Γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ae9c18b-2de0-4925-9494-5e5ab8c9c61f 105154 Notification of the commencement of operation of Intercity Bus Stations without fuel pump installations

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 11

Κόστος

Από 100 έως 350 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (άρθρο 189 του ν. 4442/2016), άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της. Επίσης, αφορά στη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας. Οι σταθμοί διακρίνονται σε κατηγορίες, βάσει του ετήσιου αριθμού επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως: 1η κατηγορία (μέχρι 150.000 επιβάτες), 2η κατηγορία (από 150.000 μέχρι 1.000.000 επιβάτες), 3η κατηγορία (από 1.000.000 μέχρι 3.000.000 επιβάτες), 4η κατηγορία (από 3.000.000 μέχρι 10.000.000 επιβάτες), 5η κατηγορία (από 10.000.000 και πάνω).

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Παρατηρήσεις

Η γνωστοποίηση απαιτείται : α) πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και β) πριν τη μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας του σταθμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας με τίτλο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (άρθρου 191 ν. 4442/2016 (Α΄ 230)) ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

Σημειώσεις

Ο φορέας δραστηριότητας υποβάλει τη Γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Notify Business ή έγχαρτα στο ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στην οικεία περιφερειακή Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της υπ’ αρ. πρωτ. 313214 (ΦΕΚ Β 5271/12.11.2021) υπουργικής απόφασης. Το ίδιο υπόδειγμα αφορά και τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής της αρχικής για τη λειτουργία του σταθμού, όπως μεταβολή στοιχείων, μεταβολή φορέα, μεταβολή τόπου δραστηριότητας κ.λπ. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων οφείλει να τηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 4, της υπ. αρ. πρωτ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271), μαζί με τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων λειτουργίας της εγκατάστασης, στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 194 (παρ. 3) του ν. 4442/2016, "Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)".

    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων, άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Η σύσταση επιχείρησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: www.gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας γνωστοποίησης να είναι κάτοχος κωδικών myAADE

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων, όπως καθορίζονται στο π.δ. 79/2004, (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κ.λπ.), προκειμένου για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας.


       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Συγκέντρωση και τήρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με το άρθρο 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.).


       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Στη περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων ή αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, πρέπει να τηρείται στην επιχείρηση το σχετικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφα, τόσο της μεταβολής γνωστοποίησης, όσο και άλλων γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της τρέχουσας μεταβολής.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

       Ναι Ναι

      • 6 Οικονομικές Ο φορέας του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων προμηθεύεται το απαιτούμενο παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο και καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο του παραβόλου (ανάλογα την κατηγορία Σταθμού), πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Άρθρο 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.


       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Ο φορέας του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων προμηθεύεται το απαιτούμενο παράβολο και στην περίπτωση υποβολής της γνωστοποίησης μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης μεταβολής και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην της μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Άρθρο 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.


       Ναι Ναι

      • 1 Παράβολο υπέρ δημοσίου (άρθρο 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (Β΄ 5271) κ.υ.α.), ανάλογα με την κατηγορία του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, όπως χαρακτηρίζονται βάσει του ετήσιου αριθμού επιβατών. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 100 € - 350 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 5η κατηγορία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων: 350€. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 350 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 3 4η κατηγορία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων: 300€. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 4 3η κατηγορία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων: 200€. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 5 2η κατηγορία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων: 150€. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 6 1η κατηγορία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων: 100€. Αναζήτηση του κατάλληλου e-παραβόλου στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου με επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και κατάλληλη επιλογή Δυναμικότητας του σταθμού και Περιφέρειας 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 1 Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, απαιτείται πριν την υποβολή γνωστοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 2 Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, υπό τον νέο εκμεταλλευτή. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, υπό τον νέο εκμεταλλευτή.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής, που αφορά στο φορέα δραστηριότητας και μόνο, απαιτείται εκ νέου η εκτύπωση, πριν την υποβολή γνωστοποίησης, της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (παρ. 1, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7140

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8, του άρθρου 107 του ν. 4495/2017. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8, του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.: Α. στη Βεβαίωση αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως σταθμός υπεραστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Β. η βεβαίωση συνοδεύεται από τα αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί πολεοδομικής νομιμότητας, καθώς και τα αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαιτείται. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαιτείται.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπ αρ. 465/1970 β.δ., απαιτείται στην περίπτωση που ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων βρίσκεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Έγκριση

