Αντικατάσταση πινακίδων αρ.κυκλοφορίας επιβ. αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων & μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30695c17-b7dd-4422-8967-f2c40bd6f2cd 369517

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 5

  Κόστος

  30.00
  -
  60.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτών. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χορηγούνται πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας και επανεκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τον καινούργιο αριθμό κυκλοφορίας, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

  Παρατηρήσεις

  Σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας, που τίθενται σε κυκλοφορία, σε αντικατάσταση άλλων ομοίων, αποχαρακτηρισθέντων, στο νέο τιθέμενο σε κυκλοφορία, αυτοκίνητο όχημα, θα χορηγούνται οι κρατικές πινακίδες που έφερε το αποχαρακτηρισθέν αυτοκίνητο όχημα.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος αιτείται την αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών. Για τα Νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης των νομικών προσώπων κατά περίπτωση.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, Διαβατήριο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ρυμουλκούμενών τους.

       Επίσημος τίτλος

       Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών χρειάζεται να είναι ο κάτοχος ή οι κάτοχοι του οχήματος

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων οχημάτων λοιπών κατηγοριών, χορηγούνται αντίστοιχες ανταλλακτικές, με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής των εξής δικαιολογητικών κατά περίπτωση: α.α. Για τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που φέρουν πινακίδες χρώματος πορτοκαλί, απαιτείται σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όχημα. ββ. Για πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων (ΔΟΚ-Ε, ΦΛ, Μ) υποβάλλονται από την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί οι πινακίδες, τα δικαιολογητικά της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης. γ.γ. Για τα αυτοκίνητα Αναπήρων Πολέμου (ΑΝ. Π.) και Πολιτικών Αναπήρων (Π.Α.) απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης. δ.δ. Για τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες των κατηγοριών Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.), Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π. και Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.) απαιτείται η υποβολή: 1. Σχετικής εγγράφου εγκρίσεως της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Αποδεικτικό εισπράξεως Δημοσίου Ταμείου των προβλεπομένων τελών................ γ. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης ανταλλακτικών πινακίδων, αναγράφεται σχετική παρατήρηση στο φάκελο του οχήματος και στην άδεια κυκλοφορίας. δ. Εάν πρόκειται για χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων λόγω φθοράς ή καταστροφής επιστρέφονται στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών οι παλιές πινακίδες. ε. Μετά από κάθε χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων οχημάτων λοιπών κατηγοριών (ΚΥ, ΑΝ. Π, Π.Α., ΔΟΚ, ΔΣ κ.λ.π.) ένεκα απώλειας ή κλοπής των ενάριθμων πινακίδων, η Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για τη διενέργεια από αυτή σχετικού ελέγχου ως προς το ενδεχόμενο καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων δια της χρησιμοποιήσεως των αντικατασταθεισών πινακίδων στο ίδιο ή άλλο όχημα. στ. Σε περίπτωση ανευρέσεως των κρατικών πινακίδων που είχαν απολεσθεί και εφόσον έχουν χορηγηθεί ανταλλακτικές, οι ευρεθείσες επιστρέφονται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και αχρηστεύονται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

        Όχι Όχι

       • 1 Λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς,καταστρ. για 1η φορά 30 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2992

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Λόγω κλοπ.,απώλ,φθορ.,καταστρ.για2η+επιπλέον φορά 60 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2993

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1

       • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας Άδεια κυκλοφορίας

        Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 9039

       • 3 Φθαρμένες ή κατεστραμένες Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Φθαρμένες ή κατεστραμένες Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 4332

       • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Συμπληρώνεται απο τον αιτούντα για την φθορά των Πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 7320

       • 5 Πρωτότυπη βεβαίωση Αστυνομικού τμήματος για την κλοπή ή την απώλεια. Βεβαίωση

        Πρωτότυπη βεβαίωση Αστυνομικού τμήματος για την κλοπή ή την απώλεια.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200036

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Ναι 9703

       • 6 Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου με κωδικό 2992 Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου με κωδικό 2992

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 7 Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου με κωδικό 2993 Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου με κωδικό 2993

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ποσοτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

        Ναι 7053

       • 8 Καταστατικό Ο.Ε. Ε.Ε. ή με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Καταστατικό Ο.Ε. Ε.Ε. ή με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 9 ΦΕΚ σύστασης και ανακοινώσεων μελών του Δ.Σ. για Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        ΦΕΚ σύστασης και ανακοινώσεων μελών του Δ.Σ. για Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Ναι 9338

       • 10 Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (εαν πρόκειται για Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., Τρ. Φ.Ι.Χ. ή επιβατικό δημοσίας χρήσης). Βιβλία

        Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (εαν πρόκειται για Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., Τρ. Φ.Ι.Χ. ή επιβατικό δημοσίας χρήσης).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200036

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Ναι 9676

       • Νόμος 45 4530 2018 59 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

       • Υπουργική Απόφαση 39170/850 1997 124 Β

        Περιγραφή Αναπροσαρμογή τελών για χορήγηση λόγω αντικατάστασης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ρυμουλκουμένων τους

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200124

       • Υπουργική Απόφαση 24177/667 2000 36 Β

        Περιγραφή Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών "πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων" όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις 26700/1984, 59561/317/24.2.1989, 30360/2797/30.5.1990, 15981/137/3.5.1991 και 19357/226/30.1.1991 όμοιες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200036

       • Υπουργική Απόφαση 1148065/ΕΞ 2019 4126 Β

        Περιγραφή Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών και διαδικασίας καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4530/2018.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204126

       • 1 Προσέλευση στο ΚΕΠ Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος ορθότητας πληρότητας δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση και επίδοση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει για τον ενδιαφερόμενο μια Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος η οποία παραδίδεται στον πολίτη είτε απο τον υπάλληλο μεταφορών είτε από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας με νέο αριθμό κυκλοφορίας για ιδιωτικά οχήματα

        Όχι Όχι


       • 7 Κατασκευή ανταλλακτικών πινακίδων με τον νέο αριθμό κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατασκευή ανταλλακτικών πινακίδων με τον νέο αριθμό κυκλοφορίας

        Όχι Όχι


       • 8 Αποστολή ή παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας και των ανταλλακτικών πινακίδων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή στο ΚΕΠ (εφόσον η διαδικασία έγινε μέσω ΚΕΠ) ή παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας και των ανταλλακτικών πινακίδων

        Όχι Όχι


       • 9 Παραλαβή της άδειας κυκλοφορία και των ανταλλακτικών πινακίδων απο το ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή της άδειας κυκλοφορία και των ανταλλακτικών πινακίδων απο το ΚΕΠ και ενημέρωση του ενδιαφερομένου

        Όχι Όχι


       • 10 Παράδοση άδειας κυκλοφορίας και ανταλλακτικών πινακίδων στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παράδοση άδειας κυκλοφορίας και ανταλλακτικών πινακίδων στον πολίτη

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.