Προσδιορισμός αποζημίωσης και συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3288c92-9990-41e4-b079-cc2a1ee04624 328892

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  24 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία απευθύνεται στους δήμους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή ιδιώτη και αφορά στα βήματα στα οποία προβαίνουν οι δήμοι σε συνέχεια της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ αυτών για α) τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και β) τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  1) Ο δήμος, ως αρμόδιος για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, έχει τη γενική επιμέλεια για την επίσπευση της διαδικασίας του καθορισμού της αποζημίωσης, της αναγνώρισης των δικαιούχων και της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (αρ. 14 παρ. 2 ν. 2882/2001).

  2) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί από την επομένη της κήρυξης της απαλλοτρίωσης να κινήσει τη διαδικασία των άρθρων 26 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν. 2882/2001) για να αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζημίωσης (άρθρο 7Α παρ. 3 ν. 2882/2001). 3) Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι: α) ο υπόχρεος να καταβάλει την αποζημίωση, β) ο υπερ ου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριούμενο (αρ. 14 παρ.1 ν. 2882/2001). 4) Η αποζημίωση δύναται να προσδιοριστεί και με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό, κατ’ άρθρο 23 του ν. 2882/2001.

  5) Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης και η αναγνώριση των δικαιούχων χωρούν με βάση τα κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2882/2001 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα (αρ. 16 παρ. 1 ν. 2882/2001).

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Προσδιορισμός αποζημίωσης και συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός διοικητικής του περιφέρειας.

       Επίσημος τίτλος

       Προσδιορισμός αποζημίωσης και συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμου εντός διοικητικής του περιφέρειας.


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,


       • Νόμος 13-25, 7-10 2882 2001 17 Α

        Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

       • 1 Κατάρτιση Έκθεσης Εκτίμησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωμένου ακινήτου, η οποία υποβάλλεται στη συνέχεια στο αρμόδιο δικαστήριο ως στοιχείο της Προδικασίας της δίκης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και συνεκτιμάται ως συμβουλευτική γνωμοδότηση.

        Σημειώσεις Η Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου της ύστερα από αίτηση του δήμου ή κάθε ενδιαφερόμενου. Εάν η εν λόγω έκθεση δεν συντάχθηκε για οποιονδήποτε λόγο μέσα σε σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες από την υποβολή της αίτησης για τη διενέργεια της εκτίμησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να χορηγεί έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα αξιών, στο δήμο και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 2 Κατάθεση αίτησης για προσωρινό προσδιορισμό αποζημίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η νομική υπηρεσία του δήμου υποβάλλει αίτηση στο μονομελές εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή μεγαλύτερο μέρος αυτής, για να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση των ακινήτων.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υπηρεσία, την αίτηση υποβάλλει δικηγόρος που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

        Όχι Όχι


       • 3 Κλήτευση φερόμενων ιδιοκτητών προς εμφάνισή τους στη δικάσιμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης σε χρόνο όχι βραχύτερο από είκοσι (20) ημέρες ούτε μικρότερο από σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να γίνει με επιμέλεια του δήμου επίδοση σε όσους φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα, κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 και 4 του ν. 2882/2001.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης μονομελούς εφετείου για τον προσωρινό προσδιορισμό αποζημίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δικαστήριο εκτιμά τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους και οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτηση, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

        Σημειώσεις Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπονται ένδικα μέσα.

        Όχι Όχι


       • 5 Κατάθεση αίτησης για οριστικό προσδιορισμό αποζημίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται, κι αν ακόμη δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης, να ζητήσει τον οριστικό προσδιορισμό αυτής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001. Αρμόδιο να προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση είναι το τριμελές εφετείο. Το δικόγραφο της αίτησης κατατίθεται στη γραμματεία του εφετείου.

        Σημειώσεις 1) Εάν η προθεσμία για την κατάθεσητης αίτησης παρήλθε άπρακτη, η αποζημίωση που προσδιορίστηκε προσωρινά καθίσταται οριστική για τον ενδιαφερόμενο που δεν άσκησε αίτηση. 2) Η εμπρόθεσμη αίτηση για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αιτούντος προς αύξηση ή μείωση μόνον υπέρ αυτού της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά. 3) Η αίτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης δύναται να ασκηθεί και απευθείας, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για προσωρινό προσδιορισμό αυτής ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την προσδιορίζει προσωρινώς.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση απόφασης εφετείου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το εφετείο εκτιμά τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους και οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία συζήτηση της αίτησης, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

        Σημειώσεις 1) Η έκδοση της οριστικής απόφασης δεν επιτρέπεται να βραδύνει περισσότερο από ένα (1) έτος από την κατάθεση της αίτησης. 2) Κατά της απόφασης του εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της Αναίρεσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 3) Μέχρι την πρώτη συζήτηση της αίτησης περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, κάθε άλλος ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται η δίκη για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης ως προς το ακίνητο για το οποίο ζητήθηκε ο προσωρινός του προσδιορισμός.

        Όχι Όχι


       • 7 Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης του εφετείου – ή κατόπιν δικαστικού ή εξώδικου συμβιβαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης – η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει εισήγηση για έγκριση δαπάνης του ποσού που απαιτείται για την παρακατάθεση αποζημίωσης των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ των δικαστικώς αναγνωρισθέντων ή των αληθινών δικαιούχων, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων.

        Σημειώσεις Προηγείται έλεγχος για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου και, σε περίπτωση που αυτές δεν προβλέπονται, προωθείται άμεσα τροποποίησή του.

        Όχι Όχι


       • 8 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για έγκριση δαπάνης του ποσού που απαιτείται για την παρακατάθεση αποζημίωσης των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί υπέρ των δικαστικώς αναγνωρισθέντων ή των αληθινών δικαιούχων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων.

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου εκδίδει είτε χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την καταβολή της αποζημίωσης των δικαστικώς αναγνωρισθέντων ή των αληθινών δικαιούχων είτε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης (με συνημμένο τον πίνακα παρακατάθεσης), σε περίπτωση που δεν εκδίδεται χρηματικό ένταλμα.

        Όχι Όχι


       • 10 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης


        Περιγραφή Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης γνωστοποίηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ότι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπόχρεου δήμου παρακατέθεσε την αποζημίωση, την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, καθώς και την αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων (άρ. 7 παρ. 1 του ν. 2882/2001).

        Σημειώσεις Με την υλοποίηση αυτού του βήματος συντελείται η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του δήμου.

        Όχι Όχι


       • 11 Καταχώρηση ΦΕΚ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το ΦΕΚ παρακατάθεσης αποζημίωσης ή πληρωμής του χρηματικού εντάλματος καταχωρείται στη μερίδα των δικαστικώς αναγνωρισθέντων ή των αληθινών δικαιούχων στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο και ταυτόχρονα τα τμήματα των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώθηκαν καταχωρούνται στη μερίδα του δήμου ως ιδιοκτησία του.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.