Εγγραφή στο Μελισσοκομικό Μητρώο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c66f91f-56bb-4771-8c68-fcbbe009ef6b 166915

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

105 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μελισσοκομικό Μητρώο και είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ

Παρατηρήσεις

Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο μελισσοκομικό μητρώο.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του, κατά περίπτωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση εγγραφής στο μελισσοκομικό μητρώο.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο μελισσοκομικό μητρώο.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μελισσοκομικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,      • 1 Επαγγελματικές Η εγγραφή στο Μελισσοκομικό μητρώο είναι υποχρεωτική για πρόσωπα με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον αυτά διατηρούν, εντός της ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι αυτών.


       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Φωτογραφίες

       Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 8298

      • 3 Το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9338

      • 4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή έδρας του νομικού προσώπου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή έδρας του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 (Α 256) ή της έδρας του νομικού προσώπου. Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, εκδίδεται, επίσης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 5 Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα. Άδεια διαμονής

       Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 6 Αποδεικτικά στοιχεία αγοραπωλησίας, για την απόκτηση των κατεχόμενων κυψελών. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικά στοιχεία αγοραπωλησίας, για την απόκτηση των κατεχόμενων κυψελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή, για τις μεταβολές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

       Όχι 7053

      • 7 Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών σε περίπτωση μεταβίβασης ή κληρονομικής διαδοχής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών σε περίπτωση μεταβίβασης ή κληρονομικής διαδοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή κληρονομητηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

       Όχι 3139

      • 8 Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9703

      • Νόμος 9 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Μελισσοκομικό μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Υπουργική Απόφαση 4 140 2021 1560 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εγγραφής στο μελισσοκομικό μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201560

      • Εγκύκλιος 178/136702 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή και ενημέρωση του μελισσοκομικού Μητρώου.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A8%CE%A9%CE%974653%CE%A0%CE%93-82%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΨΩΗ4653ΠΓ-82Λ

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόδοση κωδικού αριθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, τον αιτούντα για τον κωδικό αριθμό που του αντιστοιχεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαδικασία πυροσφράγισης: Παραλαβή έγγραφης ενημέρωσης από τη ΔΑΟΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πυροσφράγισης/σήμανσης, ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 4 Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών και σε επιτόπιο έλεγχο, για καταμέτρηση των πυροσφραγισμένων κυψελών, εντός τριάντα (30) ημερών.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση της αίτησης στο μελισσοκομικό μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και εφόσον ο μελισσοκόμος πληροί τις προϋποθέσεις, η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει όλα τα στοιχεία της αίτησης του, στο Μελισσοκομικό Μητρώο και ολοκληρώνεται η εγγραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και λαμβάνει βεβαίωση εγγραφής στο Μελισσοκομικό Μητρώο.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.