Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5968f9dc-d76c-4a99-9d61-d549a55e4105 596897 Establishment of a Private Capital Company through the One Stop Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  18

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  3 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-YMΣ.

  Σημειώσεις

  Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δια μέσω της e-ΥΜΣ

       Επίσημος τίτλος

       Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δια μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        J1, N1

        ,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς TaxisNet


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ικανότητα δικαιοπραξίας ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων


        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων


        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα


        Όχι Όχι

       • 5 Εταιρικού δικαίου Χρήση πρότυπου καταστατικού και πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 13 του Ν. 4919/2022 και των ΥΑ 143197/2021 και ΥΑ 143324/2021


        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Να μην απαιτείται από ειδικές διατάξεις η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου


        Όχι Όχι

       • 1 Ηλεκτρονική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας 18 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • Νόμος 4919 2022 71 Α

        Περιγραφή Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

       • Υπουργική Απόφαση 143197 2021 6413 Β

        Περιγραφή Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 491)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206413

        ΑΔΑ 9ΞΣΨ46ΜΤΛΡ-ΡΙΝ

       • Υπουργική Απόφαση 143324 2021 6460 Β

        Περιγραφή Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16-10-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4619)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206460

        ΑΔΑ 9ΘΔΟ46ΜΤΛΡ-ΝΙ5

       • Νόμος 4072 2012 86 Α

        Περιγραφή Ως τροποποιήθηκε και ισχύει – Περί ΙΚΕ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100086

       • Νόμος 4251 2014 80 Α

        Περιγραφή Άδεια διαμονής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13 63577 2018 2380 Β

        Περιγραφή Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202380

        ΑΔΑ 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

       • 1 Είσοδος στην πλατφόρμα e-YMΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://eyms.businessportal.gr/auth

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (ένας εκ των ιδρυτών ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της e-YMΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) και αφού αυθεντικοποιηθεί, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση πεδίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα πεδία (πχ. πρότυπο κατασταστικό με πρόσθετο περιεχόμενο).

        Όχι Όχι


       • 3 Προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 63577/2018)

        Όχι Όχι


       • 4 Ειδοποίηση λοιπών ενδιαφερομένων (ιδρυτών)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την αίτηση σύστασης εταιρείας.

        Όχι Όχι


       • 5 Υπογραφή καταστατικού από τους λοιπούς ενδιαφερομένους (ιδρυτές)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο (κωδικοί TAXISnet) και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό.

        Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

        Όχι Όχι


       • 6 Πληρωμή απαιτούμενου κόστους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Καταβάλλεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης της εταιρείας.

        Όχι Όχι


       • 7 Ολοκλήρωση καταχώρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση μέσω e-ΥΜΣ. Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική σύσταση της ανώνυμης εταιρείας

        Όχι Ναι


       • Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) Σύσταση εταιρείας, χωρίς την επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, μέσω της πρόσβασης ενός από τους ιδρυτές της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένου 3ου προσώπου στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.