Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που πρόσφατα απολύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή μετείχαν σε άσκηση ή μετεκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8649bfd2-f63b-4f1f-97cd-6c9f26ad116b 864926

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διευθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2 +
  (1)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εξαίρεση από την πρόσκληση για κατάταξη εφέδρων, οι οποίοι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση, εφόσον κατά το προηγούμενο έτος απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή κατατάχθηκαν σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση της Αρμόδιας Επιστρατεύσας Αρχής απαιτείται όταν ο έφεδρος προσκλήθηκε και κατατάχθηκε για άσκηση ή μετεκπαίδευση κατά το προηγούμενο έτος και δεν προκύπτει από τη στρατολογική του μερίδα. Στις περιπτώσεις που ο έφεδρος είχε απολυθεί κατά το προηγούμενο έτος ή κατά την προηγούμενη πενταετία συμμετείχε τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση,

  αυτό προκύπτει από την στρατολογική μερίδα του εφέδρου και πρέπει να υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

  Η αποδοχή ή μη της αίτησης του έφεδρου για εξαίρεσή του από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται με πράξη του διευθυντή της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του αναπληρωτή του. Ο έφεδρος ειδοποιείται έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός του, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τον προσκάλεσε και στην Μονάδα κατάταξής του.

  Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στα προσωπικά τους στοιχεία, στα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στον τόπο διαμονής τους στη μηχανογραφική εφαρμογή εφεδρείας του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου που ανήκουν. Η δήλωση είναι δυνατόν να υποβληθεί και στις αρμόδιες επιστρατευτικές αρχές του οικείου Κλάδου. Στους εφέδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες, από την αλλαγή των στοιχείων, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

  Οι έφεδροι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα στρατιωτικά έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά δε την παραλαβή τους δικαιούνται να προβάλουν τους λόγους, οι οποίοι κατά την άποψή τους, τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό τους. Στους έφεδρους που αρνούνται να παραλάβουν επιστρατευτικά έγγραφα (στρατιωτικά έγγραφα, Ειδικό Φύλλο Πορείας και Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για εξαίρεση από την πρόσκληση για κατάταξη ως έφεδρος που, κατά το προηγούμενο έτος, απολύθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατατάχθηκε σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία, συμμετείχε τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση.

  Σημειώσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγή
     

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης, ενημρώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Ο έφεδρος που καλείται για άσκηση ή μετεκπαίδευση, να έχει κατά το προηγούμενο έτος απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχει καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία να συμμετείχε τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση. Ειδικά οι έφεδροι του Στρατού Ξηράς, που διαμένουν στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού και της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), δεν υπάγονται στην παραπάνω εξαίρεση.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 1 Βεβαίωση της Αρμόδιας Επιστρατεύουσας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι προσκλήθηκε και κατατάχθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της Αρμόδιας Επιστρατεύουσας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι προσκλήθηκε και κατατάχθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/42.pdf

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Η βεβαίωση της Αρμόδιας Επιστρατεύσας Αρχής απαιτείται όταν ο έφεδρος προσκλήθηκε και κατατάχθηκε για άσκηση ή μετεκπαίδευση κατά το προηγούμενο έτος και δεν προκύπτει από τη στρατολογική του μερίδα. Στις περιπτώσεις που ο έφεδρος είχε απολυθεί κατά το προηγούμενο έτος ή κατά την προηγούμενη πενταετία συμμετείχε τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, αυτό προκύπτει από την στρατολογική μερίδα του εφέδρου και πρέπει να υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) του εφέδρου Υπηρεσιακό έγγραφο

        Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) του εφέδρου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/42.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 3070

       • Νόμος 49 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 49 : Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του του του με το άρθρο 60 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α/09-02-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025) και το άρθρο 18 παρ. 11 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 30 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Άρθρο 30: Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/2/280117/11 (ΦΕΚ 111 Β/7-2-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200111) απόφαση ΥΠΕΘΑ, με το άρθρο 6 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΠΕΘΑ, με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/22 (ΦΕΚ 5011 Β/26-9-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) απόφαση ΥΠΕΘΑ, με το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.340/17/529026/Σ.534/18 (ΦΕΚ 4925 Β/05-11-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180204925) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, με τα άρθρα 4 παρ.1 και άρθρο 5 παρ.2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/14 (ΦΕΚ 2822 Β/21-10-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202822) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, με το άρθρο 1 παρ.16 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ και με το άρθρο 2 παρ.8 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/35/231584/Σ.4015 2023 3467 Β

        Περιγραφή Καθορισμός χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σε εφέδρους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203467

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59409-59412 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έλεγχος συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αποδοχή ή μη του αιτήματος εφέδρου για εξαίρεσή του από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται με πράξη του διευθυντή της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο έφεδρος εξαιρείται από την πρόσκληση για κατάταξη και ειδοποιείται έγκαιρα, με έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τον προσκάλεσε και στην Μονάδα κατάταξής του.

        Ναι Ναι


       • 5 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έως την παραμονή της ημερομηνίας κατάταξής του, ο έφεδρος υποχρεούται σε κατάταξη και ειδοποιείται έγκαιρα, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τον προσκάλεσε και στην Μονάδα κατάταξής του, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.