       Υπεύθυνη Δήλωση ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 6 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην τεχνική έκθεση περιγράφεται η δομή και η κατηγορία του σταθμού, οι συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές του άρθρου 6 του π.δ. 79/2004 (Α` 62), οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του (όπως χώροι υγιεινής επιβατών και προσωπικού, αποθηκών χειραποσκευών επιβατών και αποθηκών ειδών καθαριότητος, ψυγείων, μηχανοστασίων θέρμανσης ή κλιματισμού, πυρόσβεσης και γενικά βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων), τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Σταθμού, η έδραση και η κατασκευή των κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης του (εφόσον υπάρχει) και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και τις κατόψεις των χώρων που αναφέρονται αναλυτικά στα εδάφια α) έως ε), στην παρ. 5, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α. Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού ότι η δραστηριότητα του Σταθμού είναι σύμφωνη με κείμενες διατάξεις. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού ότι η δραστηριότητα του Σταθμού είναι σύμφωνη με κείμενες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται, από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 79/2004 (Α` 62) και τα κατά περίπτωση διατάγματα. Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.: Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ` αρ. 170613/2013 (Β` 2505) κοινή υπουργική απόφαση από την αρμόδια Αρχή ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 υπουργική απόφαση (Β` 2471). Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως από 50.000 έως 149.999 επιβάτες εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων της 2ης και 3ης κατηγορίας απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων της 4ης και 5ης κατηγορίας, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 9 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. 7, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. 7, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 16085/Φ.700.1/2009 (Β 770) κοινή υπουργική απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 11 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., στη περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., στη περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης μεταβολής και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας (παρ. 8, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.). Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 7, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α., "Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 7053

      • 12 Μετά τη Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με. Βεβαίωση

       Μετά τη Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας, ο φορέας υποχρεούται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, να τηρεί στο χώρο του Σταθμού τη Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 59388/940/2020 (Β΄ 5407) υπουργική απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Μετά τη Γνωστοποίηση μεταβολής φορέα. Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή του σταθμού. Βεβαίωση

       Μετά τη Γνωστοποίηση μεταβολής φορέα. Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή του σταθμού.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, ο νέος εκμεταλλευτής υποχρεούται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, να τηρεί στο χώρο του Σταθμού τη Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 59388/940/2020 (Β΄ 5407) υπουργική απόφαση. Αφορά τη γνωστοποίηση μεταβολής του φορέα δραστηριότητας αποκλειστικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

       Ναι 9703

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία, ο νέος εκμεταλλευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία, ο νέος εκμεταλλευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) εκδίδεται και τηρείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας και στην οποία, ο νέος εκμεταλλευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νέου νομικού προσώπου, που εκμεταλλεύεται τον σταθμό, δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του πδ 79/2004.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 189 έως 196 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Τίτλος: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Στα άρθρα 189 έως 196 του εν λόγω νόμου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 12 τον νόμου 4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α), προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης για τη λειτουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς επίσης και η διαδικασία της μεταβολής γνωστοποίησης και αλλαγής φορέα δραστηριότητας των εν λόγω σταθμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 έως 8 79 2004 62 Α

       Περιγραφή Τίτλος: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων και Φορτοεκφόρτωση Εμπορευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100062

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 313214/2021 2021 5271 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων». Η απόφαση αυτή (άρθρο 10) κατήργησε την υπ. Αρ. πρωτ. 81590/1446/Φ.4.2/2015 (ΦΕΚ 3002 Β) απόφαση, αναφορικά με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205271

      • Υπουργική Απόφαση 59388/940 2020 5407 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας». Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα δεδομένα που καταχωρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο και αφορούν στα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών, στους σταθμούς οχημάτων, στα πλυντήρια, κ.λπ., καθώς και η έκδοση Βεβαίωσης καταχώρησης των δεδομένών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205407

      • Εγκύκλιος 13929/929 2014

       Περιγραφή Τίτλος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011, όπως ισχύει». Αφορά την προηγούμενη διαδικασία Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A51-%CE%95%CE%9E%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙΚ51-ΕΞΝ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας γνωστοποίησης


       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία. Ο φορέας δραστηριότητας υποβάλει τη Γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Notify Business ή έγχαρτα σε ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στην οικεία περιφερειακή Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Σημειώσεις Η υποβολή οποιασδήποτε γνωστοποίησης γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας Σταθμού μέσω Notify Business

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο, προς την αρμόδια υπηρεσία μέσω Notify Business

       Σημειώσεις Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ληψη γνωστοποίησης μεταβολής δεδομένων μέσω Notify Business

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία μέσω Notify Business

       Σημειώσεις Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα δραστηριότητας μέσω Notify Business

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης αλλαγής φορέα δραστηριότητας προς την αρμόδια υπηρεσία μέσω Notify Business

       Σημειώσεις Σε περίπτωση γνωστοποίησης για αλλαγή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας μέσω Notify Business

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας από τον φορέα δραστηριότητας προς την αρμόδια υπηρεσία μέσω Notify Business

       Σημειώσεις Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3, της υπ’ αρ. πρ. 313214/2021 (ΦΕΚ Β 5271) κ.υ.α.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση ηλεκτρονικού αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή Ε.Ψ.Π.

       Σημειώσεις Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Αφορά όλες τις γνωστοποιήσεις για έναρξη λειτουργίας ή μεταβολή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής φορέα και της μεταβολής τόπου δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση Γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή στις οικίες ελεγκτικές Υπηρεσίες

       Σημειώσεις Η αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε γνωστοποίηση αμελλητί, και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας και στην οικεία Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.