βαθμού σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας
Μεταβίβαση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου
Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ' άρθρο 5 του ν. 1894/1990
Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ' άρθρο 71 του ν. 4483/2017
Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους
Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
Μεταδημότευση υποψηφίου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Μετατόπιση Περιπτέρου
Οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού των Δήμων
Οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού των Περιφερειών
Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων
Ονοματοδοσία οδών και πλατειών
Οργάνωση εργαστηρίου καινοτομίας
Παραλειφθέντες Εκλογείς
Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις Ψυχαγωγικού Περιεχομένου με δημοπρασία
Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων
Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου κατόπιν δημοπρασίας
Παραχώρηση με Δημοπρασία Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης κλπ
Παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Α βαθμού
Παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Β βαθμού
Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Α βαθμού
Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Β βαθμού
Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
Πιστοποίηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Πιστοποιητικό εντοπιότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ενηλίκου
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές
Πολιτογράφηση Ομογενών Κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό
Πράξη έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς δημοπρασία για διεξαγωγή εκδηλώσεων.
Συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Σύνταξη και έγκριση απολογισμού Δήμων
Σύνταξη και έγκριση ισολογισμού Δήμων
Σύνταξη και έγκριση του απολογισμού των Περιφερειών
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες
Τιμητική Πολιτογράφηση
Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο
Χορήγηση Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκου
Χορήγηση σήματος λειτουργίας παιδικών χαρών
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που παρέχει ο φορέας
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Σκύλων
Άρση κυκλοφορίας οχημάτων του στενού δημόσιου τομέα
Έγκριση Απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Έγκριση Απολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Έγκριση Προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)
Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Αντικατάσταση Πιστοποιημένου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας
Εγγραφή Ελλήνων Εκλογέων εκτός ελληνικής Επικράτειας
Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
Ειδικές περιπτώσεις κτήσης Ιθαγένειας (Άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/04)
Ειδικές περιπτώσεις κτήσης Ιθαγένειας (Άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/04)
Επιλογή Επόπτη ΟΤΑ
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση
Παραλειφθέντες Εκλογείς
Πιστοποίηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών
Πολιτογράφηση Ομογενών Κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό
Πράξη έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Τιμητική Πολιτογράφηση
Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο
Χορήγηση σήματος λειτουργίας παιδικών χαρών
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

06. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
08. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
09. Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
02. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
03. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
10. Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
01. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
07. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
05. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
10ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.