Αναγνώριση Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως ομοταγές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση968e6213-86ee-41a9-859e-805bedbbd4d5 592180

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  185
  -
  1024

  Εκτιμώμενος χρόνος

  120 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση ή μη ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ως ομοταγούς προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Παρέχεται σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

  Παρατηρήσεις

  Ο αιτών μπορεί να είναι είτε Ίδρυμα της αλλοδαπής (δια μέσω εκπρόσώπου του) που επιθυμεί το Ίδρυμα να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αναγνωρισμένων Ιδρμάτων του ΔΟΑΤΑΠ είτε πολίτης που επιθυμεί να γνωρίζει, πριν ξεκινήσει τις σπουδές ή κατά τη διάρκεια ων σπουδών του, κατά πόσον ένα Ίδρυμα κρίνεται ως ομοταγές προς τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Αναγνώρισης Ομοταγούς

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγνώριση Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως ομοταγές προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως ομοταγές

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Ο αιτών μπορεί να είναι είτε Ίδρυμα της αλλοδαπής (δια μέσω εκπρόσώπου του) που επιθυμεί το Ίδρυμα να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αναγνωρισμένων Ιδρμάτων του ΔΟΑΤΑΠ είτε πολίτης που επιθυμεί να γνωρίζει, πριν ξεκινήσει τις σπουδές ή κατά τη διάρκεια ων σπουδών του, κατά πόσον ένα Ίδρυμα κρίνεται ως ομοταγές προς τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.


        Όχι Όχι

       • 1 - 180 € ή 225 ή 405 € πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 184,32 € ή 230,40 € ή 414,72 €, αντίστοιχα) εφόσον η διαδικασία αναγνώρισης ή μη ενός Ιδρύματος γίνεται αυτεπάγγελτα στο πλαίσιο αναγνώρισης τίτλου/ων σπουδών - 1000 € πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 1024 €) εφόσον η διαδικασία εκκινηθεί με αίτημα αναγνώρισης του ομοταγούς ενός Ιδρύματος της αλλοδαπής προς τα Α.Ε.Ι της ημεδαπής. 185 € - 1024 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.doatap.gr/gr/paravola.php

        Όχι

       • Νόμος 3 3328 2005 80 Α


       • 1 Υποβολή αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο χρόνος υποβολής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του αιτούντος

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάθεση σε Ειδικό Εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού αναθέτει το αίτημα σε ειδικό εισηγητή.

        Σημειώσεις Το πλήθος των ειδικών εισηγητών είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το οριζόμενο στη νομοθεσία.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ειδικός εισηγητής πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες: α) επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, β) συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και γ) σύνταξη της εισήγησης.

        Όχι Όχι


       • 5 Προώθηση εισήγησης στην Εκτελεστική Επιτροπή


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Όταν η εισήγηση είναι πλήρης υποβάλλεται προς εξέταση στην Εκτελεστική Επιτροπή.

        Όχι Όχι


       • 6 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Εκτελεστική Επιτροπή εξετάζει την εισήγηση του ειδικού εισηγητή και τα υποβληθέντα στοιχεία, αποφασίζει για την αναγνώριση ή μη του Ιδρύματος ως ομοταγούς προς τα ΑΕΙ της ημεδαπής.

        Όχι Όχι


       • 7 Εισαγωγή της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο αρμόδιο Τμήμα του Δ.Σ. για κύρωση της απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εισάγεται στο αρμόδιο Τμήμα του Δ.Σ. για κύρωση.

        Όχι Όχι


       • 8 Κύρωση της απόφασης από την Ολομέλεια του Δ.Σ. και έκδοση εγγράφου παροχής σχετικής πληροφόρησης


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Ολομέλεια του Δ.Σ. κυρώνει την απόφαση του Τμήματος του Δ.Σ. και εκδίδεται έγγραφο παροχής πληροφόρησης για την αναγνώριση ή μη του ομοταγούς του Ιδρύματος προς τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

        Όχι Όχι


       • 1 Οδηγός Σπουδών του Ιδρύματος Άλλο

        Οδηγός Σπουδών του Ιδρύματος


        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.