Κατηγορία:Κατάλογος Διαδικασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
Page schema
Form: Διαδικασίες
CreateTitle Προσθήκη Διαδικασίας
EditTitle Επεξεργασία Διαδικασίας
standardInputs
Πρότυπο: process
format plain
Πεδίο: process_uuid
Label UUID Διαδικασίας
Form input
Input type text
Semantic property
Type Keyword
Πεδίο: process_id
Label Κωδικός Διαδικασίας
Form input
Input type text
Semantic property
Type Keyword
Πεδίο: process_ns
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_official_title
Label Επίσημος Τίτλος
Form input
Input type text
mandatory
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_status
Label Κατάσταση Διαδικασίας
Form input
Input type text
mandatory
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_alternative_titles
List
Display nonempty
Label Εναλλακτικοί Τίτλοι
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_description
Display nonempty
Label Περιγραφή Διαδικασίας
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_type
Display nonempty
Label Τύπος
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_trigger
Display nonempty
Label Έναυσμα
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_trigger_type
Display nonempty
Label Έναυσμα (τρόπος υποβολής)
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_org_owner
Display nonempty
Label Αρμόδιος δημόσιος φορέας
Form input
Input type dropdown
mandatory
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_org_owner_is_private
Display nonempty
Label ο αρμόδιος φορέας είναι ιδιωτικός
Form input
Input type checkbox
mandatory
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_org_owner_private
Display nonempty
Label Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας
Form input
Input type dropdown
mandatory
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_provision_org
Display nonempty
Label Φορείς που την παρέχουν
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_provision_org_owner_directory
Display nonempty
Label Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα διαδικασίας
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_provision_org_directory
Display nonempty
Label Υπηρεσία/ οργανική μονάδα φορέα που παρέχει την υπηρεσία
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_provision_org_group
List
Display nonempty
Label Σημεία εξυπηρέτησης
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_provided_to
List
Display nonempty
Label Σε ποιους παρέχεται
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_tax_type
List
Display nonempty
Label Κατηγοριοποιήσεις
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_usage
Label Xρήσεις
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_output_type
List
Display nonempty
Label Έξοδοι
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_validity_duration_type
Display nonempty
Label Διάρκεια Ισχύος:
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_validity_duration_value
Display nonempty
Label Διάρκεια Ισχύος(τιμή):
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_validity_duration_unit
Display nonempty
Label Διάρκεια Ισχύος(τιμή):
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_source
Display nonempty
Label Πηγή
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_output_registries
List
Display nonempty
Label Μητρώα που τηρούνται
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_remarks
Display nonempty
Label Παρατηρήσεις
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_deadline
Display nonempty
Label Προθεσμία υλοποίησης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_deadline_type
Display nonempty
Label Προθεσμία υλοποίησης (είδος)
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_estimated_implementation_time
Display nonempty
Label Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_estimated_implementation_time_type
Display nonempty
Label Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης (είδος)
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_sdg_resource
Label Τα έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης που είναι γενικώς διαθέσιμα σε περίπτωση διαφοράς με τις αρμόδιες αρχές
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_sdg_resource_other
Label Τα έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης που είναι γενικώς διαθέσιμα σε περίπτωση διαφοράς με τις αρμόδιες αρχές (άλλο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_sdg_notes
Label Περιγραφή
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_sdg_lack_of_response_rule
Label Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_sdg_lack_of_response_rule_other
Label Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες (άλλο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_provided_language
Label Παρέχεται σε γλώσσες
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_life_events
List
Display nonempty
Label Συμβάντα ζωής
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_border_provision
Label Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_code_kaed
Label Κωδικός ΚΑΕΔ
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_bpmn_source
Display nonempty
Label Πηγή BPMN
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
AllowedValue EUGO
Πεδίο: process_bpmn_file
Display nonempty
Label Αρχείο BPMN
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πεδίο: process_bpmn_digital_source
Display nonempty
Label Πηγή BPMN Ψηφιακών Βημάτων
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
AllowedValue EUGO
Πεδίο: process_bpmn_digital_file
Display nonempty
Label Αρχείο BPMN Ψηφιακών Βημάτων
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πεδίο: process_total_duration_steps_min
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης βημάτων (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_total_duration_steps_max
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης βημάτων (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_total_duration_steps_type
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης βημάτων (είδος)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_total_duration_steps_digital_min
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης ψηφιακών βημάτων (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_total_duration_steps_digital_max
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης ψηφιακών βημάτων (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_total_duration_steps_digital_type
Label Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης βημάτων (είδος)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_cost_min
Label Συνολικό κόστος (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_cost_max
Label Συνολικό κόστος (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_total_number
Label Συνολικός αριθμός παραβόλων
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_total_number
Label Συνολικός αριθμός δικαιολογητικών
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_prerequisite_total_number
Label Συνολικός αριθμός δικαιολογητικών υπό προυποθέσεις
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_guarantee
Label Συνολικό κόστος παραβόλων με τιμή Εγγυητική επιστολή
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_step_total_number
Label Συνολικός αριθμός βημάτων
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_step_digital_total_number
Label Συνολικός αριθμός ψηφιακών βημάτων
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_see_also
Label Δείτε επίσης
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πρότυπο: process_conditions
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Προϋποθέσεις
'Add another' button Προσθήκη Προϋπόθεσης
Connecting property
Πεδίο: process_conditions_type
Display nonempty
Label Είδος
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_conditions_name
Display nonempty
Label Προϋπόθεση
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_conditions_num_id
Display nonempty
Label A/A
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_conditions_alternative
Label Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_conditions_alternative_of
Display nonempty
Label Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση της
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_conditions_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πρότυπο: process_evidences_cost
