Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b19f530-81fd-4eb9-a3b7-ad499f482774 919538

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας Και Ασφάλειας (Δ30)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  39.02

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

  Παρατηρήσεις

  Η χορήγηση αντιγράφου λαμβάνει χώρα όταν τα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της φωτογραφίας) του εντύπου της άδειας οδήγησης δεν είναι ευκρινή, λόγω φθοράς ή αλλοίωσης που μπορεί να έχουν υποστεί.

  Διάρκεια Ισχύος

  15 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή, στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω Φθοράς ή Αλλοίωσης, Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς, Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω αλλοίωσης, Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω Φθοράς ή Αλλοίωσης


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο αδειών οδήγησης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        C2

        ,,


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών να έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Έχει ιδιότητα σπουδαστή ή μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Γεωγραφικές Ο αιτών να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.


        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Ο αιτών να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.


        Όχι Όχι

       • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή κατάθεση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Ενιαίο - Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39.02 €

        Κωδικός e-παραβόλου 38

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

        Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

        Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για υπηκόους τρίτης χώρας. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 3 Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

        Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 4 Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο να πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα. Άδεια διαμονής

        Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο να πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., ή έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ή Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4178

       • 5 Πρωτότυπη βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Αποδεικτικό σπουδών

        Πρωτότυπη βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 2825

       • 6 Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. Φωτογραφίες

        Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 7 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986). Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι: 1. Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 2. Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης), ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. 3. Δεν κατέχει / Κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας ……………… * 4. Επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

        • Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας, αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση
        Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την συμπληρώσει στην παρούσα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 8 Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης. Αίτηση

        Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο πρόσωπο. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

       • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

        Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100120

       • Υπουργική Απόφαση 50984/7947 2013 3056 Β

        Περιγραφή Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203056

       • Υπουργική Απόφαση Π.Ο.Λ 1163 2013 1675 Β

        Περιγραφή Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 2016

        Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων …την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18623/2372 2008 1697 Β

        Περιγραφή Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201697

       • Υπουργική Απόφαση 16110/1967 2020 952 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφών του εντύπου, των αναγραφόμενων στο έντυπο πληροφοριών και της διαδικασίας χορήγησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200952

       • Νόμος 42 έως 47 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή φυσικής αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος ψηφιακά στη διαδρομή: https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος Ορθότητας και Πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 5 Πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση.

        Σημειώσεις Αυθημερόν.

        Όχι Όχι


       • 6 Επίδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον ενδιαφερόμενο μια Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος.

        Σημειώσεις Αυθημερόν.

        Όχι Όχι


       • 7 Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας χορηγεί στον ενδιαφερόμενο προσωρινή άδεια οδήγησης.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση Άδειας οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Γίνεται ηλεκτρονική καταχώριση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης.

        Όχι Όχι


       • 9 Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου.

        Όχι Όχι


       • 10 Παραλαβή της Άδειας Οδήγησης και Παράδοση του Φθαρμένου ή Αλλοιωμένου Εντύπου Άδειας Οδήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο. Επίσης, παραδίδει τη φθαρμένη ή αλλοιωμένη άδεια οδήγησης.

        Σημειώσεις Αυθημερόν.

        Όχι Ναι


       • [1]


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.