Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση39e2d21a-0ee2-415f-8600-76b499ccf8d7 439993 Certificate of no outstanding tax debts

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, ΚΕΠ, (Κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  2 λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

  Σημειώσεις

  - Στην περίπτωση που ο πολίτης επιλέξει να εξυπηρετηθεί από το ΚΕΠ: την αίτηση συμπληρώνει ηλεκτρονικά ο υπάλληλος ΚΕΠ και όχι ο πολίτης - Στην ψηφιακή αίτηση: ο πολίτης εισέρχεται στην Εθνική Ψηφιακή Πυλή gov.gr για την υποβολή της αίτησης -Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μέσω διαδικτύου τότε η εφαρμογή παρουσιάζει το μήνυμα: “Ο φορολογούμενος χρειάζεται να απευθυνθεί σε ΔΟΥ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ή Δελτίο ασύλου σε ισχύ, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες ΕΕ: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών: Διαβατήριο σε ισχύ και έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Τηρείται η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την έκδοση πιστοποιητικών, κατά το άρθρο 4 του ν. 2690/99.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Φορολογική ενημερότητα

       Επίσημος τίτλος

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών για την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο μέσω της πύλης gov.gr απαιτείται να κατέχει κωδικούς taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1274/2013, για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας πρέπει ο αιτών να έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής) τις τυχόν συνολικές ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση βασικές οφειλές του (τόσο ατομικές όσο και οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη για την καταβολή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) άνω των τριάντα (30) ευρώ.


        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Θα πρέπει ο αιτών να έχει υποβάλλει τις απαραίτητες δηλώσεις.


        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Δεν θα πρέπει να υφίσταται εις βάρος του αιτούντος δέσμευση έκδοσης αποδεικτικού από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 2523/1997 και 46 του ν. 4174/2013.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, συμπληρώνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός “99999”.


        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για Νομικό Πρόσωπο υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, ενώ εφόσον ενεργεί για εταιρεία Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.


        Όχι Όχι

       • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

        Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 3070

       • Νόμος 12 4174 2013 170 Α

        Περιγραφή Άρθρο 12 του ν.4174/2013 (Α΄170) "Αποδεικτικό ενημερότητας" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του 4583/2018 (Α΄212).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

       • Απόφαση 1274 2013 3398 Β

        Περιγραφή Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ 1065/2014 (Β΄642), ΠΟΛ 1265/2015 (Β΄2862), ΠΟΛ 1038/2016 (Β΄874), ΠΟΛ 1222/2017 (Β΄1/2018), Α.1277/2019 (Β΄2985), Α.1464/2019 (Β΄4820), Α.1265/2020 (Β΄5346), Α.1033/2021 (Β΄703), καθώς και την περ. 40-44 αρ. 1 και παρ. 8 αρ. 2 της Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

       • Απόφαση 1275 2013 3398 Β

        Περιγραφή Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1275/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ 1065/2014 (Β΄642), ΠΟΛ 1222/2017 (Β΄1/2018) και Α.1265/2020(Β΄5346).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

       • Εγκύκλιος 1124 2014

        Περιγραφή Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1124/2014

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A61%CE%97-%CE%A69%CE%A3

        ΑΔΑ ΒΙΦ1Η-Φ9Σ

       • Εγκύκλιος 1141 2016

        Περιγραφή Εγκύκλιος του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ΠΟΛ 1141/2016

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6143%CE%97-%CE%A3%CE%9B%CE%9B

        ΑΔΑ 6143Η-ΣΛΛ

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1002 2018 20 Β

        Περιγραφή Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1002/2018

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200020

       • Εγκύκλιος 2205 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ε.2205/2021

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A61%CE%A946%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%936

        ΑΔΑ ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6

       • Εγκύκλιος 1118 2016

        Περιγραφή Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1118/2016

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%956%CE%A3%CE%97-007

        ΑΔΑ ΨΕ6ΣΗ-007

       • Απόφαση 1278 2013 3398 Β

        Περιγραφή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1278/2013

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

       • Υπουργική Απόφαση 1123 2012 1665 Β

        Περιγραφή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1123/2012

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201665

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/6/14 2014 486 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200486

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ σε συνεργασία με τον πολίτη συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

        Όχι Όχι


       • 3 Εκτύπωση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει και παραδίδει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας στον πολίτη

        Όχι Ναι


       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

        Ναι Ναι


       • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

        Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

        Όχι Όχι


       • 5 Έναρξη αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο πολίτης επιλέγει το κουμπί "Συνέχεια" για να εμφανιστεί η φόρμα των στοιχείων του

        Όχι Όχι


       • 6 Συμπλήρωση πεδίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει τα 2 υποχρεωτικά πεδία που είναι: - η "Αιτία έκδοσης" που αποτελείται από 4 συγκεκριμένες επιλογές για να διαλέξει τη μία. Κατά την επιλογή μίας από αυτές την "είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης)" ενεργοποιείται και ένα επιπλέον πεδίο το "Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής" που είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου - ο "Φορέας που θα κατατεθεί" που είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου

        Όχι Όχι


       • 7 Υποβολή αίτησης και εκτύπωση φορολογικής ενημερότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Δίνονται στον πολίτη οι επιλογές: - να εκτυπώσει και να μεταφορτώσει τοπικά το αρχείο της παραγόμενης φορολογικής ενημερότητας. - να επιστρέψει να επαναλάβει την διαδικασία με άλλο συνδυασμό δεδομένων (άλλη χρήση).

        Όχι Ναι


       • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας Πρόσβαση μέσω gov.gr

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.