Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1323bf6c-326d-4b5b-90d9-99dbe35667df 777529

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απευθείας μίσθωση ενός ακινήτου από Περιφέρεια (ΟΤΑ Β βαθμού). Απευθύνεται στις ίδιες τις Περιφέρειες καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πιθανό εκμισθωτή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010.
     
     Αποτελεί την προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Β Βαθμού

       Επίσημος τίτλος

       Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,


       • Νόμος 176, 225, 227, 273 3852 2010 87 Α

        Περιγραφή Είναι τα άρθρα που αναφέρονται: α) αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής β) έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ β΄ βαθμού γ) ειδική διοικητική προσφυγή και δ) στην περιουσία των Περιφερειών που ορίζει ότι εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα απόκτησης, διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, όπως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

       • Προεδρικό Διάταγμα 16 242 1996 179 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 16 ορίζει ότι για τη μίσθωση ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους απαιτείται δημοπρασία, καθώς και τις κατ` εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται δημοπρασία.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

       • Νόμος 3548 2007 68 Α

        Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

       • Νόμος 4270 2014 143 Α

        Περιγραφή Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

       • 1 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Συνεδρίαση και λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα και τους όρους της απευθείας μίσθωσης

        Όχι Όχι


       • 2 Ανάρτηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

        Σημειώσεις Δυνητικά η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ή δημοσιεύεται στο τύπο.

        Όχι Όχι


       • 3 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης δαπάνης για την μίσθωση που θα προκύψει.

        Όχι Όχι


       • 4 Ανάρτηση απόφασης Ανάληψης Δαπάνης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αναρτάται η απόφαση ανάληψης δαπάνης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Σημειώσεις Αποτελεί υποχρέωση των φορέων γενικής κυβέρνησης η ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων ανάληψης δαπάνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

        Όχι Όχι


       • 5 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατόπιν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας μίσθωση ακινήτου, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας/Τμήμα συντάσσει και προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών ακινήτων εντός τασσόμενης προθεσμίας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταθέτουν τις προσφορές τους.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών από Επιτροπή Αξιολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης και υποβολή της στην Οικονομική Επιτροπή.

        Όχι Όχι


       • 8 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των προκρινόμενων προσφορών.

        Όχι Όχι


       • 9 Ανάρτηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ανάρτηση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις προκρινόμενες προσφορές στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

        Όχι Όχι


       • 10 Πρόσκληση των ενδιαφερομένων για κατάθεση οικονομικών προσφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους.

        Όχι Όχι


       • 11 Διαπραγμάτευση ως προς το τίμημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαπραγμάτευση της Οικονομικής Επιτροπής του τιμήματος με όσους έχει προκριθεί η προσφορά τους.

        Όχι Όχι


       • 12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις υποβληθείσες προσφορές

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει είτε την επιλογή του τελικού εκμισθωτή, είτε την επανάληψη της διαδικασίας αν δεν επιτευχθεί οικονομικό αποτέλεσμα.

        Όχι Όχι


       • 13 Απόφαση επανάληψης διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αποφασίζεται η επανάληψη της διαδικασίας στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται οικονομικό αποτέλεσμα.

        Σημειώσεις Εκκινεί η διαδικασία από τη δημόσια πρόσκληση.

        Ναι Όχι


       • 14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου.

        Ναι Όχι


       • 15 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της απόφασης της Οικονομική Επιτροπή από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατ΄ άρθρο 225 του ν. 3852/2010.

        Ναι Όχι


       • 16 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση της Ο.Ε.

        Ναι Όχι


       • 17 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

        Σημειώσεις Μετά την απόρριψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διαδικασία για την απευθείας μίσθωση επαναλαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

        Ναι Όχι


       • 18 Απόφαση επανάληψης διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η απορριπτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία αποφασίζει την εκκίνηση της επαναληπτικής διαδικασίας.

        Ναι Όχι


       • 19 Ανάρτηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η εγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

        Ναι Όχι


       • 20 Πρόσκληση του επιλεγέντος εκμισθωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή προσκαλεί τον επιλεγέντα εκμισθωτή να προσέλθει για να υπογράψει την σύμβαση.

        Ναι Όχι


       • 21 Υπογραφή σύμβασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογραφή της σύμβασης απευθείας μίσθωσης μεταξύ του Περιφερειάρχη και του εκμισθωτή.

        Σημειώσεις Υπογραφή πρακτικών παράδοσης-παραλαβής ακινήτου στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.