Βεβαίωση προϋπηρεσίας (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfca3868a-0fd1-4d8d-9cf5-6e78e7866120 499131

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης Προϋπηρεσίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ. Απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι: α. έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, β. έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους, που αμείβονται αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (συμβάσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η έκδοση Βεβαίωσης προϋπηρεσίας από τα ΚΕΠ απευθύνεται μόνο σε μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Ασφαλιστικές Ενεργή ή μη εγγραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ.

        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Η διανυθείσα ασφάλιση να παρέχεται σε ψηφιακή μορφή.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ασφαλισμένος να έχει στην κατοχή του κωδικούς TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 4 Πιστοποίησης Ο ασφαλισμένος να έχει στην κατοχή του τον ΑΜΚΑ


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 οικ.17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

        Περιγραφή Εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020, και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

       • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

        Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

       • Εγκύκλιος 257386 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με το οποίο αναλύεται η ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%94%CE%95%CE%A346%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%94%CE%A0%22&page=0

        ΑΔΑ 6ΔΕΣ46ΜΑΠΣ-ΟΔΠ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

        Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

       • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση κωδικών TaxisNet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα μέσω των κωδικών TaxisNet.

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον προσωπικό κωδικό ΑΜΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα με τον κωδικό ΑΜΚΑ.

        Όχι Όχι


       • 3 Εκτύπωση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας.

        Σημειώσεις Στην περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης της βεβαίωσης προϋπηρεσίας, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ) Πρόσβαση μέσω gov.gr
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.