Προσθήκη φορτιστών σε σταθμό αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση280d666b-e432-440f-8ad4-8625aa84ae93 764569

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας χώρου στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες). Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης αφορά εργάσιμες ημέρες. Για τους υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την έγκριση της εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 60821/5404/30-12-2011 (Β 1/2012) και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διαδικασία. Μετά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μεταβολών, χορηγείται, τροποποιημένη ως προς την αρχική, Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Με το πέρας της έγκρισης της εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία αδειοδότησης, ενημερώνει τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έγκριση της εγκατάστασης της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη θέση αυτής.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έγκρισης σχεδιαγραμμάτων προσθήκης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Κατά της απόφασης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Επίσης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133). Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, η ανωτέρω αιτούμενη μεταβολή θεωρείται «σιωπηρώς» εγκεκριμένη και ο ενδιαφερόμενος, μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί εκτέλεσης έργων στην κατά περίπτωση χερσαία ζώνη λιμένα, δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τις εν λόγω συσκευές στην επιχείρησή του, χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητεί σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004. Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των προαναφερόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης περιγραφής των μεταβολών, η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που, είτε το προαναφερόμενο διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, είτε των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως τηρηθούν οι διατάξεις περί εκτέλεσης έργων στην κατά περίπτωση χερσαία ζώνη λιμένα, θεωρείται ότι έχει νομίμως υλοποιήσει την αιτούμενη μεταβολή στην επιχείρησή του, χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητεί σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων και Λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μεταβολών χορηγείται, κατά περίπτωση εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, τροποποιημένη ως προς την αρχική Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, και ενημερώνει αντίστοιχα τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε χώρους στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες)

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε χώρους στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες)


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,


       • 1 Σχέδιο κάτοψης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο πρέπει να εμφαίνονται τόσο οι λοιπές κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες) όσο και οι θέσεις τοποθέτησης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αρμονική και ασφαλής χωροταξική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονα η καλή και συνδυασμένη λειτουργία τους Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχέδιο κάτοψης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο πρέπει να εμφαίνονται τόσο οι λοιπές κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες) όσο και οι θέσεις τοποθέτησης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αρμονική και ασφαλής χωροταξική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονα η καλή και συνδυασμένη λειτουργία τους

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 2 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129/17-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β 1425). Δήλωση

        Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129/17-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β 1425).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας κατά ΕΛΟΤ HD 3 84, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.50/503/168/19-3-2011 (Β 844), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας κατά ΕΛΟΤ HD 3 84, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.50/503/168/19-3-2011 (Β 844), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 42863 2019 2040 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202040

       • Νόμος 13 4710 2020 142 Α

        Περιγραφή Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100142

       • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Yποβολή Aίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με κοινοποίηση στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

        Όχι Όχι


       • 2 Εξέταση δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, η ανωτέρω αιτούμενη μεταβολή θεωρείται «σιωπηρώς» εγκεκριμένη και ο ενδιαφερόμενος, μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί εκτέλεσης έργων στην κατά περίπτωση χερσαία ζώνη λιμένα, δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τις εν λόγω συσκευές στην επιχείρησή του, χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητεί σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004. Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των προαναφερόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης περιγραφής των μεταβολών, η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που, είτε το προαναφερόμενο διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, είτε των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως τηρηθούν οι διατάξεις περί εκτέλεσης έργων στην κατά περίπτωση χερσαία ζώνη λιμένα, θεωρείται ότι έχει νομίμως υλοποιήσει την αιτούμενη μεταβολή στην επιχείρησή του, χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητεί σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Συνεργείων, Σταθμών Αυτοκινήτων και Λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μεταβολών χορηγείται, κατά περίπτωση εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, τροποποιημένη ως προς την αρχική Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, και ενημερώνει αντίστοιχα τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

        Όχι Όχι


       • 3 Έγκριση εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται έγκριση εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης.

        Σημειώσεις Μετά την εγκατάσταση των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, χορηγείται τροποποιημένη ως προς την αρχική άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του χώρου στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων. «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

        Ναι Ναι


       • 4 Απόρριψη του αιτήματος εγκατάστασης συσκευών φόρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, απορρίπτεται το αίτημα εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.