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Παράβολα-Τέλη
'Add another' button Προσθήκη Παραβόλου
Connecting property
Πεδίο: process_evidence_cost_num_id
Display nonempty
Label Α/Α
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_alternative
Label Αποτελεί εναλλακτικό παράβολο
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_evidence_cost_alternative_of
Display nonempty
Label Αποτελεί εναλλακτικό παράβολο του
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_code
Display nonempty
Label Kωδικός παραβόλου
Form input
Input type text
Semantic property
Type Keyword
Πεδίο: process_evidence_cost_type
Display nonempty
Label Είδος κόστους
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_cost_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_cost_calculation
Display nonempty
Label Υπολογισμός κόστους
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_cost_min
Display nonempty
Label Κόστος (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_max
Display nonempty
Label Κόστος (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_cost_payment_type
Display nonempty
Label Τρόπος πληρωμής
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_cost_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος παραβόλου
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πρότυπο: process_evidences
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Δικαιολογητικά
'Add another' button Προσθήκη Δικαιολογητικού
Connecting property
Πεδίο: process_evidence_num_id
Display nonempty
Label A/A
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_type
Display nonempty
Label Είδος
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_submission_type
Display nonempty
Label Κατάθεση
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_related_url
Display nonempty
Label Σχετικός σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πεδίο: process_evidence_related_process
Display nonempty
Label Σχετιζόμενη διαδικασία
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_evidence_note
Label Σημειώσεις
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_alternative
Label Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_evidence_alternative_of
Display nonempty
Label Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_evidence_owner
Label Κατατίθεται από
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_is_under_prerequisite
Label Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_evidence_prerequisite
Label Προϋπόθεση δικαιολογητικού
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_identification_type
Display nonempty
Label Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_evidence_identification_type_other
Display nonempty
Label Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής (άλλο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πρότυπο: process_rules
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Σχετική Νομοθεσία
'Add another' button Προσθήκη Νομοθεσίας
Connecting property
Πεδίο: process_rule_type
Display nonempty
Label Είδος
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_decision_number
Display nonempty
Label Αριθμός απόφασης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_decision_year
Display nonempty
Label Έτος απόφασης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Date
Πεδίο: process_rule_article
Display nonempty
Label Άρθρο
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_gazette_doc_issue
Display nonempty
Label Τεύχος ΦΕΚ
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_gazette_doc_number
Display nonempty
Label Αριθμός ΦΕΚ
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_rule_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πεδίο: process_rule_ada
Display nonempty
Label ΑΔΑ
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πρότυπο: process_steps
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Πώς Παρέχεται (Βήματα)
'Add another' button Προσθήκη Βήματος
Connecting property
Πεδίο: process_step_num_id
Display nonempty
Label Βήμα
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_exit
Display nonempty
Label Έξοδος από τη διαδικασία;
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_step_child
Display nonempty
Label Αποτελεί βήμα διακλάδωσης
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_step_previous_child
Display nonempty
Label Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_title
Display nonempty
Label Τίτλος
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_official
Display nonempty
Label Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_co_org
Display nonempty
Label Συναρμόδιος Φορέας
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_step_duration_min
Display nonempty
Label Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_duration_max
Display nonempty
Label Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_duration_type
Display nonempty
Label Μονάδα μέτρησης χρόνου
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_note
Label Σημειώσεις
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_implementation
Display nonempty
Label Τρόπος Υλοποίησης
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πρότυπο: process_steps_digital
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Πώς Παρέχεται Ψηφιακά (Βήματα)
'Add another' button Προσθήκη Βήματος
Connecting property
Πεδίο: process_step_digital_num_id
Display nonempty
Label Βήμα
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_digital_exit
Display nonempty
Label Έξοδος από τη διαδικασία;
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_step_digital_child
Display nonempty
Label Αποτελεί βήμα διακλάδωσης
Form input
Input type checkbox
Semantic property
Type Boolean
Πεδίο: process_step_digital_previous_child
Display nonempty
Label Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_title
Display nonempty
Label Τίτλος
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_official
Display nonempty
Label Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_co_org
Display nonempty
Label Συναρμόδιος Φορέας
Form input
Input type tokens
Semantic property
Type Page
Πεδίο: process_step_digital_duration_min
Display nonempty
Label Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (ελάχιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_digital_duration_max
Display nonempty
Label Απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (μέγιστο)
Form input
Input type text
Semantic property
Type Number
Πεδίο: process_step_digital_duration_type
Display nonempty
Label Μονάδα μέτρησης χρόνου
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_note
Label Σημειώσεις
Form input
Input type textarea
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_implementation
Display nonempty
Label Τρόπος Υλοποίησης
Form input
Input type dropdown
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_step_digital_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πρότυπο: process_provision_digital_locations
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Ψηφιακά σημεία παροχής
'Add another' button Προσθήκη Ψηφιακού σημείου παροχής
Connecting property
Πεδίο: process_provision_digital_location_title
Display nonempty
Label Τίτλος
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_provision_digital_location_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL
Πεδίο: process_provision_digital_location_description
Display nonempty
Label Περιγραφή
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πρότυπο: process_useful_links
multiple
format standard
Details for template in form
Ετικέτα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
'Add another' button Προσθήκη Χρήσιμου Συνδέσμου
Connecting property
Πεδίο: process_useful_link_title
Display nonempty
Label Τίτλος
Form input
Input type text
Semantic property
Type Text
Πεδίο: process_useful_link_url
Display nonempty
Label Σύνδεσμος
Form input
Input type text
Semantic property
Type URL

Σελίδες στην κατηγορία «Κατάλογος Διαδικασιών»

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 200 σελίδες, από 4.618 συνολικά.

(προηγούμενη σελίδα) (επόμενη σελίδα)

Α

(προηγούμενη σελίδα) (επόμενη σελίδα)
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.