Έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων του τομέα διατροφής των ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd36ab7eb-a96c-4f5b-a064-b68e5772db4b 917374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  120 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση επιχειρήσεων ζωοτροφών, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005. Για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην έγκριση αυτή εκδίδεται απόφαση με τον κωδικό έγκρισης, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του αυτού Υπουργείου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης και αναμενόμενος χρόνος για την έκδοση της εγκρίσεως σε επιχειρήσεις ζωοτροφών είναι ένα τρίμηνο από τη διενέργεια του τελευταίου επιτόπιου ελέγχου.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση Έγκρισης/Εγγραφής των Εγκαταστάσεων και των Ενδιάμεσων του τομέα της Διατροφής των Ζώων που χρειάζονται Έγκριση/Εγγραφή σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου - Υπόδειγμα 2.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Επιχειρήσεων Ζωοτροφών


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Τεχνικές Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση πρέπει να τηρούν πλήρως τις κείμενες διατάξεις περί ζωοτροφών, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, στο Παράρτημα Γ της ΚΥΑ 340668/2008 και στην ΚΥΑ 323306/2007 (ΦΕΚ Β ́ 1881).


        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαδικασίας HACCP, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και στα Παραρτήματα Β και Γ της ΚΥΑ 340668/2008, αντίστοιχα, και να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα νομοθεσία των ζωοτροφών.


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 340668 2008 2422 Β

        Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202422

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323306 2007 1881 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201881

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 183 2005

        Περιγραφή Περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0183&qid=1622386702263&from=EL

       • 1 Υποβολή αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν σχετική αίτηση έγκρισης στη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη δραστηριότητα που σκοπεύουν να ασκήσουν.

        Σημειώσεις Σύμφωνα με την ΚΥΑ 340668/2008 (ΦΕΚ 2422/τ.Β ́/26.11.2008), Αρμόδια Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 έχει οριστεί η Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Αρμόδιες περιφερειακές αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 έχουν οριστεί οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περειφερειών. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση του Καν. (ΕΚ) 183/2005 υποβάλλουν αίτηση έγκρισης προς την Αρμόδια Κεντρική Αρχή (Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπ.Α.Α.Τ).

        Όχι Όχι


       • 2 Εξέταση αίτησης-Επιτόπιος Έλεγχος από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφερειακής ενότητας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της επιχείρησης. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις ζωοτροφών για οποιαδήποτε αλλαγή ή / και παύση της δραστηριότητάς τους, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15 ημέρες πριν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 3 Αξιολόγηση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαδικασίας HACCP όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και στα Παραρτήματα Β και Γ της ΚΥΑ 340668/2008, αντίστοιχα, και να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα νομοθεσία των ζωοτροφών.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο κωδικός έγκρισης χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

        Όχι Όχι


       • 5 Εγγραφή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγγράφει σε Μητρώο τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το εν λόγω μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αγρότης-Επιχειρηματίας>Κτηνοτροφία>Ζωοτροφές>Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών).

        Όχι Όχι


       • [1]


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.